Warning
This page is located in archive.

Úkol 2 (Flatset)

Úkol 2 je implementace šablonového flatsetu v STL stylu.

Oproti std::set i std::unordered_set, flat_set potřebuje méně paměti, ale má horší asymptotickou složitost pro insert a erase.

flat_set funguje tak, že si interně udržuje seřazené pole obsahující všechny prvky uvnitř. To znamená, že když hledáme prvek, tak můžeme použít binární vyhledávání, tudíž flat_set::find má stejnou logaritmickou složitost jako std::set (ale v praxi je rychlejší). Znamená to ale taky, že asymptotická složitost flat_set::insert i flat_set::erase je lineární1).

Implementace

Nebudeme po vás chtít implementaci která je kompletně kompatibilní se std::set, stačí následující podmnožina:

/**
 * Note that when the value of an element is changed so that the comparator orders it differently, the behavior is undefined.
 */
template <typename T, typename Comparator>
class flat_set {
public:
  // These types need to be accesible from the outside:
  // iterator
  // const_iterator
  // size_type
  // value_type
 
  // Special member functions
  flat_set();
  flat_set(Comparator const& cmp);
  flat_set(flat_set const& rhs);
  flat_set(flat_set && rhs);
  flat_set& operator=(flat_set const& rhs);
  flat_set& operator=(flat_set && rhs);
  ~flat_set();
  // Constructs flat_set from elements in range [first, last)
  template <typename InputIterator>
  flat_set(InputIterator first, InputIterator last);
  template <typename InputIterator>
  flat_set(InputIterator first, InputIterator last, Comparator const& cmp);
 
 
  // Insert overloads
  std::pair<iterator, bool> insert(T const& v);
  std::pair<iterator, bool> insert(T&& v);
  // Inserts [first, last) range of elements
  template <typename InputIterator>
  void insert(InputIterator first, InputIterator last);
 
  // Erase overloads
  // Deletes element pointed-to by i, returns iterator to the next element
  iterator erase(const_iterator i);
  // Deletes elements in range [first, last), returns iterator to the next element
  iterator erase(const_iterator first, const_iterator last);
  // Deletes element equal to key if it is present, returns how many elements were deleted
  size_type erase(value_type const& key);
 
  // Iterator member functions
  iterator begin() noexcept;
  iterator end() noexcept;
  const_iterator begin() const noexcept;
  const_iterator end() const noexcept;
  const_iterator cbegin() const noexcept;
  const_iterator cend() const noexcept;
 
  // The usual queries
  bool empty() const;
  size_type size() const;
  size_type capacity() const;
 
  void reserve(size_type c);
  void clear();
 
  // Lookup member functions
  // Returns iterator to element equivalent to v, or an end iterator if such element is not present
  iterator find(T const& v);
  const_iterator find(T const& v) const;
 
  // Returns iterator to first element that is not less than t, end iterator if no such element is present
  iterator lower_bound(T const& t);
  const_iterator lower_bound(T const& t) const;
 
  // Returns iterator to first element that is greater than t, end iterator if no such element is present
  iterator upper_bound(T const& t);
  const_iterator upper_bound(T const& t) const;
 
  void swap(flat_set& o);
};
 
// Lexicographical comparisons
bool operator==(flat_set const& a, flat_set const& b);
bool operator!=(flat_set const& a, flat_set const& b);
bool operator<(flat_set const& a, flat_set const& b);
bool operator<=(flat_set const& a, flat_set const& b);
bool operator>=(flat_set const& a, flat_set const& b);
bool operator>(flat_set const& a, flat_set const& b);
 
template <typename T>
void swap(flat_set<T> const& a, flat_set<T> const& b);
Pokud není specifikováno jaký komparátor má flat_set použít, používá se operator<

Potřebné hlavičkové soubory a testy ke stažení zde.

Co odevzdat?

.hpp soubor ve kterém implementujete flat_set.

Rady

Implementaci si buďto můžete udělat velmi snadnou, nebo velmi složitou. Doporučujeme začít rozmyšlením si, jak si implementaci udělat jednoduchou.

Porovnání prvků

flat_set má k dispozici buďto operator< nebo speciální komparátor, který se stejným způsobem chová. Pro flat_set::insert a flat_set::find, je ale potřeba porovnání na rovnost (aby se nevyskytovaly duplictní prvky). Standardní knihovna pro tyto účely předpokládá, že a == b iff !(a < b) a !(b < a).

Defaultní argumenty pro argumenty šablon

Argumenty šablon mohou mít hodnotu která se použije, pokud není jiná specifikovaná:

#include <iostream>
 
template <int a, int b = 2>
struct tester {
  static bool equal() {
    return a == b;
  }
};
 
int main() {
  std::cout << tester<2>::equal() << '\n';  // 1
  std::cout << tester<1, 1>::equal() << '\n'; // 1
}

Užitečné hlavičky

Silně doporučujeme prohlédnout si

1)
Tudíž flat_set je vhodný pro případy, kdy potřebujeme často iterovat a hledat, ale ne měnit jaké prvky set obsahuje
courses/bd6b36pjc/ukoly/ukol2.txt · Last modified: 2018/11/02 11:50 by richta