Warning
This page is located in archive.

ÚVODEM

Motto

Člověk ničí životní prostředí. Životní prostředí znehodnocuje technické výrobky.

Technické výrobky nemají adaptační schopnosti – musí se do provozního prostředí přizpůsobit.

Životní prostředí (ŽP) je otevřený dynamický systém, formovaný jako produkt interakcí mezi člověkem a vzájemnými vztahy uvnitř jeho společnosti a zdroji biosféry. Významnou roli v ŽP hraje člověk. Pro zajištění svých potřeb si vytváří prostředky, při čemž mnohdy negatívně zasahuje do životního prostředí. Využívá neobnovitelné zdroje energii, vypouští do ovzduší různé látky, které jsou pro ŽP škodliviny (<chem>CO2</chem>, NOx). Používá z ŽP látky, které sice zajištují funkci jeho zařízení, ale mohou být v určitých případech pro člověka škodlivé (např. olovo).

Poškozené ŽP má nepříznivý dopad nejen na člověka, negativně se účinky znehodnoceného ŽP projevují i na technických výrobcích. Spalováním fosilních paliv se dostává do ovzduší velké množství <chem>SO2</chem>. Oxid siřičitý je hlavní polutant podílející se na atmosférické korozi kovů.

Zajistit za těchto podmínek spolehlivou funkci technických výrobků znamená hledat vhodné materiály, technologie a zejména ověřovat vliv jednotlivých složek ŽP ( provozního prostředí) na funkčnost, spolehlivost a životnost technických výrobků.

Zvlášť složitý je tento úkol u moderních elektrotechnických zařízení. U elektrotechnického zařízení se jedná o komplikovanou záležitost, neboť to se skládá z široké škály materiálů (kovů, izolantů, konstrukčních plastů, polovodičů, funkčních povlaků, atp.), zpracovaných rozličnými technologiemi, které mohou mít negativní dopad na ŽP.

O této problematice je tento eLerningový kurz. Jsou zde vysvětleny degradační účinky provozního prostředí (korozní znehodnocování kovů, navlhání izolantů, termooxidační stárnutí izolantů. fotochemická degradace plastů a degradační působeni prachu), způsoby úpravy elektrotechnického zařízení do ztíženého prostředí (konstrukční řešení povrchové ochrany, …) a ekologické aspekty výroby a užití elektrotechnických výrobků (ekodesign, metodika LCA, recyklace, …)

Kurz byl vytvořen pro posluchače magisterského studia předmětu B1M13EMP - Ekologie materiálů a procesů na Elektrotechnické fakultě ČVUT. Impulzem pro vytvoření tohoto eLerningového kurzu byla pandemie covid-19. Kurz je něco mezi skriptama na webu, eLerningem a wikipedii. Měl by doplňovat přednášky a posluchači by tento eLerningový kurz měli použít v přípravě na zkoušky.

Tvorbě kurzu věnuji spoustu času, přesto není kurz kompletní. Jednotlivá témata otvírám postupně. Přístup na kurz je zatím bez přihlášení 1).

1)
Případné dotazy posílejte autorovi kurzu emailem Ivan Kudláček ©
courses/b1m13ekp/start.txt · Last modified: 2020/09/15 16:35 by kudlacek