Warning
This page is located in archive.

Domácí úkoly

Domácí úkoly budou zadávány průběžně na jednotlivých cvičení. Až na úkol Lab00 jsou všechny domácí úkoly ohodnoceny nejvýše 5 body. Plné bodové ohodnocení domácí úlohy lze získat pokud je úloha úspěšně odevzdána v Upload Systému do jednoho týdne od zadání, tj. 7 dní nebo 168 hodin. Čas je dán začátkem hodiny konkrétního cvičení, na které je student nebo studentka zapsán(a). S každým započatým týdnem prodlení je maximální výše bodů za úlohu snížena. Pro zápočet je nutné odevzdat všechny domácí úlohy, třebaže jejich výsledné bodové hodnocení bude 0.

Cvičení jsou věnována převážně praktickému osvojení si konkretních programátorských dovedností a dále pak psaní testů. Pokud to časové možnosti dovolí je na cvičení představen domácí úloha. Pro efektivní využití kontaktního času se cvičícím je dobré si zadání další domácí úlohy nastudovat ještě před začátkem cvičení, na které je úloha zadána.

Domácí úlohy jsou označeny dle čísla cvičení ve tvaru LabXY, kde XY je číslo cvičení, na kterém je úloha zadána. Termín odevzdání bez bodové penalizace je tak vždy do příštího cvičení. Kromě úlohy Lab12 je bodová penalizace pozdní odevzdání úlohy -2 body po 1. týdnu a -5 bodů po 2. týdnu prodlení. U vybraných úloh (Lab04 a Lab12) bude součástí hodnocení nejen funkční program, ale také programovací styl. Za odevzdánou úlohy je však vždy nejméně 0 bodů. V průběhu semestru budou zadány a řešeny následující úlohy.

Úkol Popis
Lab00 Testovací úloha pro seznámení se systémem odevzdávání úkolů (Upload System) (0 bodů)
Lab01 Karel - posun předmětů ode zdi
Lab02 Karel - sbírání předmětů v bludišti
Lab04 Jednoduchá kalkulačka
Lab05 Formátování výstupu
Lab06 Výpočet statistiky vstupní číselné posloupnosti
Lab07 Zpracování logu (využití lab06)
Lab08 Kruhová fronta (hodnocení programovacího stylu)
Lab09 Lámání hesel (rekurzí)
Lab11 Binární strom
Lab12 Binární Halda
courses/a0b36pr1/hw/start.txt · Last modified: 2016/01/06 16:57 by schaemar