Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

BMPROJ6 - Diplomový projekt

Individuální práce související se studovaným programem Lékařská elektronika a bioinformatika pod vedením školitele. V rámci tohoto předmětu je obvyklé řešit dílčí problém budoucí diplomové práce (odborná rešerše, HW realizace, SW realizace, aj.). Student se zpravidla s vedoucím projektu dohodne, že na tématu bude pokračovat v rámci diplomové práce, nicméně je možné zvolit i jiného vedoucího a téma diplomové práce.

Předmět nemá přednášky ani cvičení.

Garanti předmětu

 • prof. Jan Kybic
 • prof. Roman Čmejla
 • doc. Vratislav Fabián

Literatura

Vhodnou literaturu určují vedoucí práce v návaznosti na téma projektu.

Požadavky a organizace projektu

 • Studenti si vyberou téma a přihlásí se na něj na fakultní stránce.
 • Téma musí souviset se zaměřením programu, v případě pochybností kontaktujte garanta. Přiřazení tématu schvaluje vedoucí a garant (v aplikaci na semestrální projekty).
 • Téma je třeba si zvolit nejpozději do konce 3. týdne semestru, ve kterém má student předmět zapsán, doporučujeme nicméně začít vhodné téma hledat již během semestru předcházejícího.
 • Na konci 3. týdne administrátor předmětu kontroluje, zda všichni studenti zapsaní na předmět mají v aplikaci přidělené a schválené zadání. Provedení kontroly je indikováno v BRUTE v úloze zadani jedním bodem.
 • Student informuje vedoucího o požadavcích specifikovaných na této stránce a v průběhu projektu dbá na jejich splnění a dodržování termínů. (Vedoucí obvykle vedou projekty mnoha studentů v rámci několika různých projektových předmětů, které mají různé požadavky; upozorňujte je proto na specifika toho vašeho.)
 • Na téma diplomového projektu obvykle navazuje diplomová práce a výsledky z diplomového projektu lze v diplomové práci použít, není to však podmínkou.
 • Během semestru student se svým vedoucím pravidelně konzultuje průběh prací, obvykle jednou za 1-2 týdny.
 • Výsledkem diplomového projektu je vždy technická zpráva o doporučené délce 10-20 stran a podklady pro prezentaci o délce cca 5-10minut. Tyto podklady nahraje student do úloh zprava a prezentace odevzdávacího systému BRUTE nejpozději do konce 3. týdne zkouškového období. Obvykle jsou výsledkem též zdrojové kódy, schémata, výkresy či tabulky výsledků, dle zaměření projektu, které lze přiložit k technické zprávě (a nahrát jako ZIP).
 • Vedoucí po konzultaci se studentem stanoví datum a čas prezentace projektu, které zveřejní v tabulce, a to nejméně 1 týden dopředu. Prezentace je přístupná všem, může též probíhat elektronicky.
 • Na základě odevzdaných výsledků a prezentace vedoucí ohodnotí práci studenta nejpozději do konce zkouškového období a pošle toto hodnocení administrátorovi předmětu Petrovi Pošíkovi, který studentovi zapíše zápočet.
courses/bmproj6/start.txt · Last modified: 2024/01/22 14:52 by kybicjan