BMPROJ6 - Diplomový projekt

Individuální práce související se studovaným programem Lékařská elektronika a bioinformatika pod vedením školitele. V rámci tohoto předmětu je obvyklé řešit dílčí problém budoucí diplomové práce (odborná rešerše, HW realizace, SW realizace, aj.). Student se zpravidla s vedoucím projektu dohodne, že na tématu bude pokračovat v rámci diplomové práce, nicméně je možné zvolit i jiného vedoucího a téma diplomové práce.

Předmět nemá přednášky ani cvičení.

Garanti předmětu

 • prof. Jan Kybic
 • prof. Roman Čmejla
 • doc. Vratislav Fabián

Literatura

Vhodnou literaturu určují vedoucí práce v návaznosti na téma projektu.

Požadavky a organizace projektu

 • Studenti si vyberou téma a přihlásí se na něj na fakultní stránce.
 • Přiřazení tématu schvaluje vedoucí a garant.
 • Téma je třeba si zvolit nejpozději do konce 3. týdne semestru, ve kterém má student předmět zapsán, doporučujeme nicméně začít vhodné téma hledat již během semestru předcházejícího. Téma musí souviset se zaměřením programu, v případě pochybností kontaktujte garanta.
 • Na téma diplomového projektu obvykle navazuje diplomová práce a výsledky z diplomového projektu lze v diplomové práci použít, není to však podmínkou.
 • Během semestru student se svým vedoucím pravidelně konzultuje průběh prací, obvykle jednou za 1-2 týdny.
 • Výsledkem diplomového projektu je vždy technická zpráva o doporučené délce 10-20 stran a podklady pro prezentaci o délce cca 5-10minut. Tyto podklady nahraje student do úloh zprava a prezentace odevzdávacího systému BRUTE nejpozději do konce 3. týdne zkouškového období. Obvykle jsou výsledkem též zdrojové kódy, schémata, výkresy či tabulky výsledků, dle zaměření projektu, které lze přiložit k technické zprávě (a nahrát jako ZIP).
 • Vedoucí po konzultaci se studentem stanoví datum a čas prezentace projektu, které zveřejní v tabulce, a to nejméně 1 týden dopředu. Garant předmětu zvolí doporučené datum, aby prezentace probíhaly pokud možno najednou. Prezentace je přístupná všem, může též probíhat elektronicky.
 • Na základě odevzdaných výsledků a prezentace vedoucí ohodnotí práci studenta nejpozději do konce zkouškového období a pošle toto hodnocení administrátorovi předmětu Petrovi Pošíkovi, který studentovi zapíše zápočet.
courses/bmproj6/start.txt · Last modified: 2023/09/27 11:48 by xposik