Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

B4BPROJ6 – Samostatný projekt

!!! Pozor, níže uvedené pokyny jsou pracovní verzí připravovaného procesu práce na projektech a budou platné až od letního semestru 2018/2019. !!!

Samostatná práce na problému-projektu pod vedením školitele. V rámci tohoto předmětu je obvyklé řešit dílčí problém bakalářské práce. Proto doporučujeme zvolit si téma bakalářské práce nejpozději počátkem 5. semestru a jeho včasný výběr nepodcenit.

Pracovat můžete na jakémkoliv tématu. Kontaktujte pedagoga, který se zabývá tématem, jež vás zajímá a s ním prodiskutujte, zda je téma vhodné a mohlo by být východiskem pro zadání bakalářské práce. Absolvování předmětu samostatný projekt musí mít jasně definovaný výstup, například technickou zprávu či programový produkt, který je ohodnocen zápočtem.

Téma projektu musí souviset s hlavním oborem studia. Jste-li na pochybách, kontaktujte garanta vašeho oboru.

Standardně není možné absolvovat více než jeden předmět tohoto typu. Výjimku může udělit garant hlavního (major) oboru. Možný důvod pro udělení výjimky je, že práce-projekt má jiné téma a je vedena jiným vedoucím. Typickým příkladem může být práce na projektu v zahraničí.

Práce na projektech - workflow

Důležité termíny

 • Zadání projektu (student) - do konce 3. týdne semestru - 19.10.2018
 • Odevzdání projektu (student) - do konce 1. týdne zkouškového období - 18.1.2019
 • Hodnocení projektu (vedoucí) - do konce 3. týdne zkouškového období - 1.2.2019

Pokyny pro studenty

 1. Do konce 3.týdne semestru si studenti najdou vedoucího a domluví s ním zadání projektu. Zadání a rozsah projektu určuje vedoucí práce. Má-li projekt externího zadavatele (např. firmu), je nutné vždy téma garantovat odborným vedoucím na FEL ČVUT, který za průběh projektu zodpovídá a komunikuje se všemi zúčastněnými stranami. Obvykle se zadání odvodí ze zadání BP. Nabízená témata projektů a BP dle kateder najdete zde. Zadání projektu (formát pdf) nahraje student do systému BRUTE. Po jeho schválení u zadání zmizí příznak unacceptable assignment a objeví se hodnocení jedním bodem.
 2. Studenti pracují na projektu průběžně, podle potřeby a dle dohody s vedoucím konzultují.
 3. Termín pro odevzdání výsledků projektu je do konce 1. týdne zkouškového období. Studenti předají výsledky svých projektů a závěrečné zprávy vedoucím prostřednictvím uploadu do systému BRUTE (viz pokyny níže). Studenti o této skutečnosti informují vedoucího projektu a garanta. Včasné odevzdání projektu je indikováno zmizením příznaku unacceptable assignment a hodnocením jedním bodem (potvrzení provádí garanti projektů).
 4. Je vhodné, aby studenti jako součást výsledků projektů nahráli i 3-10 obrázků prezentujících dosažené výsledky (rozlišení screenshotů min. FullHD, rendery 4k), které mohou být použity pro propagační účely. Uploadem dává student souhlas s využitím obrázků pro propagační/prezentační účely katedry/fakulty/ČVUT.
 5. Struktura závěrečné zprávy odpovídá struktuře bakalářské práce (pokud není vedoucím projektu určeno jinak), předpokládaný rozsah min. 10 normostran (1800 znaků/str.).
 6. Student má za povinnost prezentovat výsledky své práce vedoucímu. Prezentace má charakter obhajoby a koná se poté, kdy vedoucí vypracoval posudek/hodnocení projektu (hodnocení projektu se objeví v systému BRUTE, u již vypracovaného hodnocení zmizí příznak unacceptable assignment). Prezentace je nutno nahrát nejpozději den před obhajobou do systému BRUTE ve formátu pdf. Po úspěšné prezentaci zmizí příznak unacceptable assignment a objeví se hodnocení jedním bodem.
 7. Zápočet je udělen studentům garantem předmětu B4BPROJ6 na základě hodnocení vedoucích a splnění všech výše uvedených požadavků. Odevzdání po termínu vede automaticky k neudělení zápočtu.

