Warning
This page is located in archive.

A6M33LI – Lékařská informatika

Prerekvizity

 • Předpokládá se znalost (dovednost) programování v rozsahu předmětu A7B36PJV nebo ekvivalentní.1)
 • K těmto základním dovednost se ještě připojuje znalost práce s formáty jako je xml a json.
 • Základní znalost statististiky a metod strojového učení.
 • Zpracování úloh je možné v některém z následujících “jazyků”: Python, R, Matlab, Java, C#

Přednášky

 • Přednášky budou probíhat v termínech dle předchozí domluvy
 • Předpokládá se váš aktivní přístup k materiálům.

Materiály k přednáškám

Další materiály

Náplň cvičení

 • Také cvičení budou probíhat konzultační formou.
 • V rámci předmětu budete zpracovávat 3 samostatné úlohy.
 • Každá úloha je hodnocena 15 body.
 • Z každé úlohy je nutné získat alespoň 6 bodům. Pokud není této hranice dosaženo musí být úloha dopracována (viz podmínky zápočtu).
 • Celkový počet bodů ze všech úloh je 45 bodů.
 • Předpokládá se samostatná, aktivní práce a v případě potřeby je možné úlohy v rámci cvičení konzultovat.

Cvičicí

Harmonogram a přehled úloh

 • 1. 10. 2018 Úvodní cvičeníá. Přehled podmínek, dohodnutí formátu cvičení a přednášek.
 • 8. 10. 2018 Zadání 1. úlohy Analýza a využití klinických dat z oblasti porodnictví (Stahnout zadání, Stáhnout data)
 • 5. 11. 2018 Termín odevzdnání 1. úlohy.
 • 5. 11. 2018 Zadaní druhé úlohy Klasifikační systémy a nomeklatury MKN-10, LOINC a SNOMED (Stahnout zadání, Stáhnout data)
 • 3. 12. 2018 Termín odevzdání 2. úlohy.
 • 3 12. 2018 Zadání 3. úlohy Využití komunikačních standardů HL7 v2.x, HL7 CDA a DICOM (Stahnout zadání, Stáhnout data)
 • 7. 1. 2019 Termín odevzdání 3. úlohy

Odevzdání úloh

 • Úlohy budou odevzdávány přes UploadSystem.
 • Systém má zabudovánu kontrolu plagiátorství!

Podmínky udělení zápočtu

 • Předmět je veden konzultační formou a tak jsou účast na přednáškách a cvičeních dobrovolné. Avšak velmi bych doporučoval udělat 3 cvičení, na kterých se budou probírat zadání úloh.
 • Pro získání zápočtu musíte odevzdat všchny úlohy.
 • Musíte získat v součtu minimálně 24 bodů ze všech úlohy.
 • Všechny úlohy musí splňovat minimální (povinně) body zadání, což odpovídá minimálnímu hodnocení 6 bodů.
 • V případě, že má úloha hodnocení nižší než 6, musíte úlohu přepracovat a odevzdat znovu (splnit minimální předpoklady).
 • Ostatní body (9 bodů) získáte za rozšířené body zadání.
 • Při nedostatečném počtu bodů pro získání zápočtu můžete vypracovat dodatečnou úlohu/úlohy, do naplnění potřebné hranice, je-li toto proveditelné.
 • Pokud nastane problém, je nutné jej řešit včas. Komunikujte.

Zkouška

 • Předmět je zakončen písemnu a případně ústní zkouškou
 • Body získané v semestru jdou s vámi ke zkoušce a tvoří až (při nejlepším možném výsledku ze semestru) 45 % bodů, které můžete celkově u zkoušky získat.
 • Písemná zkouška je hodnocena maximálně 55 body.
 • Nutné minimum pro splnění zkoušky je 27 bodů.
 • V případě krajního výsledku, kdy chybí maximálně 3 body do lepšího hodnocení, je možná ústní zkouška. Tato varianta se nevztahuje na případ, kdy je písemná část hodnocena méně než 27 body.
1)
Referenční předmět je “Programování v Javě”, avšak Java zde není postatná. Podstatné je abyste znali a uměli použít jednotlivé techniky.
courses/a6m33li/start.txt · Last modified: 2019/02/15 10:33 by huptycm