Zkouška

 • Do místností vás rozdělíme my, informace bude nejpozději den před zkouškou na této stránce.
 • Upozorňuji, že naše školní počítače běží pod systémem Linux, takže na jejich ovládání může být potřeba si chvíli zvykat. Můžete pracovat i na vašich vlastních počítačích.
 • Pro účast na zkoušce je nezbytné, aby se student byl schopen přihlásit do odevzdávacího systému. Pokud budete pracovat na vlastním notebooku, musíte být schopni se přihlásit k Wifi přes Eduroam. Pokud budete pracovat na našich počítačích, musíte si nastavit heslo. Prosím zařiďte si všechny tyto věci ještě před zkouškou. Můžete se připojit i přes mobilní telefon, ale příliš to nedoporučujeme. V případě potíží kontaktujte vašeho cvičícího. Na začátku zkoušky jsme naplánovali cca 20min na řešení technických problémů, které nebudete schopni vyřešit sami. Časový rozvrh je nicméně napjatý a čas začátku zkoušky je proto pevně dán. Je proto ve vašem vlastním zájmu, abyste se pokusili co nejvíce z výše uvedeného zajistit dopředu.
 • Na zkoušku si přineste také průkaz totožnosti, psací potřeby a roušku.

Pravidla, obsah a organizace zkoušky

 • Tato pravidla mohou být případně drobně modifikována, pokud to budou vyžadovat epidemiologická opatření.
 • Ke zkoušce se může přihlásit jen ten, kdo má zápočet.
 • Zkouška má dvě části, písemný test a praktickou zkoušku na počítači.
 • Výsledná známka bude určena na základě celkového počtu bodů, který je součtem těchto tří složek:
  1. počtu bodů ze cvičení (z domácích úloh a ze semestrální práce) v rozsahu 12(hranice pro získání zápočtu) až 25 (maximum v případě perfektního vyřešenívšech úloh v těžké variantě). Počet bodů ze cvičení se zjišťuje v den zkoušky, k pozdějším změnám se nepřihlíží.
  2. počtu bodů z písemného testu v rozsahu 0-20 bodů
  3. počtu bodů z praktické zkoušky na počítači v rozsahu 0-20 bodů
 • Pro úspěšné absolvování zkoušky je potřeba splnit všechny následující podmínky:
  1. minimálně 10 bodů z písemného testu
  2. minimálně 6 bodů z praktického testu
 • Vztah mezi celkový počtem bodů a známkou je určen tabulkou:
>53 >47 >41 >35 >29 jinak
A B C D E F
 • Student tedy může získat maximálně 65 bodů. POZOR: minimální počet bodů z cvičení a minimální počet bodů ze zkoušky nestačí k získání lepší známky než F. Součet minimálních bodů ze cvičení 12 + minimální body z testu 10 + minimální body z praktické úlohy 6 je dohromady 28 bodů, pro E potřebujete minimálně 30 bodů.
 • Jakýkoli pokus o podvod bude mít za následek hodnocení F - nedostatečně, případně další postihy.
 • Písemný a praktický test se typicky konají týž den, pořadí není specifikováno.
 • Písemný test​ trvá 105min, bude testovat porozumění probírané teorii týkající se algoritmů, datových struktur, jazyka Python atp. Na otázky se většinou bude odpovídat výběrem z několika možností, správná bývá právě jedna možnost a každá otázka má stejnou váhu (1 bod). Za chybnou odpověď není žádná penalizace, je tedy vhodné vždy nějakou odpověď zvolit. Kdyby tomu bylo u konkrétní otázky jinak, budete na to upozorněni.
 • U písemného testu nejsou povolené žádné pomůcky kromě psacích potřeb. Jakákoliv forma komunikace je zakázána.
 • Praktický test ​trvá 120min, bude testovat schopnost samostatně naprogramovat jednoduchý program v jazyce Python v rozsahu kolem 50 řádků kódu. Budou zadány dvě úlohy, jedna snazší za 6b a druhá těžší za 14b. Kód zaslaný studentem pomocí Upload systému bude testován na větším počtu testovacích vstupů. Tato vstupní data mohou být generována náhodně. Pravidla pro určení počtu bodů jsou popsána v zadání každé úlohy. Nejčastěji je počet bodů úměrný počtu testovacích vstupů, pro které je výstup zaslaného programu hodnocen jako správný, v jiných případech musí být pro přidělení bodů všechny výstupy pro danou skupinu vstupů správné. Úkolem je vyřešit zadanou úlohu v její obecnosti, nikoliv pouze dát správné odpovědi na konkrétní testovací vstupy. Takový program není pokládán za přípustné řešení a jeho odevzdání může být pokládáno za pokus o obejití pravidel zkoušky s následkem hodnocení F -nedostatečně.
 • Budou k dispozici počítače ve stejné konfiguraci, jako během cvičení. Student může praktický test absolvovat i za použití vlastního počítače.
 • U praktického testu jsou povoleny libovolné materiály v papírové i elektronické podobě.Je nicméně zakázána jakákoliv komunikace mezi zkoušenými mezi sebou a jakýmikoliv dalšími osobami. To zahrnuje zákaz mobilních telefonů, elektronické pošty, služeb zasílání zpráv. Je zakázáno se jakkoli aktivně připojovat na Internet, je zakázáno používat vyhledávací služby, stahovat soubory z internetu atp. Webový prohlížeč se smí používat pouze pro prohlížení lokálních souborů. Odevzdaný program musí být celý napsán během zkoušky. Nedodržení těchto pravidel může mít za následek hodnocení F -nedostatečně, případně další postihy.
 • S organizačními dotazy se můžete během zkoušky obracet na přítomné pedagogy. Na odborné dotazy pedagogové během zkoušky odpovídat nebudou.
 • Zkoušející může postup konání praktického testu upravit, například v případě technických problémů či podezření na porušení regulérnosti.
 • Zkouška bude vyhodnocena pokud možno ještě týž den, nejpozději den následující,výsledky budou zapsány do KOSu.
 • Zkoušku bude možné vykonat i distančně, a to ve stejných dnech, jako zkoušku prezenční. Na distanční zkoušku se též budete zapisovat v KOSu (termíny mohou být vypsány později). Distanční zkoušku lze vykonat pouze tehdy, pokud se student z vážného důvodu nemůže zúčastnit zkoušky prezenční, např. pokud budete v karanténě či v zahraničí bez možnosti přijet. Detailní pokyny budou zaslány účastníkům později.
 • V případě distanční i prezenční zkoušky je zakázána jakákoliv komunikace s dalšími osobami.

Příklady zkoušek

 • Příklad zkouškového testu. (Je v něm pár drobných chybiček, ale pro představu o druhu a náročnosti otázek by to mělo stačit.)
 • Jak si opravit výsledek zkoušky:
  • Zapíšete se v KOSu na další termín. To můžete udělat rovnou, pokud jste z předchozího termínu dostali F. V opačném případě musíte mi dát vědět, že předchozí výsledek zkoušky nechcete, a já ho ručně změním na F.
  • Pokud chcete, můžete přijít jen na teoretickou nebo jen na praktickou část, musíte mi to ale oznámit předem. V takovém případě se použije výsledek druhé části z předchozího termínu. Ve které skupině budete se dozvíte na webu, nebo se mne zeptáte.

Organizace jednotlivých zkouškových termínů

Minulá zadání

Při přípravě na zkoušku můžete využít zadání z minulých let.

courses/b3b33alp/zkouska.txt · Last modified: 2021/09/16 10:55 by stepan