Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

A6M31LET Lékařská technika

UploadSystem Diskusní fórum Rozvrh hodin

Podmínkou pro získání zápočtu z předmětu je úspěšné absolvování vstupního testu z prerekvizit předmětu v prvním týdnu semestru. Pokud tento test student úspěšně nesloží a nezruší si zápis předmětu, zápis mu nevyhnutelně propadá. Jako ekvivalent vstupního testu lze uznat úspěšné absolvovaní jednoho z předmětů pokrývajících prezekvizity předmětu, tedy A7B31ELI nebo A3B31EOP a student si jej zapsal jako součást svého studijního plánu programu BMII.

Vstupní test

Aktuality

Jan Havlík 2017/05/15 11:52

Otázky ke zkoušce: otazky.pdf.

Jan Havlík 2017/03/15 12:02

Exkurse do Protonového centra Praha proběhne ve středu 24. 5. 2017, sraz v 15:00 hod. před hlavním vchodem do protonového centra, viz popis na http://www.ptc.cz/kontakty/. Formálně bude exkurse součástí přednášky ve 14. týdnu výuky, detailně organizaci posledního týdne výuky dohodneme na příštím cvičení.

Jan Havlík 2017/02/10 13:16

Webové stránky předmětu A6M31LET Lékařská technika obsahují aktualizované údaje pro letní semestr 2016/2017.

Přednášky budou probíhat v úterý od 8:45 do 11:15 s jednou 15 min. přestávkou. Cvičení budou probíhat po přestávce na oběd bez další přestávky, tedy v úterý od 11:45 do 14:00.

Jan Havlík 2016/06/27 12:53

Právě probíhá aktualizace stránek pro letní semestr 2016/2017. Údaje, které jsou nyní dostupné, mohou být údaje z minulého akademického roku a nemusí být pro letní semestr 2016/2017 platné.

Program semestru

Program semestru včetně přednáškových materiálů a podkladů ke cvičení najdete v příslušných sekcích Přednášky a Cvičení.

Podmínky absolvování předmětu

Nutné a postačující podmínky
 • získání zápočtu ze cvičení
 • úspěšné složení zkoušky (písemné i ústní části)
Podmínky získání zápočtu
 • účast na cvičeních (max. 3 absence, z toho max. jedna při laboratorních cvičeních)
 • zpracované laboratorní úlohy
 • prezentace a odevzdání samostatné práce
Hodnocení předmětu

Hodnocení předmětu vychází z bodového ohodnocení zkoušky a práce studenta v průběhu semestru. Celkové maximální bodové ohodnocení je 100 b.

 • laboratorní úlohy – každá úloha hodnocena 0 – 3 b. (hodnotí se příprava studenta na měření, aktivita při měření a zápis z měření), nejhorší hodnocení se škrtá, max. 15 bodů celkem, body za laboratorní úlohy se udělují vždy na konci příslušného cvičení
 • vypracování a prezentace samostatné práce – max. 5 b. diskuse postupu práce v 10. týdnu + max. 15 b. prezentace projektu ve 14. týdnu
 • písemná část zkoušky 50 b. (min. 50 % pro postup k ústní zkoušce)
 • ústní část zkoušky -15 b. až +15 b.

Body za laboratorní úlohy se udělují vždy na konci příslušného cvičení, v němž laboratorní měření probíhalo. Pro získání zápočtu postačí odevzdat zápis z laboratorního měření kdykoli do konce semestru. Podmínkou získání zápočtu je odevzdání samostatné práce.

Klasifikační stupnice
 • 100 - 90 b. A (výborně)
 • 89 - 80 b. B (velmi dobře)
 • 79 - 70 b. C (dobře)
 • 69 - 60 b. D (uspokojivě)
 • 59 - 50 b. E (dostatečně)
 • méně než 50 b. F (nedostatečně)

Klasifikační stupnice odpovídá čl. 11 Studijního a zkušebního řádu ČVUT v Praze.

Literatura

 1. [ROZ06] Rozman, J. a kol.: Elektronické přístroje v lékařství. Academia, Praha, 2006.
 2. [PEN04] Penhaker, M.: Lékařská diagnostické přístroje - učební texty. VŠB - TU Ostrava, Ostrava, 2004.
 3. [WEB07] Webster, J. G.: Medical Instrumentation - Application and Design. Wiley, 4 edition, 2007.
 4. [CAR00] Carr J. J., Brown, J. M.: Introduction to Biomedical Equipment Technology. Prentice Hall, 4th edition, 2000.
 5. [BRO06] Bronzino, J. D.: The Biomedical Engineering Handbook - Medical Devices and Systems. CRC Press, 3 edition, 2006.
 6. [BRO061] Bronzino, J. D.: The Biomedical Engineering Handbook - Biomedical Engineering Fundamentals. CRC Press, 3 edition, 2006.
courses/a6m31let/start.txt · Last modified: 2017/05/15 12:12 by xhavlikj