Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

A8B17ELD -- Elektrodynamika

Předmět A8B17ELD (Elektrodynamika) je pokračováním předmětu A8B17EMTA (Teorie elektromagnetického pole) a dále rozvijí v něm získané poznatky. Předmět začíná rozvojem volného elektromagnetického pole do rovinných vln, zavede pojem vyzářené vlny a podrobně provede studenta problematikou vlny v přítomnosti rovinných rozhraní. Dále zavede pojem vedené vlny a pojem přenosového vedení. Předmět je zakončen problematickou rozptylu vlny na překážce a numerického řešení elektromagnetických úloh. Znalosti z předmětu jsou základem pro řadu odborných předmětů magisterského studia.

Organizace předmětu:
Předmět je předepsán v rozsahu 3+1. Rozdělení předmětu do přednášek a cvičení však nebude striktně dodržováno a teorie bude volně prokládána řešenými příklady a experimentálními ukázkami. S ohledem na tento model je velmi doporučena účast na všech čtyřech hodinách předmětu. Bez účasti na řešení příkladů bude student muset vynaložit značné úsilí při práci doma, aby mohl úspěšně dokončit předmět.

Bodový průběh semestru:
Známka z předmětu je stanovena na základě umístění na 100 bodové stupnici

A B C D E F
[100,90) [90,80) [80,70) [70,60) [60,50) [50,0)

Zápočet získává student, který vynechal méně než 3 hodiny s povinnou účastí a zároveň během semestru obdržel více než 10 bodů.

Body získává student průběžně během celého semestru a to třemi způsoby:

1) Šestkrát během semestru bude studentům uloženo řešení dávky příkladů. Řešení příkladů bude bodováno (celkově 20 bodů). Příklady jsou vyvěšeny na webu. Na odevzdání příkladů má student dva týdny. Při pozdějším odevzdání nebudou za řešení přiděleny body. Při řešení příkladů se předpokládá kooperace mezi studenty, avšak řešení odevzdá v ručně psané podobě každý sám za sebe (na vysvětlení řešení konkrétního příkladu může být student dotázán u zkoušky k ověření originality výpočtu). Několik úloh bude vyžadovat sestavení jednoduchého výpočetního programu. V těchto případech student na email přednášejícího zašle okomentovaný zdrojový kód a funkční spustitelný soubor (programovací jazyk je libovolný, řešení může být provedeno i v některém z matematických algebraických programů).

V rámci řešení příkladů bude během semestru zadáno několik složitých nepovinných příkladů. První úspěšný řešitel každého z těchto příkladů obdrží věcnou cenu. Nepovinné příklady nejsou bodově hodnoceny.

2) V rámci zkoušky a přibližně v polovině semestru studenti podstoupí písemný test. Test bude ohodnocen 50 body. Z obou testů se studentům bude počítat ten s vyšším bodovým hodnocením.

3) Ústní zkouška má rozsah 30 bodů a prověří formální znalosti studenta z teorie elektromagnetického pole.

Povolené pomůcky k písemným testům:
U testů jsou povoleny libovolné vlastnoručně psané poznámky a kalkulačka. Na internetových stránkách předmětu je studentům k dispozici PDF s matematickými identitami, které si mohou vytisknout a používat při řešení úloh písemných testů.

Literatura:
(povinné, anglicky)
J. D. Jackson, Classical Electrodynamics, John Wiley & Sons, 3rd ed., 1998.
A. Zangwill, Modern Electrodynamics Cambridge University Press, 2012.

(povinné, česky)
K. Novotný, Teorie Elektromagnetického Pole II (Elektromagnetické pole a vlny), Skriptum ČVUT Praha, 2000.

(doplňková literatura, anglicky)
J. Van Bladel, Electromagnetic Fields, John Wiley & Sons, 2nd ed., 2007.
R. E. Collin, Field Theory of Guided Waves, McGraw – Hill, 1960.
M. N. O. Sadiku, Numerical Techniques in Electromagnetics, CRC Press, 2nd ed., 2000.

Příkladové dávky:
TBA

Další odkazy:

Materiály k přednáškám

Matematické identity

Záznam přednášek na Youtube

Matematicka notace - Latex, viz. seminář z 6.11.2018

Kontakt na vyučující:

Garant předmětu / Vyučující: doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D. T2: B2-634 lukas.jelinek@fel.cvut.cz
Vyučující: prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. T2: B2-638 skvor@fel.cvut.cz
courses/a8b17eld/start.txt · Last modified: 2022/08/16 09:05 by jelinel1