Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Rozvrh na FEL Posluchači PAL Odevzdávací systém BRUTE Diskusní fórum

Zkouška

Termíny a místa zkoušek

Rozpis zkoušek

Nepoužívejte KOS k přihlášení na zkoušku, organizace zkoušek se řídí výhradně zde odkazovaným rozpisem.

Teoretická část zkoušky 0 - 12 bodů, nutné minimum 6 bodů
V teoretické části obdrží adept několik otázek a připraví si na ně písemnou osnovu odpovědi, případně odpověď detailnější, pokud to konkrétní otázka vyžaduje. Své odpovědi probrere s examinátorem, který určí konečné hodnocení.

Praktická část zkoušky, 0 - 12 bodů, nutné minimum 6 bodů
Obsahuje jednu programovací úlohu, kterou musí adept během zkoušky naprogramovat a odevzdat. Úloha se vyhodnocuje podobně jako úlohy v semestru, u zkoušky musí fungovat správně na alespoň 6 z 12 testovacích souborů, každý soubor představuje 1 bod. Doba na vypracování je 4-5 hodin. Jazyk řešení je Java nebo C/C++.
V praktické části může adept použít libovolný tištěný nebo elektronický materiál na flash disku, který si sám přinese. Během zkoušky je přístup na web znemožněn kromě serveru cw.felk.cvut.cz s upload systémem. Práce s upload systémem, tj. zadávání a odevzdávání úloh, je stejná jako v semestru.

Obsluha počítače a dalších zařízení během praktické části zkoušky

 • Každý účastník pracuje na vlastním přineseném počítači, automatická provozuschopnost školních počítačů, pokud v učebně budou, není zaručena, je nutno ji domluvit předem s alespoň týdenním předstihem.
 • Během prvních dvou hodin zkoušky musí být počítač odpojen od všech sítí.
 • Při práci s počítačem mohou být spuštěny pouze následující aplikace: Souborový manažer, vývojové prostředí (Eclipse, Netbeans, IntelliJ, apod.) případně samostatný překladač a debugger, prohlížeč pdf/doc souborů, systémová konzole, textový editor při práci v C/C++, kalkulačka.
 • Dále může být (a pro odevzdávání musí být) spuštěn webový prohlížeč. Ve webovém (a rovněž pdf/doc apod.) prohlížeči lze zobrazovat pouze lokální stránky na disku/discích vlastního počítače a dále pouze stránky a informace z domény cw.felk.cvut.cz/upload/, to jest obsah stránek se školním upload systémem.
 • Jiné aplikace, které mohou mít indviduální podpůrný charakter (např. tabulkový kalkulátor, grafický editor apod.), lze spouštět pouze po konzultaci a schválení examinátorem.
 • Mobilní telefony a další výpočetní prostředky kromě vlastního počítače musí být během zkoušky vypnuty.
 • Během zkoušky nelze poslouchat reprodukovanou hudbu nebo se připojovat na zvukový výstup počítače nebo jiného zařízení.
 • Během zkoušky je k dispozici učitelský počítač, kde lze po domluvě v individuálních případech dohledávat případné nutné informace na webu, např. podrobnosti o nejasných chybových hlášeních překladače/GUI, apod.
 • Kromě dohodnutých výjimek nelze spouštět na vlastním stroji další aplikace mimo zde uvedené či na místě dohodnuté, nelze prohlížet jiné webové stránky, importovat informace z webu nebo obsluhovat jiná výpočetní zařízení. Překročení těchto mantinelů bude chápáno jako pokus o obcházení pravidel zkoušky a bude postihováno podle uvážení examinátorů, přinejmenším však ztrátou termínu zkoušky.

Dodatečná minimální náprava
Kdo neuspěje v praktické části zkoušky a potom dodatečně doma zjistí, že nezdar byl způsoben triviální chybou v rozsahu cca 1-2 řádků kódu, například přehlédnutou opačnou nerovností v kritickém místě, chybou +/-1 v indexaci pole, nepřesnou inicializací apod., může většinou dodatečně uspět s určitou menší penalizací. Nutnou podmínkou úspěchu v takovém případě je, aby byl chybný kód odevzdán do upload systému před koncem zkoušky a aby oprava byla triviální rozsahem i koncepcí. Opravený kód musí fungovat a splňovat ostatní pravidla zkoušky. Examinátor pak rozhodne o finálním výsledku této části zkoušky.

Nezávislost praktické a teoretické části
Splnění jedné části zkoušky není podmínkou pro účast ve druhé části. Na každou část lze chodit v různých termínech. Při neúspěchu každý musí opakovat jen tu část, v níž neuspěl. Kdo některou část splnil a chce si ji dodatečně zlepšit, může, počítá se pak vždy lepší výsledek a další pokusy se nepovažují za opravný termín.

Opravné termíny
Počet opravných termínů jednotlivce se řídí aktuálními pravidly fakulty a katedry.

Klasifikační schéma
Po úspěšném absolvování praktické a teoretické části zkoušky je adeptovi navržena klasifikace. Sečtením bodů z programovacích úloh v semestru, bodů z praktické části zkoušky a bodů z teoretické části vychází součet, jemuž podle uvedené tabulky odpovídá určitá známka:

 Možný bodový rozsah:
 ---------------------------------
 úlohy v semestru:  13 - 24 body
 praktická zkouška:  6 - 12 bodů
 teoretická zkouška:  6 - 12 bodů
 ---------------------------------
 Celkem:       25 - 48 bodů    
  
  
  Bodů      Známka
 0 -- 24      F
 25 -- 29      E
 30 -- 34      D
 35 -- 39      C
 40 -- 44      B
 45 -- 48      A
courses/b4m33pal/zkouska.txt · Last modified: 2018/01/16 13:51 by berezovs