Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

B4M39MMA – Multimédia a počítačová animace

Katedra počítačové grafiky a interakce

Multimédia a počítačová animace (B4M39MMA)

Tato stránka je oficiálním zdrojem informací pro studenty předmětu B4M39MMA oboru Počítačová grafika magisterského programu Otevřená informatika na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. Předmět je zajišťován Katedrou počítačové grafiky a interakce (K13139). Praktickou část předmětu zajišťuje Institut intermédií (IIM) při FEL ČVUT v Praze.

Přednáška: čtvrtek 12.45 T2:C3-51
Seminář: čtvrtek 14.30 T2:H1-24c, dveře H1-25 (IIM)
Přednášející: Ing. Roman Berka, Ph.D. - berka [at] fel.cvut.cz
Konzultanti: Ing. Ondřej Slabý - slabyon3 [at] iim [dot] cz - IIM Ing. Jakub Hybler - hybler [at] iim [dot] cz - IIM
Rozsah: 2p 2s
Rozvrh: B4M39MMA
Aktuální informace k formě výuky C

Přednášky i cvičení hledejte v čase podle rozvrhu na MS Teams v týmu MMA do kterého jste byli přidáni. Informace o stavu budou zde.

Odkazy

  • Stránky předmětu B4M39MMA v bílé knize.

Anotace

Předmět je zaměřen na výklad metod používaných v oblasti počítačové animace. Studenti získají přehled o algoritmech a metodách reprezentace typických problémů v oblasti počítačové animace (inverzní kinematika, animace lidské postavy, dynamika aj.) Část předmětu je též zaměřena na principy kreativních postupů při vytváření zvuku a videa jako součásti audio-vizuálních projektů. V předmětu zazní i několik přednášek popisujících vybrané problémy z oblasti technologií pro filmovou produkci (MOCAP, Stereoskopický obraz, aj.).

Cíl předmětu

Cílem předmětu je poskytnout informace o metodách řešení typických problémů v projektech z oblasti počítačové animace, virtuální reality a filmové produkce. Snahou je ukázat teoretický základ metod používaných v těchto oblastech a umožnit studentům, aby si tyto probrané techniky mohli sami vyzkoušet v rámci semestrálních projektů.

Náplň předmětu

V průběhu semestru studenti navštěvují přednášky a semináře. Kromě toho pracují na zadaných tématech a vypracovávají semestrální úlohy v podobě implementace řešeného problému doprovázené dokumentací v určeném formátu a podpořené osobní prezentací před ostatními studenty.

V době cvičení jsou se studenty organizovány konzultace formou seminářů, dílen a společného brain-stormingu s cílem uchopit řešení úloh jako komponenty jednoho projektu. Výsledná prezentace úloh by pak měla mít formu jedné ucelené kompozice, kde výstupy z jednotlivých úloh spolupracují a doplňují se. Tento způsob práce podporuje vzájemnou komunikaci a smysl pro týmovou spolupráci, současně umožňuje studentům sledovat práci ostatních na jejich úlohách a prakticky si vyzkoušet i další postupy než jen ty, které potřebují pro řešení své úlohy.

Semináře a konzultace budou probíhat v laboratoři Institutu intermédií, kde se studenti budou moci setkat s profesionálním vybavením používaným v oboru.

Požadavky na vstupní znalosti

Schopnost programovat v jazyce C++.

Harmonogram přednášek

Pořadí Téma Odkaz
1 Počítačová animace a její popis PDF
2 Inverzní kinematika PDF
3 Dynamika, částicové systémy PDF
4 Fluidní dynamika v počítačové animaci PDF
5 Modelování šatů PDF
6 Modelování a animace lidské tváře PDF
7 Systémy pro zachytávání pohybu MOCAP PDF
8 Animace davu PDF
9 Řízení animace,artificial life PDF
10 Stereoskopické zobrazování PDF
11 Produkční řetězec a techniky kompozice videa PDF
12 Archivace multimediálního díla PDF
13 Světelné a projekční systémy PDF
14 Úroveň detailu v počítačové animaci a VR PDF

Harmonogram cvičení

Cvičení budou vedena jako konzultace k realizaci semestrálních projektů a k seznámení se s technickými prostředky použitelnými pro multimediální prezentaci výsledků projektů.

1 Seznámení s předmětem, zadávání semestrálních projektů.
2 Seminář k realizaci semestrálních úloh.
3 Prostředí Unreal Engine.
4 Implementace Pluginu v Unreal Engine.
5 Experimentální ověřování konceptu.
6 Experimentální ověřování konceptu.
7 Realizace projektu.
8 Realizace projektu.
9 Realizace projektu.
10 Kompletace.
11 Kompletace.
12 Testování.
13 Testování.
14 Prezentace semestrálních úloh.

Kritéria hodnocení

Podmínkou k získání zápočtu je odevzdání semestrální práce a její prezentace na konci semestru. Zkouška je povinná.

Celkem může student získat během semestru 100 bodů a z toho:

  • semestrální práce 70 bodů
    • zpráva (dokumentace) 20 bodů
    • prezentace 20 bodů
    • implementace 30 bodů
  • zkouška 30 bodů (u zkoušky je minimální počet bodů pro úspěšné absolvování 15 - test 5 z 10 a pohovor 10 z 20)

Klasifikace je pak dána tabulkou:

90-100 A výborně
80-89 B velmi dobře
70-79 C dobře
60-69 D uspokojivě
50-59 E dostatečně
0-49 nebo nesplnění podmínek k zápočtu F nedostatečně

Okruhy otázek ke zkoušce PDF

Semestrální projekty

Zadání řeší týmy s max. 2 členy.

Navrhněte a implementujte některý z níže uvedených modelů ve formě pluginu v prostředí Unreal Engine.

Název Popis Řešitel úlohy Hodnocení
1. Model obličeje.
2. Model tkaniny. Adrian Pitoňák, Marek Nechanský, Tomáš Bilák
3. Model davu. {Vojtech Tomas, Emese Szabo}
4. Částicový model. Dominika Kubaniová, Isabella Skořepová
5. Model kouře a mlhy {Michal Zajíc, Vít Zadina}

Projekt vypracujte v jedno nebo dvoučlenném týmu.

Materiály k tématům

Inverzní kinematika

MOCAP

Dynamika částic a fluidní dynamika

Animace davu

Hudba a zvuk

CAVE

Ostatní

Hodnocení

courses/b4m39mma/start.txt · Last modified: 2021/01/05 15:41 by berka