Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Cíl předmětu

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům orientaci nejen v obecných problémech etiky, ale především v problematice lékařské etiky. Předmět je rozdělen do tří bloků, je prakticky orientován a je veden vyučujícími, kteří mají letité zkušenosti z lékařské a ošetřovatelské péče. První blok je spojen především s otázkami obecné etiky, zatímco druhý a třetí blok se věnují zejména etickým otázkám spojených s životem, zdravím, nemocí a umíráním člověka a s lékařskými zásahy. Nedílnou součástí předmětu jsou diskuse, ve kterých se studenti učí pokládat etické otázky a reagovat na ně, věcně argumentovat, prosazovat svůj názor a společně nacházet odpovědi. Na konci semestru studenti presentují výsledky svých referátů, věnujících se vybraných etickým otázkám. Po absolvování všech přednášek jsou studenti schopni diskutovat a řešit nejen všeobecné etické problémy, ale i problémy lékařské etiky.

Přednášky: úterý 14:30-16:00, KN:E-126

Přednášející: David Macků a vybrání specialisté na etiku

Osnova

Datum Obsah

- 3 .10.17 Etické kodexy, Hippokratova přísaha, úmluva o biomedicíně 
- 10.10.17 Zdravotnická dokumentace, povinná mlčenlivost, pravda v medicíně 
- 17.10.17 Geriatrie, Gerontologie, etika umírání a smrti, paliativní péče 
- 24.10.17 Transplantace, 
- 31.10.17 Lege artis, Evidence based medicine, klinické doporučené postupy
- 07.11.17 Matematika milosrdenství, ideální vs. dostupné medicína	
- 14.11.17 Eugenika
- 21.11.17 Výzkum na lidech
- 28.11.17 Eutanázie, Dystanázie 
- 05.12.17 Interupce, neplodnost, asistovaná reprodukce
- 12.12.17 Presentace esejí, diskuse  
- 19.12.17 Presentace esejí, diskuse, zápočty

Podmínky získání zápočtu a hodnocení studenta v předmětu

Příměřená účast na přednáškách, aktivní zapojování do diskusí, vypracování a presentace esejí na vybraná etická témata. Je hodnoceno vypracování eseje a její presentace.

Doporučená literatura

[1] Haškovcová, H.: Lékařská etika. Galén, 2002.

[2] Kutnohorská, J.: Etika v ošetřovatelství, Grada 2007.

[3] Šimek, J.; Špalek, V.: Filozofické základy lékařské etiky. 2003

[4] Linhartová, V.: Praktická komunikace v medicíně, Grada 2007.

courses/a6m33lee/start.txt · Last modified: 2017/09/27 12:09 by mackudav