Warning
This page is located in archive.

A4M33TVS: Testování a verifikace software

Přednášky

Informace o přednáškách a cvičeních předmětu z minulých let lze nalézt na stránce: A4M33TVS

Týden Datum Přednášející Obsah přednášky Výukové materiály
1 06.10.2016 RM Úvod do testování a verifikace SW. 01.uvod.pdftvsotazky.pdf
2 13.10.2016 RM Optimalizace testovacích sad. 02.optimalizace.pdf
3 20.10.2016 RM Strukturované testování. 04.strukturovanetestovani.pdf
4 27.10.2016 RM Testování stavových automatů. 06.konecneautomaty.pdf
chapter-3.ppt
5 03.11.2016 RM Specifikační jazyky - Alloy 05.alloy.pdf
6 10.11.2016 RM Softwarové chyby, kategorizace chyb. 
Tradiční metody testování.
03.softwarovechyby.pdf
7 17.11.2016 (státní svátek)
8 24.11.2016 Vyskočil Verifikace metodou model checking I 07.modelchecking1.pdf
9 01.12.2016 Vyskočil Verifikace metodou model checking II 
Temporální logiky
08.temporalnilogika.pdf
10 08.12.2016 RM? Verifikace metodou model checking III 09.modelchecking3.pdf
11 15.12.2016 RM JPF – generování testovacích případů 11.javapathfinder.pdf
12 22.12.2016 RM Formální metody - Z notace. 
Formální metody - PVS.
10.formalnimetodyz.pdf
11.formalnimetodypvs.pdf
13 05.01.2017 RM Testování objektově-orientovaného softwaru. 12.ootestovani.pdf
14 12.01.2017 RM Hodnocení spolehlivosti softwaru. 
Statistické testování
13.spolehlivost.pdf
13.statisticketestovani.pdf

Cvičení

Odevzdávaným výstupem každé úlohy je zpráva (PDF, HTML, plain text), kde je vedle samozřejmých částí, jako je zadání úlohy, závěr nebo jména autorů, uvedeno jak jste úlohu řešili, k jakým výsledkům jste došli, na jaké potíže jste narazili a jak jste se s nimi vypořádali. Zpráva by měla být co nejkratší, ale nesmí v ní nic podstatného chybět. Součástí bodového hodnocení úlohy je kvalita zpracování zprávy.

Na cvičení budete potřebovat Uppaal, Alloy a váš oblíbený skriptovací jazyk pro generování zpráv. Také by se vám mohl hodit Graphviz.

Deadline pro odevzdání úlohy je obvykle následující cvičení. Výjimkami jsou Alloy a semestrální úloha.

Týden Datum Cvičící Body za úlohu Obsah Výukové materiály
1 06.10.2016 RM,RM Organizace cvičení. Rozdělení do skupin po max. 3 studentech. Kontrola přístupu do laboratoře a k počítačům. Instalace prostředí. Instalace UPPAAL. Kontrola přístupu k Upload systému.
2 13.10.2016 RM,RM 6 Optimalizace pomocí ortogonálních polí a latinských čtverců. UlohyOptimalizace.pdf
3 20.10.2016 RM,RM 4 Vytváření testů pro řídicí tok. sttCfgUlohy.pdf
4 27.10.2016 RM,RM 4 Vytváření testů pro datový tok. sttDfgUlohy.pdf
5 03.11.2016 RM,RM 8 Alloy alloyZadani.pdf
Alloy Cheat Sheet1)
6 10.11.2016 JK,JK 8
Testování stavového automatu – I.
Výběr téma semestrální práce
state-machine
severzde_2012dipl.pdf
7 17.11.2016 (státní svátek)
8 24.11.2016 JK,JK Testování stavového automatu – II.
9 01.12.2016 JK,JK

10
Model checking (Uppaal) – modelová úloha
(příprava: nainstalujte si Uppaal)
Zadání semestrální práce
VariantyNIM.pdf
uppaal_cviceni.ppsx
uppaal_cviceni.pdf
hra_nim.q
hra_nim.xml
Biphase_Mark_Protocol.xml
Biphase_Mark_Protocol.q
10 08.12.2016 JK,JK Model checking – semestrální úloha
11 15.12.2016 RM,RM Alloy – předávání úloh 
Model checking – semestrální úloha
12 22.12.2016 JK,JK Model checking – semestrální úloha, předávání úloh
13 05.01.2017 JK,JK Model checking – předávání úloh
14 12.01.2017 RM+JK,RM+JK Zápočty, předávání úloh opozdilců

Podmínky zápočtu

 • Odevzdání úloh ze všech cvičení.
 • Docházka na cvičení je povinná. Absence je povolena pouze v dobře zdůvodněných případech. Více než 3 omluvené absence je nutné řešit žádostí a zadáním speciální úlohy.
 • Za každou odevzdanou úlohu lze získat maximální počet bodů dle tabulky výše. 25% bodů z úlohy je věnováno hodnocení typografické úpravy zprávy (klíčová je čitelnost a přehlednost, nikoliv zdobení).
 • Získané body z řešení úloh ze semestru tvoří 40% celkového hodnocení – celkem 100 bodů i se zkouškou.

Výsledná známka u zkoušky

 • Zkouška se skládá ze dvou částí písemných a jedné ústní. Každá písemka trvá 1 hodinu.
 • První písemka obsahuje 2 příklady, které jsou zjednodušené náhodné modifikace variant úloh řešených na seminářích. Pro řešení příkladů je možné použít přinesené přípravy a notebooků. Je možné přistupovat na internet. Není však povoleno s kýmkoliv komunikovat. Za řešení každé úlohy je možné získat maximálně 12 bodů. Celkové body, tj. maximálně 24 bodů, se započítává do hodnocení zkoušky.

 • Druhá písemka obsahuje 4 otázky dle vypsaných tématických okruhů. Tuto písemku je možné vypracovat pomocí pouze papíru, pera, tužky a své hlavy. Další pomůcky nejsou povoleny. Za každou odpověď je možné získat maximálně 6 bodů. Celkové body, tj. maximálně 24 bodů, se započítává do hodnocení zkoušky.

 • Body z řešení úloh (s vyjímkou bonusů) ze semestru tvoří maximálně 40% získaných bodů z předmětu, tj. získané body ze semestru se přenáší 1:1 do výsledného bodování při zkoušce.
 • Dalších maximálně 12 bodů lze udělit za obhájení písemných prací či odpovědi při dodatečných otázkách v rámci ústního zkoušení. Jinak řečeno, ústní zkouška se provádí za účelem prokázat, že student problematice rozumí a ne jenom mechanicky aplikuje postupy.
 • Výsledná známka ze zkoušky je udělena dle platné stupnice ČVUT vzhledem k maximálnímu počtu 100 bodů.
 • Ze semestru za řešení úloh je potřeba ziskat minimálně 20 bodů (50%), rovněž součet bodů za písemky musí být minimálně 24 bodů (50%). K absolvování zkoušky je potřeba celkově získat minimálně 50 bodů (50% dle předpisu ČVUT).
1)
Patche vítány. Pokud vám v cheat sheetu něco chybí, není jasné nebo je špatně, napište mi, nebo rovnou pošlete merge request v odkazovaném repositáři.
courses/a4m33tvs/start.txt · Last modified: 2016/11/24 14:29 by kufnejos