Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
help:common:firewire_kamera_matlab [2010/02/17 21:21]
havlemic
help:common:firewire_kamera_matlab [2010/02/18 13:51]
havlemic
Line 2: Line 2:
 Návod na použití kamery FireWire, typ FireI, v MATLABu za použití Image Acquisition Toolboxu. Návod na použití kamery FireWire, typ FireI, v MATLABu za použití Image Acquisition Toolboxu.
  
-  - Spusťte **MATLAB R2009b Classroom** z plochy+  - Spusťte **MATLAB R2009b Classroom** z plochy ​(případně z Y:​\SOFT95\MATLAB79 po namapování Y: jako \\k333\appl)
   - Ke kameře přistoupíte příkazem <​code>​vid = videoinput('​dcam',​ 1, '​RGB24_640x480'​);</​code>​   - Ke kameře přistoupíte příkazem <​code>​vid = videoinput('​dcam',​ 1, '​RGB24_640x480'​);</​code>​
   - Inicializaci kamery včetně zobrazení náhledového okna umožní <​code>​preview(vid);</​code>​   - Inicializaci kamery včetně zobrazení náhledového okna umožní <​code>​preview(vid);</​code>​
help/common/firewire_kamera_matlab.txt · Last modified: 2018/02/03 10:49 (external edit)