Warning
This page is located in archive.

Podmínky pro absolvování předmětu

 1. Účast a aktivní činnost na cvičeních. Povoleny jsou 2 absence za semestr.
 2. Odevzdání všech úloh zadaných v průběhu semestru.
 3. Zisk dostatečného počtu bodů:
  • Nadpoloviční bodový zisk za hodnocení cvičení.
  • Nadpoloviční bodový zisk za hodnocení zkoušky (viz níže).

Hodnocení předmětu

 1. Předmět je bodován, maximálně lze získat 100 bodů.
 2. V průběhu semestru lze získat 60 bodů za odevzdané úlohy a dílčí testy, u závěrečné písemné a ústní zkoušky 40 bodů.
 3. Hodnocení cvičení:
  • Cvičení jsou rozdělena do tří logických bloků: 1) učení a rozpoznávání, 2) prohledávání stavového prostoru, 3) plánováni a rozvrhování.
  • V rámci bloků se pravidelně střídají seminární a laboratorní cvičení.
  • Za každý blok lze získat až 20 bodů: 10 bodů za programovou úlohu a 10 bodů za test z látky probírané v příslušném bloku.
  1. Dílčí testy:
   • Ukončují každý z bloků cvičení, zhruba v ⅓, ⅔ a před koncem semestru.
   • V rozsahu cca 20-30 min.
   • Opravné testy nejsou možné.
   • Pouze v případě omluvené a doložené absence lze po dohodě se cvičícím test nahradit, a to buď formou náhradní práce, jiného zadání testu apod.
   • Tímto způsobem je možné nahradit nejvýše dva testy.
  2. Semestrální programové úlohy:
   • U úloh je bodové hodnocení dáno kvalitou odevzdané práce a včasností odevzdání.
   • Kvalitu řešení úlohy definuje šíře implementace (základní požadavky versus dobrovolná a invenční rozšíření) a úroveň diskuse při prezentaci.
   • Pokud student neodevzdá úlohu (prezentace úlohy cvičícímu následovaná včasným odeslání elektronické verze do Upload systému CourseWare) ve druhém laboratorním cvičení příslušného bloku, snižuje se automaticky maximální dosažitelný bodový zisk na 5 bodů.
   • Pokud student úlohu neodevzdá ani v následujícím laboratorním cvičení (tj. měsíc po jejím zadání), nelze už za úlohu získat žádné body. Přesto student musí úlohu stále odevzdat - jedná se o nutnou podmínku udělení zápočtu.
   • V případě prokazatelného odevzdání plagiátu výuka v předmětu pro studenta končí.
 4. Předmět je zakončen zkouškou:
  • Ta se skládá ze dvou částí (písemné a ústní). Písemná část je povinná pro všechny a pokrývá témata probíraná během kurzu.
  • Z této písemné části lze získat maximálně 40 bodů, nutné minimum je 10 bodů. Pokud student získá méně než 10 bodů, automaticky dostává ze zkoušky v daném termínu známku F, i přesto že by součet s body ze cvičení byl přes 50.
  • Pokud student dosáhne z písemné části 10 až 19 bodů, je pro něj ústní část povinná. U té může získat dalších až 10 bodů. Minimálně však v součtu 20.
  • Pro studenty s 20 a více body z písemné části je ústní část dobrovolná.
  • Během ústní části zkoušky studenti musí prokázat hlubší znalosti o tématech z části písemné. Hodnocení si během ní mohou jak vylepšit, tak i zhoršit.
 5. Celkové hodnocení je stanoveno dle Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze se 6 klasifikačními stupni ECTS:
Body z předmětu Stupeň ECTS Známka Slovně
100-90 A 1 výborně
89-80 B 1,5 velmi dobře
79-70 C 2 dobře
69-60 D 2,5 uspokojivě
59-50 E 3 dostatečně
49 a méně F 4 nedostatečně
courses/a3b33kui/podminky.txt · Last modified: 2014/02/27 02:12 by strastib