Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

B4BPROJ6 – Samostatný projekt

Samostatná práce na problému-projektu pod vedením školitele. V rámci tohoto předmětu je obvyklé řešit dílčí problém bakalářské práce. Proto doporučujeme zvolit si téma bakalářské práce nejpozději počátkem 5. semestru a jeho včasný výběr nepodcenit.

Pracovat můžete na jakémkoliv tématu. Vyberte si téma z aktuální nabídky, nebo pedagoga, který se zabývá tématy, která vám jsou blízká. Kontaktujte jej a prodiskutujte s ním, zda je téma vhodné a mohlo by být východiskem pro zadání bakalářské práce. Absolvování předmětu samostatný projekt musí mít jasně definovaný výstup, například technickou zprávu či programový produkt, který je ohodnocen zápočtem.

Téma projektu musí souviset s hlavním oborem studia. Jste-li na pochybách nebo pokud se vám nedaří nalézt vedoucího, kontaktujte garanta vašeho oboru.

Standardně není možné absolvovat více než jeden předmět tohoto typu. Výjimku může udělit garant hlavního (major) oboru. Možný důvod pro udělení výjimky je, že práce-projekt má jiné téma a je vedena jiným vedoucím. Typickým příkladem může být práce na projektu v zahraničí.

Práce na projektech - workflow

Důležité termíny

 • Zadání projektu (student) - do konce 3. týdne semestru - 11.10.2019
 • Odevzdání projektu (student) - do konce 1. týdne zkouškového období - 17.1.2020
 • Hodnocení projektu (vedoucí) - do konce 3. týdne zkouškového období - 31.1.2020

Pokyny pro studenty

 1. Do konce 3.týdne semestru si studenti najdou vedoucího a domluví s ním zadání projektu. Zadání a rozsah projektu určuje vedoucí práce. Má-li projekt externího zadavatele (např. firmu), je nutné vždy téma garantovat odborným vedoucím na FEL ČVUT, který za průběh projektu zodpovídá a komunikuje se všemi zúčastněnými stranami.
 2. Po schválení zadání projektu katederním garantem zmizí v systému BRUTE u úlohy odpovídající katedře vedoucího projektu (katedra kybernetiky → 1_ZAD_K133, katedra počítačové grafiky a interakce → 1_ZAD_K139, katedra počítačů → 1_ZAD_K136) příznak unacceptable assignment a objeví se hodnocení jedním bodem.
 3. Studenti pracují na projektu průběžně, podle potřeby a dle dohody s vedoucím konzultují.
 4. Termín pro odevzdání výsledků projektu je do konce 1. týdne zkouškového období. Studenti předají výsledky svých projektů a závěrečné zprávy vedoucím (způsobem, který si sami dohodnou) a taktéž nahrají do systému BRUTE pro archivaci (viz pokyny níže). Studenti o této skutečnosti informují vedoucího projektu a garanta (dle katedry vedoucího). Včasné odevzdání projektu je indikováno zmizením příznaku unacceptable assignment a hodnocením jedním bodem (potvrzení provádí garanti projektů).
 5. Je vhodné, aby studenti jako součást výsledků projektů nahráli i 3-10 obrázků prezentujících dosažené výsledky (rozlišení screenshotů min. FullHD, rendery 4k), které mohou být použity pro propagační účely. Uploadem dává student souhlas s využitím obrázků pro propagační/prezentační účely katedry/fakulty/ČVUT.
 6. Struktura závěrečné zprávy odpovídá struktuře bakalářské práce (pokud není vedoucím projektu určeno jinak), předpokládaný rozsah min. 10 normostran (1800 znaků/str.).
 7. Student má za povinnost prezentovat výsledky své práce vedoucímu. Prezentace má charakter obhajoby a koná se poté, kdy vedoucí vypracoval posudek/hodnocení projektu (hodnocení projektu se objeví v systému BRUTE, u již vypracovaného hodnocení zmizí příznak unacceptable assignment). Prezentace je nutno nahrát nejpozději den před obhajobou do systému BRUTE ve formátu pdf. Po úspěšné prezentaci zmizí příznak unacceptable assignment a objeví se hodnocení jedním bodem.
 8. Zápočet je udělen studentům garantem předmětu B4BPROJ6 (dle katedry vedoucího) na základě hodnocení vedoucích a splnění všech výše uvedených požadavků. Odevzdání po termínu vede automaticky k neudělení zápočtu. Hodnocení vedoucích obsahuje i orientační klasifikaci, která slouží pouze jako zpětná vazba pro studenta.