Upload výsledků projektů

Výsledky projektů předávají studenti svým vedoucím nahráním do systému BRUTE. Povinností studentů je vložit minimálně závěrečnou zprávu (formát pdf) a prezentaci (formát pdf). Další výstupy/výsledky projektu (zdrojové kódy aplikace, naměřená data, protopypy GUI, atd.) budou taktéž uloženy do systému BRUTE (pokud není vedoucím projektu určeno jinak). Volitelně jsou v soboru img.zip nahrány 3-10 obrázků prezentující dosažené výsledky (rozlišení screenshotů minimálně fullHD, rendery 4k).

Pokyny pro vedoucí projektů

 1. Každý vedoucí projektu se studentem konkretizuje zadání, které v kopii zašle garantovi (formát pdf). Obvykle se zadání odvodí ze zadání BP. Souběh řešení projektu a BP/DP ve stejném semestru není doporučen!
 2. Zadání musí obsahovat název práce, jméno studenta + email, studijní obor, jméno vedoucího + email, katedru vedoucího, pokyny k projektu a popis výstupů projektu (program, rešerše, …) v dostatečně podrobných detailech.
 3. Po odevzdání výsledku projektu každý vedoucí sepíše hodnocení (ideálně kombinace slovního hodnocení + strukturovaný posudek/formulář) a toto hodnocení zašle studentovi a garantovi (formát pdf). Hodnocení je třeba provést do 10 pracovních dnů od odevzdání projektu (do konce 3. týdne zkouškového období). Pro hodnocení kvality projektu používejte známkovou stupnici, přesto že je projekt zakončen jen zápočtem.
 4. Vedoucí organizuje prezentace studentských projektů (forma je volena vedoucím projektu - může se jednat o veřejnou prezentaci před pedagogy a studenty nebo jen o prezentaci společnou pro studenty od jednoho vedoucího). Termín prezentace nahlásí vedoucí předem garantovi předmětu B4BPROJ6.
 5. Prezentace se koná poté, kdy vedoucí vypracoval posudek projektu - prezentace má proto charakter obhajoby.

Strukturovaný posudek/formulář pro hodnocení projektů v předmětu:

Pokyny pro garanty projektů (za jednotlivé katedry)

 1. Garant rozešle studentům (majícím zapsaný projekt) na začátku semestru odkaz na webovou stránku s přesnými požadavky ohledně zadání projektů, jejich průběhu a hodnocení.
 2. Garant schvaluje zadání poté co bylo studentem nahráno do systému BRUTE (u schválených zadání nastaví hodnocení jedním bodem).
 3. Garant zkontroluje na konci 3.týdne, zda všichni studenti mají zadání projektu.
 4. Garant označí včas odevzdáné projekty za přijaté (nastaví hodnocení jedním bodem).
 5. Garant vloží do systému BRUTE hodnocení (formát pdf) zaslaná vedoucími projektů a nastaví bodové hodnocení odpovídající navrhované známce.
 6. Garant označí úspěšně proběhlé prezentace (nastaví hodnocení jedním bodem). Garant může během semestru navtěvovat vybrané prezentace (volba prezentací a jejich počet je čistě v kompetenci garanta).
 7. Do konce zkouškového období na základě hodnocení od vedoucích zapíše garant zápočty do KOSu.
 8. Garant označí projekt jako ukončený a dojde k archivaci jeho dat.

Garanti projektů na jednotlivých katedrách

 • Katedra počítačů - ?
 • Katedra počítačové grafiky a interakce - Ing. Jaroslav Sloup sloup@fel.cvut.cz
 • Katedra kybernetiky - ?

Garanti bakalářských oborů

courses/b4bproj6/start.txt · Last modified: 2019/01/14 12:16 by sloup