Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Hodnocení

Celkové hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Známka Bodové
rozmezí
Slovní
hodnocení
A 90 a více výborně
B 80 - 89 velmi dobře
C 70 - 79 dobře
D 60 - 69 uspokojivě
E 50 - 59 dostatečně
F méně než 50 nedostatečně

Hodnocení ze semestru a zápočet

Během semestru budou studenti hodnoceni za domácí úkoly, testy a týmový projekt. Zápočet získáte, pokud získáte alespoň nutné minimum bodů v každé kategorii. Nesplnění nekteré části hodnocení (např. neodevzdaný týmový projekt) bude mít za následek neudělení zápočtu.

Kategorie Body Nutné
minimum
4 domácí úkoly 24 10
Hlavní test 20 10
Týmový projekt 20 5
Celkem 64

Pro zvládnutí a plynulost výuky během cvičení je potřeba, aby se studenti připravovali a minimálně si zopakovali znalosti uvedené v přípravě na cvičení. Příprava vychází z předchozích přednášek nebo předmětů z předchozího semestru. Výraznější nedostatky přípravy mohou být hodnoceny až dvěma zápornými body za cvičení. Naopak aktivita může být ohodnocena až dvěma kladnými body za cvičení.

Zkouška

Zkouška se skládá ze dvou částí:

Kategorie Body Nutné
minimum
Písemná část zkoušky 30 15
Ústní část zkoušky +/- 10 0

Písemná část zkoušky

Písemná část je organizována formou testu. Student musí získat alespoň požadované minimum bodů. Poté se může rozhodnout, zda chce známku, která mu náleží na základě doposud získaných bodů (body ze cvičení + body z písemné části zkoušky), či půjde k ústní zkoušce. Zkoušející, v případě, že student souhlasí s „přiřazenou“ známkou, může krátce ověřit, zda student rozumí svým výsledkům v testu. V případě zásadních pochybností může být známka v plném rozsahu klasifikační stupnice.

Ústní část zkoušky

Pokud se student rozhodne, že půjde k ústní zkoušce, je mu automaticky odečteno 10 bodů (a “bojuje” o 20 bodů). U ústní zkoušky může získat až 20 bodů. Zkoušející si vyhrazuje právo při zjištění závažných nedostatků hodnotit zkoušku výsledkem nedostatečně a naopak, v případě zjištění nedoceněných kvalit studenta, původně „přiřazenou“ známku studentovi vylepšit.

courses/b35apo/classification/start.txt · Last modified: 2017/02/14 19:36 by pisa