Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Semestrální práce

CP-0 - Sdělení tématu (0 bodů)

 • Pomocí několika vět popište téma své práce. V krátkosti popište i motivaci, proč vámi vybrané téma budete zpracovávat.
 • Uvažujte takové téma, které jednak zahrnuje jak (taxonomický) popis systému, tak provozní data (například měření, periodická realizace, atp).
 • Vyberte si takové téma, u kterého v rámci svých aktuálních znalostí dokážete zrealizovat tak, aby odpovídalo níže uvedeným požadavkům. V případě nejistoty kontaktujte cvičícího.
 • Téma v rámci skupiny musí být jedinečné, nesmí být identické s ukázkovými tématy probíranými na cvičeních a přednáškách.

CP-1 Konceptuální model (20 bodů)

 • Pomocí vhodné aplikace vytvořte konceptuální ER model, který odevzdejte ve formě PDF dokumentu obsahující obrázek a krátký popis modelu/technické zdůvodnění použitého konstruktu.
 • Konceptuální model musí obsahovat nejméně 5 entitních typů, počet entitních typů by neměl přesahovat 10.
 • Pro účely konceptuálního modelu nezavádějte žádné umělé identifikátory.
 • Na základě technických důvodů navrhněte konceptuální model, který obsahuje alespoň jednou:
  • jednoduchý, strukturovaný a vícečetný atribut
  • vazbu 1:1, 1:N a N:M s použitím kardinalit 0..1, 1..1, 0..N, 1..N
  • rekurzivní nebo reflexivní vazbu
  • dědičnost
  • slabý entitní typ
 • V modelu uveďte relevantní identifikátory, alespoň u jednoho entitního typu zaveďte (neuvedení relevantního identifikátoru je považováno za chybu)
  • složený identifikátor
  • více identifikátorů
 • Doporučené nástroje:
  • Creately.com - Entity Relationship Diagrams
  • Draw.io - Blank Diagram, Entity Relation Shapes

CP-2 Relační model (10 bodů)

 • Transformujte konceptuální model (CP-1) na relační model v textové podobě, odevzdejte ve formě PDF dokumentu obsahující obrázek (případně opraveného) konceptuálního modelu a relační model.
 • Pokud to považujete za vhodné, doplňte předchozí konceptuální model o nové entity/vztahy/charakteristiky.
 • Využijte textovou notaci Tabulka (Klíč, Atribut1, Atribut2) , uvádějte cizí klíče. Neuvažujte NULL hodnoty.

CP-3 SQL - Vytvoření databáze, dotazy na data (30 bodů)

 • Transformujte relační model (CP-2) na ER model a z něho vyplývající SQL dotazy vytvářející databázi, nad touto databází formulujte dotazy na data, odevzdejte ve formě PDF dokumentu obsahující
  • Obrázek - ER model a relační model
  • SQL dotazy pro vytvoření databáze včetně adekvátních integritních omezení, zejména pak zavedení
   • adekvátních typů u jednotlivých atributů
   • atributového integritního omezení
   • tabulkového integritního omezení
   • cizích klíčů včetně (technicky zdůvodněné) direktivy ON UPDATE/DELETE
   • klíčů a primárních klíčů, popřípadě zaveďte umělé klíče, pokud je to vhodné
  • SQL dotazy pro získání údajů z databáze pokrývající alespoň jednou
   • vnější spojení tabulek
   • vnitřní spojení tabulek
   • podmínku na data
   • agregaci a podmínku na hodnotu agregační funkce
   • řazení a stránkování
   • množinové operace
   • vnořený SELECT
  • U každého dotazu slovy popište jeho činnost, uveďte dotaz a proveďte screenshot výsledku dotazu, který je vrácen klientem.
  • Pro účely tohoto úkolu je nezbytně nutné
   • Založit veškeré tabulky ve vaší studentské databázi na serveru slon.felk.cvut.cz
   • Všechny SQL dotazy musí být (bezchybně) spustitelné na uvedeném serveru.
   • Naplnit založené tabulky relevantním počtem dat
   • Naplnit jednu tabulku (s klíčovým významem pro zpracovávané téma) větším množstvím (cca ~32k) “provozních” dat
   • Cvičícímu předvést volání vybraných netriviálních dotazů.
  • Doporučené nástroje:
   • MicroOLAP for Postgresql
   • DB Designer
  • Demo ukázka ER modelu

CP-4 Pokročilé databázové technologie (10 bodů)

 • Databázi CP-3 rozšiřte o další pokročilé technologie, do PDF dokumentu uveďte stručný komentář a potřebné SQL dotazy.
 • V rámci tohoto odevzdání demonstrujte
  • Zavolání transakce a sady dotazů včetně nastavení vhodné úrovně izolace, uveďte konflikt, který by mohl vzniknout, pokud by nebylo použito transakce
  • Vytvoření a použití pohledu
  • Vytvoření a použití triggeru
  • Vytvoření a použití indexu, přičemž s pomocí relevantní analýzy diskutujte přínos využití takového indexu.

CP-5 Základ JPA aplikace (20 bodů)

 • Na databází CP-3 vystavte základ javové aplikace využívající JPA, který obsahuje zejména
  • datový model odpovídající celé databázi zahrnující
   • Many To Many vazbu
   • dědičnost
  • DAO vrstva zajišťující nutný nízkoúrovňový přístup k datům
  • Servisní vrstva volající DAO vrstvu obsahující 5 vybraných užití vašich dat, specializovaný zejména na zapisovací operace a pokrývající transakci z CP-4.
  • Odevzdává se formou odevzdání relevantní části JAVA projektu, běh aplikace v rámci odevzdání je nutné předvést cvičícímu.
courses/b0b36dbs/tutorials/start.txt · Last modified: 2023/04/03 18:54 by rimnacm