Warning
This page is located in archive.

Table of Contents

Hodnocení

Zápočty

Zápočty se udělují za aktivní účast a přípravu na cvičení. Kromě toho musí student před udělením zápočtu prokázat, že umí derivovat jednoduché typy funkcí (viz pdf). Jak bude znalost derivování kontrolovat, řekne cvičící studentům na začátku semestru. (Viz též níže v části Semestr / Cvičení.)

Zápočet a body za semestr ke zkoušce může student dostat jen od toho cvičícího, u kterého je zapsán v KOSu před prvním testem.

Zkoušky

(Jen velmi stručná informace - více hledejte v Pokynech a požadavcích ke zkoušce.)

Nutnou podmínkou pro složení zkoušky je získání zápočtu. Předmět se hodnotí v závislosti na počtu bodů, které student získal v semestru a u zkoušky.

Semestr

V semestru se píší dva testy. První test (asi na 9. cvičení - upřesní cvičící) bude obsahovat tři limity a bude za něj možné získat maximálně 18 bodů. Druhý test (asi na 15. cvičení - upřesní cvičící) bude obsahovat jeden příklad na tečny/normály a tři na integrály, hodnocen bude z 27 bodů. Opravné testy se nepíšou. Při vážných důvodech neúčasti v době některého z testů je možné si tento test po domluvě se cvičícím nahradit. Student si nese s sebou ke zkoušce třetinu součtu bodů za oba testy (zaokrouhlenou na celé body) = body T (maximálně 15 bodů).

Vzorová zadání prvního testu: pdf Vzorová zadání druhého testu: pdf

Zkouška

Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Písemná část je pro všechny povinná. Trvá 90 minut a obsahuje 7 úloh, z nichž poslední je teoretického charakteru. Za písemnou část je možné získat nejvýše 50 bodů = body P. Do celkového hodnocení písemné části se přitom studentovi započítají body za příklad jen tehdy, když za něj získal minimálně 2 body z 6 možných nebo 3 body z 8 či 10 možných. Před konečným hodnocením písemné práce může zkoušející po studentovi požadovat, aby mu vysvětlil postupy, které v práci použil, nebo aby mu znovu ukázal, že ví, jak některý příklad řešit.

Pro úspěšné složení zkoušky musí student splnit náledující dvě podmínky:

1) celkem má z písemné části alespoň 25 bodů (tj. P ≥ 25), 2) za písemnou část a semestr má dohromady nejméně 29 bodů (tj. P+T29).

Pokud student splní obě tyto podmínky, může jít ještě k ústní zkoušce, při které se zkouší teorie (a její aplikace). Za ústní zkoušku je možné získat 0 - 15 bodů = body U. Pokud student nešel k ústní zkoušce, má U = 0. Hodnocení A, B, C může získat jen student, který šel k ústní zkoušce a nedostal z ní 0 bodů, tj. správně zodpověděl první položenou otázku. (Jakého typu budou první otázky, bude před koncem semestru uvedeno na speciální stránce věnované zkouškám.) Student musí u ústní zkoušky prokázat, že látce rozumí.

Vzorová zadání písemné části zkoušky: pdf. Požadavky ke zkoušce (letošní): pdf.

Hodnocení

Pokud student nesplnil alespoň jednu z nutných podmínek pro složení zkoušky, u zkoušky neuspěl a je ohodnocen známkou Bold TextF.

Pokud student splnil obě nutné podmínky pro složení zkoušky, stanoví se výsledná známka podle následující tabulky:

body P+T+U hodnocení při U > 0 hodnocení při U = 0
70 - 80 A (výborně)
60 - 69 B (velmi dobře) D (uspokojivě)
50 - 59 C (dobře) D (uspokojivě)
40 - 49 D (uspokojivě) D (uspokojivě)
29 - 39 E (dostatečně) E (dostatečně)
courses/a0b01ma1/hodnoceni/start.txt · Last modified: 2016/08/11 14:02 by cajthvac