Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

B6B36PRO, BD6B36PRO -- Semestrální projekt

Předmět Semestrální projekt je povinný předmět studijního programu Softwarové inženýrství a technologie doporučený do pátého semestru studia. Jeho forma je samostatná práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Doporučujeme také oslovit přímo výzkumné skupiny, které pracují na tématech, která vás zajímají. Na téma projektu většinou navazuje téma bakalářské práce.

Informace lze také nalézt v popisu předmětu a na webu programu.

Video ohledně informaci k předmětu (MS Teams): https://web.microsoftstream.com/video/2e022955-3931-42da-bf20-654670cda66e

Link na materialy z Latex workshopu zde: https://github.com/vitvalecka/latex-workshop-fel-2019

Kontakt pro dotazy: Ing. Jiří Šebek. sebekji1@fel.cvut.cz

Popis

  • V rámci studijního programu SIT je předmět semestrální projekt zapisován pod kódem B6B36PRO (BD6B36PRO pro kombinované studium), který je studentům doporučen v pátém semestru studia (souběh s předmětem bakalářské práce je důrazně nedoporučen).
  • Téma a zadání semestrálního projektu by mělo být odvozeno od tématu závěrečné práce (viz. sekce bakalářská práce na webu programu).
  • Má-li projekt externího zadavatele (např. firmu), je nutné vždy téma garantovat odborným vedoucím na FEL ČVUT, který za průběh projektu zodpovídá a komunikuje se všemi zúčastněnými stranami.
  • Součástí projektu je závěrečná zpráva v rozsahu a kvalitě určené vedoucím práce.

Harmonogram

Kdy Termín Co
Začátek semestru nebo i dříve Výběr vedoucího a tématu
3. týden viz brute Schválené zadání
14. týden viz brute Odevzdání projektu a závěrečné zprávy
2. a 3. týden zkouškového období bude vypsáno v KOSu Prezentace a obhajoba projektu

Uvedené kroky a termíny jsou závazné a jsou nutnou podmínkou k získání zápočtu!

Zadání

Zadání a rozsah projektu určuje vedoucí práce. Zadání by mělo obsahovat (i) popis výstupů projektu v dostatečně podrobném detailu, (ii) termíny kontrolních bodů a očekávané výstupy (doporučeně jednou za čtrnáct dní) a (iii) očekávaný obsah a formu závěrečné zprávy. Po dohodě s vedoucím je třeba zadání vložit do https://bpmpc.feld.cvut.cz/dsfel/app/semesterprojecttopic/index.xhtml (vyžaduje přihlášení FEL). Zadání budou hromadně kontrolována a schalována. V případě problémů budete informováni. Schválení zadání bude zaznamenáno v systému BRUTE.

Jak poznám, že je moje zadání v pořadku?

V systému BRUTE se u něj objeví hodnocení za nula bodů, ale hlavně zmizí příznak Unacceptable.

Zpráva

Závěrečná zpráva má charakter malé bakalářské práce (literatura, citace, poděkování aj). Předpokládaný rozsah minimálně 10 normostran (1800 znaků/str.). Formu a obsah závěrečné zprávy určí vedoucí práce, který také rozhoduje o jejím přijetí. Samotný projekt a další materiály se odevzdávají způsobem, který určí vedoucí práce. Poté, co vedoucí závěrečnou zprávu akceptuje, vloží ji student ve formátu PDF do systému BRUTE.

Zprávu je tedy nutné odevzdat (tedy projekt dokončit) nejpozději do konce zápočtového týdne semestru.
V tom samém termínu byste již měli mít zadáno téma bakalářské práce!

Hodnocení vedoucího

Po/při odevzdání závěrečné zprávy vedoucí vyplní své hodnocení do online fomuláře (vyžaduje přihlášení FEL). Toto hodnocení slouží jako podklad pro klasifikaci projektu.

Požádejte svého vedoucího, aby hodnocení vyplnil neprodleně po odevzdání závěrečné zprávy.

Obhajoba

Všechny projekty budou prezentovány a obhajovány v určený den ve třetím týdnu zkouškového období. Na základě závěrečné zprávy, hodnocení vedoucího a prezentace navrhne komise závěrečné hodnocení. Zápočty budou zapsány všem studentům hromadně.

Prezentace budou probíhat v blocích. Na konkrétní blok se student přihlásí pomocí KOS. Účast studentů je povinná na celý blok, účast vedoucích je doporučená (prosíme studenty, aby o termínu informovali svého vedoucího jakmile se přihlásí). Prezentace jsou veřejně přístupné.

Prezentace je nutno nahrát den před obhajobou do systému BRUTE ve formátu pdf. Průběh obhajoby bude ve formátu 5+5 minut (prezentace+diskuze). Cílem prezentace je představit řešený problém, dosažené výsledky v rámci předmětu B6B36PRO (vč. identifikovaných komplikací) a plán dalšího postupu v rámci bakalářské práce. Prezentace by měla být věcná, konkrétní a nepřesáhnout stanovený čas.

Před přípravou prezentace doporučujeme zkontrolovat tyto instrukce, zda nedošlo k upřesnění.
courses/b6b36pro/start.txt · Last modified: 2020/12/25 17:32 by sebekji1