Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

B0B37NSI

Hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Předmět je zakončen zkouškou.

Výsledné hodnocení uvádí tabulka:

Známka Bodové rozmezí Slovní hodnocení
A <90, 100> výborně
B <80, 90) velmi dobře
C <70, 80) dobře
D <60, 70) uspokojivě
E <50, 60) dostatečně
F <0, 50) nedostatečně

Body hodnocení jsou získány v následujících kategoriích:

Kategorie Maximum bodů Požadované minimum
Aktivita během semestru 25 10
Semestrální práce 40 25
Zkouška 35 15
courses/b0b37nsi/start.txt · Last modified: 2022/02/13 18:31 by viteks