Warning
This page is located in archive.

Lékařská etika

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům orientaci nejen v obecných problémech etiky, ale především v problematice lékařské etiky. Předmět je rozdělen do tří bloků, je prakticky orientován a je veden vyučujícími, kteří mají letité zkušenosti z lékařské a ošetřovatelské péče. První blok je spojen především s otázkami obecné etiky, zatímco druhý a třetí blok se věnují zejména etickým otázkám spojených s životem, zdravím, nemocí a umíráním člověka a s lékařskými zásahy. Nedílnou součástí předmětu jsou diskuse, ve kterých se studenti učí pokládat etické otázky a reagovat na ně, věcně argumentovat, prosazovat svůj názor a společně nacházet odpovědi. Na konci semestru studenti presentují výsledky svých referátů, věnujících se vybraných etickým otázkám. Po absolvování všech přednášek jsou studenti schopni diskutovat a řešit nejen všeobecné etické problémy, ale i problémy lékařské etiky.

Přednášky: úterý 14:30-16:00, KN:E-126

Přednášející: David Macků a vybrání specialisté na etiku

Osnova

Datum Obsah

- 2 .10.18 Etické kodexy, Hippokratova přísaha, úmluva o biomedicíně 
- 9. 10.18 Zdravotnická dokumentace, povinná mlčenlivost, pravda v medicíně 
- 16.10.18 Geriatrie, Gerontologie, etika umírání a smrti, paliativní péče 
- 23.10.18 Transplantace, 
- 30.10.18 Lege artis, Evidence based medicine, klinické doporučené postupy
- 06.11.18 Matematika milosrdenství, ideální vs. dostupné medicína	
- 13.11.18 Exkurze         
- 20.11.18 Výzkum na lidech
- 27.11.18 Eugenika
- 04.12.18 Interupce, neplodnost, asistovaná reprodukce
- 11.12.18 Eutanázie, Dystanázie 
- 18.12.18 Presentace esejí, diskuse, zápočty

Podmínky získání zápočtu a hodnocení studenta v předmětu

Příměřená účast na přednáškách, aktivní zapojování do diskusí, vypracování a presentace esejí na vybraná etická témata. Je hodnoceno vypracování eseje a její presentace.

Doporučená literatura

[1] Haškovcová, H.: Lékařská etika. Galén, 2002.

[2] Kutnohorská, J.: Etika v ošetřovatelství, Grada 2007.

[3] Šimek, J.; Špalek, V.: Filozofické základy lékařské etiky. 2003

[4] Linhartová, V.: Praktická komunikace v medicíně, Grada 2007.

courses/a6m33lee/start.txt · Last modified: 2018/11/22 15:02 by mackudav