Warning
This page is located in archive.

Testování stavového automatu

Cílem úlohy je vyzkoušet si otestování stavového automatu uvnitř (téměř) reálné aplikace.

Témata úloh semestrální práce

Vaše semestrální práce se bude zabývat jedním z následujících automatů ve webové aplikaci (viz níže):

 1. Články redakčního systému (stavy: draft, submitted, waiting, published, rejected)
 2. Bug v bug trackeru (stavy: new, assigned, resolved, reopened, closed), bugzilla
 3. Objednávka v e-shopu (stavy: new, preparing, partial, prepared, dispatched, delivered, canceled)
 4. Zboží v e-shopu (stavy: preorder, available, out_of_stock, on_the_way, not_available)
 5. Uživatel (stavy: new, confirmed, code_sent, verified, banned)
 6. Online aukce (stavy: draft, waiting, bidding, canceled, successful, failed)
 7. Objednávka taxi (stavy: new, accepted, waiting, on_route, completed, canceled)
 8. VPS (stavy: initiating, offline, starting, stopping, online)
 9. Proces pod správou supervisord (stavy: stopped, stopping, starting, running, backoff, fatal, exited)

Poznámky:

 • Stavový diagram na odkazované stránce lze získat v podobě kódu pro Graphviz nebo v PDF změnou “png” za “dot” či “pdf” na konci URL obrázku.
 • Počáteční stav reprezentovaný černým puntíkem a koncový reprezentovaný černým puntíkem v kroužku jsou jeden a tentýž stav ve kterém entita neexistuje, z pohledu automatu je to obyčejný počáteční stav. Z pohledu programátora šipky vedoucí z tohoto stavu jsou volání kontruktoru a ty vedoucí do něj jsou volání destruktoru (je to mírně nepřesné přirovnání, pro pochopení pointy stačí).

Zadání úlohy Testování stavového automatu

Navrhněte testovací sadu pro konečný automat z aplikace (viz výše; u aplikace za výstupní symboly považujte název přechodu plus název cílového stavu přechodu) a z umělých automatů (dle čísla vaší skupiny; zadání, ZIP s CSV a diagramy, řešení úloh 40 až 50).

Testy musí zajistit, že případné skryté stavy ve vzdálenosti jednoho kroku budou odhaleny (k=1). Samozřejmě, navrhněte i příslušnou charakterizační množinu. Nedosažitelné části automatu identifikujte jako chybu. Jestliže přechod z nějakého stavu není pro danou událost určen, zůstává automat ve stejném stavu a na výstup pošle předdefinovaný výstupní symbol (default output).

Zpráva řešení bude obsahovat:

 1. Kopii zadání úlohy
 2. 2x Graf konečného automatu.
 3. 2x Tabulku testů pokrytí stavů (+ algoritmus).
 4. 2x Tabulku testů pokrytí hran (+ algoritmus).
 5. 2x Výpočet charakterizační množiny W (+ algoritmus).
 6. 2x Tabulku testů pokrývající skryté stavy do jednoho kroku (+ algoritmus).
 7. Případné poznámky zdůvodnění nestandardních kroků.

Řešení úlohy bude provedeno pomocí vámi napsaného algoritmu (v libovolném programovacím jazyce). Smíte používat libovolné knihovny pro obsluhu vstupu, výstupu i reprezentace grafu, samotný algoritmus však musí být napsán vámi. Relevantní část zdrojového kódu vašeho programu vložíte do zprávy (jako přílohu na konec; doporučuji relevantní zdrojový kód vyčlenit do samostatného souboru a ten vložit celý), ve zprávě se pak na přílohu a odpovídající funkci/metodu odkážete.

Váš program spustíte na dva vstupy (zpráva tedy bude mít dvě velmi podobné části). Prvním je umělý automat (viz 1. odstavec), druhým je automat získaný z aplikace pro vaši semestrální úlohu.

Doporučujeme zprávu generovat vaším programem. Proto můžete odevzdávat zprávu i v HTML. Nebo můžete použít libovolný jiný formát, například LuaTeX či Markdown, a exportovat výsledek do PDF (viz Pandoc).

Zadání semestrální úlohy

 1. Z aplikace získejte definici stavového automatu (jednu entitu dle vašeho téma) a importujte ji do Uppallu.
 2. Vymodelujte v Uppallu další entity, například uživatele, tak aby byly použity alespoň dvoje hodiny.
 3. Simulujte chování systému a dokažte nějaké zajímavé vlastnosti.

