Warning
This page is located in archive.

Hodnocení

Podmínky udělení zápočtu

 1. Každý student může mít maximálně 3 omluvené absence na cvičeních. Ústní omluva se přijímá předem, dodatečné omluvy musejí být písemné. +)
 2. Každý student musí odevzdat všechny tři domácí práce a prezentaci musí osobně přednést.
 3. Z každé domácí práce musí student obdržet alespoň 50% bodů z nejvyššího možného bodového hodnocení (zaokrouhleno na celé body nahoru, viz klasifikace domácích prací – bod 2) dané práce.
 4. Neúspěšnou domácí práci je možné 1x opravit v termínu dohodnutém se cvičícím. Bude-li i tato práce neúspěšná, postupuje se podle bodu 3 odstavce o celkové závěrečné klasifikaci.
 5. Každý student musí předvést úspěšné vyřešení úpravy dokumentu HTML. +)

Klasifikace domácích prací

 1. Celkové bodové hodnocení je 100 bodů.
 2. Za jednotlivé domácí práce může student obdržet nejvýše tento počet bodů:
  • Rešerše: 35 bodů (50% = 18; snížení 25% = 8)
  • Poster: 25 bodů (50% = 13; snížení 25% = 6)
  • Prezentace: 40 bodů (50% = 20; snížení 25% = 10)
 3. Za pozdní odevzdání se dosažené hodnocení snižuje o 25% nejvyššího možného bodového hodnocení (zaokrouhleno na celé body dolů, viz přecházející bod).

Celková závěrečná klasifikace

 1. Sečtou se body dosažené za jednotlivé domácí práce.
 2. Výsledná klasifikace je pak dána těmito pásmy dosažených bodů (podle článku 15 vnitřních předpisů ČVUT v Praze Studijní a zkušební řád ČVUT):
  • 100 - 90 bodů - A, výborně, excellent, 1
  • 89 - 80 bodů - B, velmi dobře, very good, 1,5
  • 79 - 70 bodů - C, dobře, good, 2
  • 69 - 60 bodů - D, uspokojivě, satisfactory, 2,5
  • 59 - 50 bodů - E, dostatečně, sufficient, 3
 3. Při dosažení <50 bodů nebo byla-li některá z domácích prací neúspěšná i po opravě (bod 4 Podmínek udělení zápočtu): F, nedostatečně, failed, 4, je tato klasifikace zapsána do KOSu a student má právo na opravný termín, přičemž mu vyučující určí doplňkové téma domácí práce a termín jejího předložení. Za tuto práci může student obdržet nejvýše 20 bodů, které se přičtou k původnímu bodovému ohodnocení.

+) Kombinované studium: podmínkou je účast na soustředění, dokument HTML bude upravován společně na soustředění

courses/a7b14tev/classification/start.txt · Last modified: 2013/01/24 14:22 (external edit)