Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

B2M32DSAA – Diagnostika síťových aplikací

Anotace

První část předmětu se zabývá modelováním komplexních síťových struktur, identifikací jejich charakteristik, rozpoznáváním strukturálních statických i dynamických vzorů a detekcí případných anomálií. Druhá část předmětu se soustředí na specifikační metody statického i dynamického chování a jejich ověřování. Použití metod je demonstrováno na příkladech problémů síťových aplikací. Speciální pozornost je věnována nejen diagnostice aplikací v síťovém prostředí a cloudu, ale i možnostem automatizace diagnostických procesů Cvičení jsou zaměřena na získání praktických dovedností v rámci řešení praktických úloh v doméně počítačových sítí.

Cíle kurzu

Předmět představuje matematické, teoretické, a praktické základy nutné pro zvládnutí problematiky diagnostiky systémů, které lze modelovat jako komplexní síťové struktury.

Organizace kurzu

 • Povinně volitelný předmět.
 • Kurz je zakončen zápočtem a zkouškou.
 • Absolvování kurzu je ohodnoceno 5 kredity.
 • Kredity odpovídají 2 hodinám přednášky, 2 hodinám laboratoří and přibližně 4 hodinám domácí přípravy každý týden.

Podmínky zápočtu

 • Odevzdání úloh ze všech cvičení.
 • Docházka na cvičení je povinná. Absence je povolena pouze v dobře zdůvodněných případech. Více než 3 omluvené absence je nutné řešit žádostí a zadáním speciální úlohy.
 • Za každou odevzdanou úlohu lze získat maximální počet bodů dle tabulky cvičení. 25% bodů z úlohy je věnováno hodnocení typografické úpravy zprávy (klíčová je čitelnost a přehlednost, nikoliv zdobení).
  • Pozdní odevzdávání úloh: řešení odevzdaná pozdě mohou být penalizována 2 až 4 body za každý započatý týden zpoždění (podrobnosti viz Brute system).
 • Získané body z řešení úloh ze semestru tvoří 40% celkového hodnocení – celkem 100 bodů i se zkouškou.

Výsledná známka a průběh zkoušky

 • Zkouška se skládá ze dvou částí písemných a jedné ústní. Každá písemka trvá 1 hodinu.
  • První písemka obsahuje 2 příklady, které jsou zjednodušené náhodné modifikace variant úloh řešených na seminářích. Pro řešení příkladů je možné použít přinesené přípravy a notebooků. Je možné přistupovat na internet. Není však povoleno s kýmkoliv komunikovat. Za řešení každé úlohy je možné získat maximálně 12 bodů. Celkové body, tj. maximálně 24 bodů, se započítává do hodnocení zkoušky.
   • V současné době neposkytujeme ukázkové zkušební příklady.
  • Druhá písemka obsahuje 4 otázky dle vypsaných tématických okruhů. Tuto písemku je možné vypracovat pomocí pouze papíru, pera, tužky a své hlavy. Další pomůcky nejsou povoleny. Za každou odpověď je možné získat maximálně 6 bodů. Celkové body, tj. maximálně 24 bodů, se započítává do hodnocení zkoušky.
   • V průběhu přednášek v semestru bude vyhotoven seznam dovedností, který bude sloužit jako seznam možných zkušebních otázek.
 • Body z řešení úloh (s vyjímkou bonusů) ze semestru tvoří maximálně 40% získaných bodů z předmětu, tj. získané body ze semestru se přenáší 1:1 do výsledného bodování při zkoušce.
 • Dalších maximálně 12 bodů lze udělit za obhájení písemných prací či odpovědi při dodatečných otázkách v rámci ústního zkoušení. Jinak řečeno, ústní zkouška se provádí za účelem prokázat, že student problematice rozumí a ne jenom mechanicky aplikuje postupy.
 • Výsledná známka ze zkoušky je udělena dle platné stupnice ČVUT vzhledem k maximálnímu počtu 100 bodů.
 • Ze semestru za řešení úloh je potřeba ziskat minimálně 20 bodů (50%), rovněž součet bodů za písemky musí být minimálně 24 bodů (50%). K absolvování zkoušky je potřeba celkově získat minimálně 50 bodů (50% dle předpisu ČVUT).

ČVUT hodnotící tabulka:

Body >=90 <80, 90) <70, 80) <60, 70) <50, 60) (0, 50)
Známka A B C D E F
courses/b2m32dsaa/start.txt · Last modified: 2019/10/15 13:22 by marikr