Warning
This page is located in archive.

A6M31LET Lékařská technika

Aktuality

Jan Havlík 2018/05/15 12:13

Otázky ke zkoušce: otazky.pdf.

Jan Havlík 2018/02/14 08:06

Webové stránky předmětu A6M31LET Lékařská technika obsahují aktualizované údaje pro letní semestr 2017/2018.

Přednášky budou probíhat v úterý od 8:45 do 11:15 s jednou 15 min. přestávkou. Cvičení budou probíhat po přestávce na oběd bez další přestávky, tedy v úterý od 11:45 do 14:00.

Program semestru

Program semestru včetně přednáškových materiálů a podkladů ke cvičení najdete v příslušných sekcích Přednášky a Cvičení.

Podmínky absolvování předmětu

Nutné a postačující podmínky
 • získání zápočtu ze cvičení
 • úspěšné složení zkoušky (písemné i ústní části)
Podmínky získání zápočtu
 • účast na cvičeních (max. 3 absence, z toho max. jedna při laboratorních cvičeních)
 • zpracované laboratorní úlohy
 • prezentace a odevzdání samostatné práce
Hodnocení předmětu

Hodnocení předmětu vychází z bodového ohodnocení zkoušky a práce studenta v průběhu semestru. Celkové maximální bodové ohodnocení je 100 b.

 • laboratorní úlohy – každá úloha hodnocena 0 – 3 b. (hodnotí se příprava studenta na měření, aktivita při měření a zápis z měření), nejhorší hodnocení se škrtá, max. 15 bodů celkem, body za laboratorní úlohy se udělují vždy na konci příslušného cvičení
 • vypracování a prezentace samostatné práce – max. 5 b. diskuse postupu práce v 10. týdnu + max. 15 b. prezentace projektu ve 14. týdnu
 • písemná část zkoušky 50 b. (min. 50 % pro postup k ústní zkoušce)
 • ústní část zkoušky -15 b. až +15 b.

Body za laboratorní úlohy se udělují vždy na konci příslušného cvičení, v němž laboratorní měření probíhalo. Pro získání zápočtu postačí odevzdat zápis z laboratorního měření kdykoli do konce semestru. Podmínkou získání zápočtu je odevzdání samostatné práce.

Klasifikační stupnice
 • 100 - 90 b. A (výborně)
 • 89 - 80 b. B (velmi dobře)
 • 79 - 70 b. C (dobře)
 • 69 - 60 b. D (uspokojivě)
 • 59 - 50 b. E (dostatečně)
 • méně než 50 b. F (nedostatečně)

Klasifikační stupnice odpovídá čl. 11 Studijního a zkušebního řádu ČVUT v Praze.

Literatura

 1. [ROZ06] Rozman, J. a kol.: Elektronické přístroje v lékařství. Academia, Praha, 2006.
 2. [PEN04] Penhaker, M.: Lékařská diagnostické přístroje - učební texty. VŠB - TU Ostrava, Ostrava, 2004.
 3. [WEB07] Webster, J. G.: Medical Instrumentation - Application and Design. Wiley, 4 edition, 2007.
 4. [CAR00] Carr J. J., Brown, J. M.: Introduction to Biomedical Equipment Technology. Prentice Hall, 4th edition, 2000.
 5. [BRO06] Bronzino, J. D.: The Biomedical Engineering Handbook - Medical Devices and Systems. CRC Press, 3 edition, 2006.
 6. [BRO061] Bronzino, J. D.: The Biomedical Engineering Handbook - Biomedical Engineering Fundamentals. CRC Press, 3 edition, 2006.
courses/a6m31let/start.txt · Last modified: 2018/05/15 12:14 by xhavlikj