Upload výsledků projektů

Výsledky projektů studenti nahrají do systému BRUTE pro archivaci. Povinností studentů je vložit minimálně závěrečnou zprávu (formát pdf, úloha 2_VYSLEDKY) a prezentaci (formát pdf, úloha 4_PREZENT). Další výstupy/výsledky projektu (zdrojové kódy aplikace, naměřená data, protopypy GUI, atd.) budou taktéž uloženy do systému BRUTE (pokud není vedoucím projektu určeno jinak). Volitelně jsou v souboru img.zip nahrány obrázky (3-10) prezentující dosažené výsledky (rozlišení screenshotů minimálně fullHD, rendery 4k).

Pokyny pro vedoucí projektů

 1. Každý vedoucí projektu se studentem konkretizuje zadání, které vloží do aplikace pro vypisování témat semestrálních projektů a zašle garantovi (dle katedry vedoucího) info o zadání projektu (jméno studenta + název zadání). Obvykle se zadání odvodí ze zadání BP. Souběh řešení projektu a BP/DP ve stejném semestru není doporučen!
 2. Zadání musí obsahovat název práce, jméno studenta + email, studijní obor, jméno vedoucího + email, katedru vedoucího, pokyny k projektu a popis výstupů projektu (program, rešerše, …) v dostatečně podrobných detailech. Na některých katedrách existují pro zadání projektu formuláře, které lze využít.
 3. Po odevzdání výsledků projektů každý vedoucí sepíše hodnocení (ideálně kombinace slovního hodnocení + strukturovaný posudek/formulář) a toto hodnocení zašle studentovi a garantovi (dle katedry vedoucího). Preferováno je hodnocení pomocí níže uvedeného formuláře (zaslat vyplněný ve formátu pdf). Alternativou je pouze textové hodnocení zaslané emailem, které musí obsahovat minimálně návrh známky se zdůvodněním tohoto hodnocení. V případě návrhu horšího hodnocení projektu (E-F) je vyžadováno řádné zdůvodnění vyplněním zmíněného formuláře. Hodnocení je třeba provést do 10 pracovních dnů od odevzdání projektu (do konce 3. týdne zkouškového období). Pro hodnocení kvality projektu používejte známkovou stupnici, přestože je projekt zakončen jen zápočtem. Známka má pouze orientační charakter a slouží jako včasná zpětná vazba pro studenta, před tím než začne pracovat na své bakalářské práci.
 4. Vedoucí organizuje prezentace studentských projektů (forma je volena vedoucím projektu - může se jednat o veřejnou prezentaci před pedagogy a studenty nebo jen o prezentaci společnou pro studenty od jednoho vedoucího). Termín prezentace nahlásí vedoucí předem garantovi předmětu B4BPROJ6 (dle katedry vedoucího).
 5. Prezentace se koná poté, kdy vedoucí vypracoval posudek projektu - prezentace má proto charakter obhajoby. O úspěšně proběhlé prezentaci informuje garanta předmětu B4BPROJ6 (dle katedry vedoucího).

Strukturovaný posudek/formulář pro hodnocení projektů v předmětu:

Pokyny pro garanty projektů (za jednotlivé katedry)

 1. Hlavní garant rozešle studentům (majícím zapsaný projekt) na začátku semestru odkaz na webovou stránku s přesnými požadavky ohledně zadání projektů, jejich průběhu a hodnocení.
 2. Katederní garanti schvalují zadání poté, co bylo vedoucím projektu vloženo do aplikace pro vypisování témat semestrálních projektů (u schválených zadání nastaví v systému BRUTE hodnocení jedním bodem, viz úlohy 1_ZAD_K13X).
 3. Hlavní garant zkontroluje na konci 3.týdne, zda všichni studenti mají zadání projektu.
 4. Katederní garanti označí včas odevzdáné projekty za přijaté (nastaví hodnocení jedním bodem u úlohy 2_VYSLEDKY).
 5. Katederní garanti vloží do systému BRUTE hodnocení (formát pdf) zaslaná vedoucími projektů a nastaví bodové hodnocení odpovídající navrhované známce u úlohy 3_HODNOCEN (A→1, B→2, …, F→6).
 6. Hlavní garant zkontroluje na konci 1.týdne zkouškového období, zda všichni studenti odevzdali projekty.
 7. Katederní garanti označí úspěšně proběhlé prezentace (nastaví hodnocení jedním bodem u úlohy 4_PREZENT). Garanti mohou během semestru navštěvovat vybrané prezentace (volba prezentací a jejich počet je čistě v kompetenci garantů).
 8. Do konce zkouškového období na základě hodnocení od vedoucích zapíší katederní garanti zápočty do KOSu.

Hlavní garant projektů

Katederní garanti projektů

Garanti bakalářských oborů

courses/b4bproj6/start.txt · Last modified: 2019/09/19 10:23 by sloup