B0B37NSI - Návrh systémů IoT

Hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Využití umělé inteligence, jako je ChatGPT, Copilot apod. se řídí metodickým pokynem.

Získání zápočtu je podmíněno aktivitou během semestru, tj. zpracováním miniprojektů. Předmět je zakončen odevzdáním semestrální práce a její prezentací. Známku je možné zlepšit ústním pohovorem na témata související s předmětem a semestrální prací.

Výsledné hodnocení uvádí tabulka:

Známka Bodové rozmezí Slovní hodnocení
A <90, 100> výborně
B <80, 90) velmi dobře
C <70, 80) dobře
D <60, 70) uspokojivě
E <50, 60) dostatečně
F <0, 50) nedostatečně

Body hodnocení jsou získány v následujících kategoriích:

Kategorie Maximum bodů Požadované minimum
Aktivita během semestru (miniprojekty) 60 30
Semestrální práce 30 10
Prezentace semestrální práce 10 1
Diskuse k semestrální práci 10 0
courses/b0b37nsi/start.txt · Last modified: 2024/02/19 14:20 by viteks