Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
help:common:robot_pan_tilt_megarobot [2014/02/18 12:02]
krsek [Pan-Tilt jednotka Megarobot]
help:common:robot_pan_tilt_megarobot [2014/02/18 12:06]
krsek [Ovládání jednotky]
Line 11: Line 11:
 ==== Ovládání jednotky ==== ==== Ovládání jednotky ====
  
-Pan-Tilt jednotku lze z MATLAbu ovládat pomocí [[http://​www.mathworks.com/​help/​techdoc/​matlab_external/​f38496.html|Serial Port I/O]].+Pan-Tilt jednotku lze z MATLAbu ovládat pomocí [[http://​www.mathworks.com/​help/​matlab/​matlab_external/​getting-started-with-serial-i-o.html|Serial Port I/O]].
  
   - Pan-Tilt jednotka se inicializuje následující sekvencí příkazů<​code>​ser = serial('​COM1'​);​   - Pan-Tilt jednotka se inicializuje následující sekvencí příkazů<​code>​ser = serial('​COM1'​);​
 set(ser,'​BaudRate',​57600);​ set(ser,'​BaudRate',​57600);​
 fopen(ser);</​code>​ fopen(ser);</​code>​
-  - Ovládat jednotku lze zapisováním příslušných řídících bytů (viz [[http://​www.megarobot.net/​cj/​manualy/​megarobotics/​AIMotor701_manual.pdf|manuál]]) do souboru ''​ser''​ pomocí příkazu ''​fwrite''​.+  - Ovládat jednotku lze zapisováním příslušných řídících bytů (viz {{:help:​common:​aimotor701_manual_megarobot.pdf|manuál}}) do souboru ''​ser''​ pomocí příkazu ''​fwrite''​.
   - Pro ulehčení práce s ovládáním jednotky je možno použít funkci ''​ptmove'':<​code>​ptmove(ser,​ pan_pos, tilt_pos);</​code>​ kde ''​pan_pos''​ udává absolutní úhel otočení kolem svislé osy, ''​tilt_pos''​ potom absolutní úhel otočení kolem vodorovné osy. Rozsah hodnot pro ''​pan_pos''​ i ''​tilt_pos''​ je 0 až 254, pokrývající cca 80 úhlových stupnů v daném směru. Pro nastavení jednotky do základní polohy, tedy do polohy, kdy optická osa kamery je kolmá na plochu LCD obrazovky, použijte hodnoty ''​pan_pos==127'',​ ''​tilt_pos==127''​.<​code>​function ptmove(ser, pan_pos, tilt_pos, speed)   - Pro ulehčení práce s ovládáním jednotky je možno použít funkci ''​ptmove'':<​code>​ptmove(ser,​ pan_pos, tilt_pos);</​code>​ kde ''​pan_pos''​ udává absolutní úhel otočení kolem svislé osy, ''​tilt_pos''​ potom absolutní úhel otočení kolem vodorovné osy. Rozsah hodnot pro ''​pan_pos''​ i ''​tilt_pos''​ je 0 až 254, pokrývající cca 80 úhlových stupnů v daném směru. Pro nastavení jednotky do základní polohy, tedy do polohy, kdy optická osa kamery je kolmá na plochu LCD obrazovky, použijte hodnoty ''​pan_pos==127'',​ ''​tilt_pos==127''​.<​code>​function ptmove(ser, pan_pos, tilt_pos, speed)
     if nargin<4     if nargin<4
help/common/robot_pan_tilt_megarobot.txt · Last modified: 2018/02/03 10:49 (external edit)