Warning
This page is located in archive.

Rozvrh na FEL Posluchači PAL Odevzdávací systém BRUTE Diskusní fórum

Zkouška

Termíny a místa zkoušek

Rozpis zkoušek

Nepoužívejte KOS k přihlášení na zkoušku, organizace zkoušek se řídí výhradně zde odkazovaným rozpisem.

Teoretická část zkoušky 0 - 12 bodů, nutné minimum 6 bodů
V teoretické části obdrží adept několik otázek a připraví si na ně písemnou osnovu odpovědi, případně odpověď detailnější, pokud to konkrétní otázka vyžaduje. Své odpovědi probrere s examinátorem, který určí konečné hodnocení.

Praktická část zkoušky, 0 - 12 bodů, nutné minimum 6 bodů
Obsahuje jednu programovací úlohu, kterou musí adept během zkoušky naprogramovat a odevzdat. Úloha se vyhodnocuje podobně jako úlohy v semestru, u zkoušky musí fungovat správně na alespoň 6 z 12 testovacích souborů, každý soubor představuje 1 bod. Doba na vypracování je 4-5 hodin. Jazyk řešení je Java nebo C/C++.
V praktické části může adept použít libovolný tištěný nebo elektronický materiál na flash disku, který si sám přinese. Během zkoušky je přístup na web znemožněn kromě serveru cw.felk.cvut.cz s upload systémem. Práce s upload systémem, tj. zadávání a odevzdávání úloh, je stejná jako v semestru.

Obsluha počítače a dalších zařízení během praktické části zkoušky

 • Každý účastník pracuje na vlastním přineseném počítači, automatická provozuschopnost školních počítačů, pokud v učebně budou, není zaručena, je nutno ji domluvit předem s alespoň týdenním předstihem.
 • Během prvních dvou hodin zkoušky musí být počítač odpojen od všech sítí.
 • Při práci s počítačem mohou být spuštěny pouze následující aplikace: Souborový manažer, vývojové prostředí (Eclipse, Netbeans, IntelliJ, apod.) případně samostatný překladač a debugger, prohlížeč pdf/doc souborů, systémová konzole, textový editor při práci v C/C++, kalkulačka.
 • Dále může být (a pro odevzdávání musí být) spuštěn webový prohlížeč. Ve webovém (a rovněž pdf/doc apod.) prohlížeči lze zobrazovat pouze lokální stránky na disku/discích vlastního počítače a dále pouze stránky a informace z domény cw.felk.cvut.cz/upload/, to jest obsah stránek se školním upload systémem.
 • Jiné aplikace, které mohou mít indviduální podpůrný charakter (např. tabulkový kalkulátor, grafický editor apod.), lze spouštět pouze po konzultaci a schválení examinátorem.
 • Mobilní telefony a další výpočetní prostředky kromě vlastního počítače musí být během zkoušky vypnuty.
 • Během zkoušky nelze poslouchat reprodukovanou hudbu nebo se připojovat na zvukový výstup počítače nebo jiného zařízení.
 • Během zkoušky je k dispozici učitelský počítač, kde lze po domluvě v individuálních případech dohledávat případné nutné informace na webu, např. podrobnosti o nejasných chybových hlášeních překladače/GUI, apod.
 • Kromě dohodnutých výjimek nelze spouštět na vlastním stroji další aplikace mimo zde uvedené či na místě dohodnuté, nelze prohlížet jiné webové stránky, importovat informace z webu nebo obsluhovat jiná výpočetní zařízení. Překročení těchto mantinelů bude chápáno jako pokus o obcházení pravidel zkoušky a bude postihováno podle uvážení examinátorů, přinejmenším však ztrátou termínu zkoušky.

Dodatečná minimální náprava
Kdo neuspěje v praktické části zkoušky a potom dodatečně doma zjistí, že nezdar byl způsoben triviální chybou v rozsahu cca 1-2 řádků kódu, například přehlédnutou opačnou nerovností v kritickém místě, chybou +/-1 v indexaci pole, nepřesnou inicializací apod., může většinou dodatečně uspět s určitou menší penalizací. Nutnou podmínkou úspěchu v takovém případě je, aby byl chybný kód odevzdán do upload systému před koncem zkoušky a aby oprava byla triviální rozsahem i koncepcí. Opravený kód musí fungovat a splňovat ostatní pravidla zkoušky. Examinátor pak rozhodne o finálním výsledku této části zkoušky.

Nezávislost praktické a teoretické části
Splnění jedné části zkoušky není podmínkou pro účast ve druhé části. Na každou část lze chodit v různých termínech. Při neúspěchu každý musí opakovat jen tu část, v níž neuspěl. Kdo některou část splnil a chce si ji dodatečně zlepšit, může, počítá se pak vždy lepší výsledek a další pokusy se nepovažují za opravný termín.

Opravné termíny
Počet opravných termínů jednotlivce se řídí aktuálními pravidly fakulty a katedry.

Klasifikační schéma
Po úspěšném absolvování praktické a teoretické části zkoušky je adeptovi navržena klasifikace. Sečtením bodů z programovacích úloh v semestru, bodů z praktické části zkoušky a bodů z teoretické části vychází součet, jemuž podle uvedené tabulky odpovídá určitá známka:

 Možný bodový rozsah:
 ---------------------------------
 úlohy v semestru:  13 - 24 body
 praktická zkouška:  6 - 12 bodů
 teoretická zkouška:  6 - 12 bodů
 ---------------------------------
 Celkem:       25 - 48 bodů    
  
  
  Bodů      Známka
 0 -- 24      F
 25 -- 29      E
 30 -- 34      D
 35 -- 39      C
 40 -- 44      B
 45 -- 48      A
courses/b4m33pal/zkouska.txt · Last modified: 2018/01/16 13:51 by berezovs