Warning
This page is located in archive.

Hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. K úspěšnému absolvování předmětu je nutné získat zápočet a vykonat zkoušku. Pro získání zápočtu je třeba úspěšně vyřešit domácí úkoly, budou zadávány průběžně na cvičeních a úspěšně složit implementační i písemné testy, tj. z testů celkem získat alespoň 10 bodů (čtyři testy po 5 bodech každý). Po získání zápočtu je možné vykonat implementační zkoušku se ziskem alespoň 10 bodů. V případě zisku alespoň 10 bodů z implementační části zkoušky lze vykonat ústní zkoušku, při které je možné získat až 10 bodů, nejvýše však v součtu 100 bodů. Ústní zkouška je dobrovolná, avšak v případě pochybností o znalostech může po implementační části zkoušky následovat ověřující ústní zkoušení. Zisk minimálního počtu bodů automaticky nemusí znament zisk příslušné známky. Při zásadní neznalosti může být známka i snížena.

Rozložení hodnocení dle dosažených bodů je dle tabulky:

Známka Bodové rozmezí Slovní hodnocení
A 90 a více výborně
B 80 - 89 velmi dobře
C 70 - 79 dobře
D 60 - 69 uspokojivě
E 50 - 59 dostatečně
F méně než 50 nedostatečně

Body lze získat v kategoriích:

Kategorie body Minimum bodů (!)
10 domácích úloh (po 5 bodech) (!!) 50 b 30 b
4 testy u počítače na cvičení 20 b 10 b
implementační zkouška 30 b 10 b
ústní zkouška 10 b (!!!)

(!) minimální počet bodů pro zápočet 40

(!!) Domácí úkoly jsou za maximálně 5 body (10 domacích úkolů, pro úkoly bude otevřen Upload System celý semestr (podmínkou zápočtu je odevzdání všech domácích úkolů!) - řádně odevzdaný úkol v termínu je hodnocen za 5 body, později řádně odevzdaný úkol bude hodnocen menším počtem bodů, tj. 5 bodů v prvním týdnu, 3 body v druhém týdnu a později pak 0 bodů. Odevzdaný úkol je takový, který úspěšně projde všemi testy v Upload Systému.

(!!!) při rozhodnutí k ústní zkoušce, je studentovi odečteno 10 bodů ze zkouškového testu

Příklady zadání implementační zkoušky

courses/a0b36pr1/classification/start.txt · Last modified: 2015/10/09 21:18 by faiglj