Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

help:common:firewire_kamera_matlab [2010/02/17 21:21]
havlemic
help:common:firewire_kamera_matlab [2018/02/03 10:49]
Line 1: Line 1:
-===== Firewire kamera a MATLAB ===== 
-Návod na použití kamery FireWire, typ FireI, v MATLABu za použití Image Acquisition Toolboxu. 
  
-  - Spusťte **MATLAB R2009b Classroom** z plochy 
-  - Ke kameře přistoupíte příkazem <​code>​vid = videoinput('​dcam',​ 1, '​RGB24_640x480'​);</​code>​ 
-  - Inicializaci kamery včetně zobrazení náhledového okna umožní <​code>​preview(vid);</​code>​ 
-  - Pokud je potřeba změnit vlastnosti obrazu (v defaultním nastavení je kamera plně automatická),​ lze tak učinit nastavováním vlastností <​code>​inspect(getselectedsource(vid));</​code>​ případně ve skriptu přes <​code>​set(getselectedsource(vid),​ '​PropertyName',​ '​PropertyValue'​);</​code>​ 
-  - Pořízení snímků proběhne voláním (lze volat opakovaně, ale je nutné mít otevřené okno s náhledem) <​code>​im = getsnapshot(vid);</​code>​ 
-  - Nakonec je dobré po sobě uklidit sekvencí příkazů <​code>​closepreview(vid);​ 
-delete(vid);​ 
-clear vid;</​code>​ 
- 
-Více informací včetně návodu jak pořizovat celé videosekvence lze nalézt v [[http://​www.mathworks.com/​access/​helpdesk/​help/​toolbox/​imaq/​f9-75080.html|dokumentaci Image Acqusition Tollbox]]. 
- 
-Při zapnutém počítači by měla kontrolka kamery zeleně svítit, pokud nesvítí, zkontrolujte FW kabeláž. Při aktivním preview kontrolka kamery svítí oranžově. Kameru lze doostřit otáčením objektivu. 
help/common/firewire_kamera_matlab.txt · Last modified: 2018/02/03 10:49 (external edit)