Bonusová úloha

Tato úloha je nepovinná a je hodnocena šesti body navíc, které si ponesete ke zkoušce spolu s ostatními body ze cvičení. Odevzdat ji můžete kdykoliv, i po udělení zápočtu (pak se u zkoušky připomeňte), nejpozději však pár dní před zkouškou, ať se na to stihneme podívat.

Zadání - 1. varianta: Vytvořte generátor testů pro Selenium. Vstupem je aplikace pro semestrální úlohu (přesněji stavový automat z ní získaný). Výstupem je vygenerovaný test, který po spuštění v Seleniu aplikaci prokliká a projde tak pokud možno všechny stavy i hrany automatu. Důraz je kladen hlavně na integraci Selenia, vazby mezi odkazy a přechody automatu.

Zadání - 2. varianta: Vytvořte generátor testů, podobný 1. variantě zadání, avšak bez interakce se Seleniem. Testy budou přímo vyvolávat přechody automatu, tak aby pokryl stavy i přechody. Důraz je kladen na generování testovacích dat (vhodné hodnoty parametrů přechodů, výchozí stav databáze, obnovení databáze pro další běh, atd.) a sestavení vhodných posloupností přechodů (pokrytí grafu). Splnění úlohy může spočívat například v návrhu vhodného DSL (realizovaný nejlépe v JSON) pro reprezentaci generovaných testů a vytvoření interpretu, který testy provede. Komplikací je zde nedeterminističnost automatu, kdy testující program neví, do jakého z možných stavů nedeterministický přechod povede. Testující program tedy musí reagovat na skutečné chování automatu.

Zadání - n. varianta: Jak jinak by se takovéto automaty daly testovat? Jaké nástroje k tomu existují? Jak je lze použít?

Poznámky ke všem variantám:

 • Cílem úlohy je prozkoumat situaci a vyzkoušet možná řešení. Neúspěšné postupy jsou také užitečné a ve zprávě je uveďte.
 • Algoritmy můžete zkoušet na automatech pro semestrální práci nebo na libovolných vámi připravených automatech.
 • Zpráva by měla být dostatečně podrobným návodem, aby bylo možné váš postup reprodukovat, doladit, rozšířit a použít k testování reálné aplikace. V případě neúspěšných pokusů by mělo být jasné, proč je takový postup nevhodný a s čím byly problémy.
 • Výsledný generátor nemusí být dokonalý produkt nasaditelný v produkčním prostředí. Stačí prototyp ukazující realizovatelnost zvoleného postupu. Čitelný a okomentovaný kód je důležitější než množství funkcí.
 • Za splnění úlohy je považováno i to, když naleznete jen neúspěšné postupy nebo zjistíte, že to nijak rozumně nejde. Podstatné je taková zjištění popsat a zdůvodnit. (Věříme, že by tato bonusová úloha měla nějak jít řešit, ale nezkoušeli jsme to.)
 • Namísto Selenia je možné použít i libovolný jiný open-source nástroj, pokud si myslíte, že by byl k tomuto účelu vhodnější.

Jako základ pro export automatu z aplikace můžete použít následující PHP skript:

<?php
list($context, $core_cfg) = require './core/init.php'; // inicializace frameworku
$machine = $context->smalldb->getMachine('article');  // získání instance automatu
$states = $machine->describeAllMachineStates();     // popis stavů automatu
$actions = $machine->describeAllMachineActions();    // popis přechodů automatu
var_dump($states);
var_dump($actions);

Poznámka: Implementace automatu rozlišuje mezi “akcí” a “přechodem”. Akce je skupina stejnojmených přechodů v automatu, která může sdílet část konfigurace. Samotné přechody automatu jsou pod klíčem “transitions” v konfiguraci akce, kde klíčem je výchozí stav a v “targets” jsou možné cílové stavy přechodu. “Akci” lze tedy chápat jako vstupní symbol. Podrobnější popis naleznete v plugin/smalldb/class/StateMachine/AbstractMachine.php.

Aplikace k testování

Dokumentaci i demo frameworku, na kterém je aplikace postavena, najdete na cascade.frozen-doe.net a smalldb.org (aplikace stojí na postarší verzi knihoven, to podstatné se však nijak výrazně neměnilo; pro bonusovou úlohu doporučuji použít aktuální verzi).

courses/a4m33tvs/cviceni/state-machine/start.txt · Last modified: 2016/11/10 14:03 by kufnejos