Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

A0X36MOOC -- Massive Open Online Course

Cílem tohoto volitelného předmětu je nabídnou studentům doplněk k současné nabídce předmětů ve formě možnosti absolvovat zvolený a schválený kurz MOOC. Aktuálně jsou nabízeny dvě možnosti: Udacity (https://www.udacity.com) a edX (https://www.edx.org/). Tento kurz může student absolvovat jednou v bakalářském (kód B0B36MOOC) a jednou v magisterském studiu (kód B0M36MOOC). Pokud má student zájem získat zápočet za tento volitelný předmět, je potřeba výběr kurzu nechat před jeho absolvováním nechat schválit garantovi tohoto předmětu. Garant předmětu posoudí překryv předmětu s existujícími předměty programu a oboru, jež student studuje.

Shválení MOOC kurzu

Výběr kurzu

 • Zatím je výběr kurzu omezen ze dvou systémů: Udacity (https://www.udacity.com) a edX (https://www.edx.org/).
 • Kurz musí být zakončen v období, kdy lze udělovat zápočty v semestru v němž má student zapsán předmět v KOSu. Tedy pro LS 2020/2021 musí být kurz zakončen v období od 15.2.2021 (začátek výuky) do 3.9.2021 (konec zkouškového období).
 • Nelze udělit zápočet za kurz jež byl absolvován dříve.
 • Je potřeba volit interaktivní verze kurzů, kdy se plní zadávané úlohy případně absolvují průběžné či závěrečné testy. Nepostačuje pouze shlédnutí již ukončeného kurzu.
 • Zvolený kurz má doplňovat či prohlubovat znalosti studenta v předmětech programu a oboru, jež student studuje.

Schválení garantem

Odeslat email garantovi předmětu (sislakd at fel.cvut.cz) obsahující následující údaje a vyčkat na vyjádření.

 • Jméno studenta
 • Informaci o programu a oboru studia: bakalářké/magisterské studium, program a obor, semestr studia v němž bude předmět A0X36MOOC absolvován
 • Odkaz na zvolený kurz
 • Stručná motivace volby tohoto kurzu

Podmínky zápočtu

 • Prokázání, že student předmět absolvoval:
  • splnění všech podmínek daného kurzu (neodkládejte odevzdávání úloh a vypracování testu na poslední chvíli, hrozí, že nesplníte podmínky kurzu do okamžiku možného udělení zápočtu);
  • pokud kurz obsahuje závěrečný test, tak ten je potřeba složit za účasti garanta nebo pověřené osoby;
  • pokud kurz závěrečný test neobsahuje, tak je potřeba si dohodnout schůzku s garantem, kde bude prokázano absolvování kurzu a zpracované domácí úlohy.
 • Zpracování a odeslání zhodnocení kurzu v písemné podobě obsahující:
  • zhodnocení silných a slabých stránek absolvovaného kurzu,
  • srovnání kurzu s podobnými předměty na fakultě,
  • uvést počet hodin strávených na absolvovaným kurzem - výuka, úkoly, testy

Otázky a odpovědi

 • Do kdy musí být kurz vybrán a schválen?
  • Do kdy si vyberete kurz není stanoveno. Nicméně, pokud budete s výběrem otálet, riskujete, že Vám nebude kurz uznán a zapsaný předmět nebudete mít dokončen.
 • Mohu si provést zápis předmětu A0X36MOOC do KOSu i když nemám schválen výběr kurzu?
  • Zapsat si předmět do KOSu můžete a to i bez předchozího schválení kurzu. Tedy zápis probíhá úplně stejným způsobem jako jakýkoliv jiný předmět v době zápisu.
 • Mohu zahájit kurz i když ještě nezačal semestr, ve kterém mám předmět A0X36MOOC zapsán?
  • Začít s vybraným kurzem můžete hned po jeho odsouhlasení pro akceptování v rámci A0X36MOOC. Zde není potřeba čekat na začátek semestru. Podmínka je, že bude kurz ukončen způsobem popsaným výše v období, kde lze udělit zápočet za zapsaný předmět.
 • Pokud si zvolím placenou variantu kurzu, přispíva ČVUT na školné tohoto kurzu?
  • Volba placené varianty kurzu je na Vás a ČVUT žádné příspěvky neposkytuje.

English version

MOOC Course Approval

Course Selection

 • A course should be selected from to systems: Udacity (https://www.udacity.com) a edX (https://www.edx.org/).
 • The selected course must be finished during the period when the “zapocet - assessment” for MOOC can be awarded. The student must be enrolled for MOOC in KOS. The assessment can be awarded till the end of the respective examination period (the exact schedule for the current semester can be found on the faculty page).
 • It is not possible to award the assessment for the course which was finished earlier.
 • It is required to choose the interactive versions of courses where the student does given individual tasks and optionally participate in progress or final tests. It is not sufficient to just watch material from a past course.
 • The chosen course should further deepen the student’s knowledge from other courses from the student’s study program or specialization.

Course Approval

Sent an email to the guarantee of MOOC (sislakd at fel.cvut.cz) containg the following information and wait for a reply.

 • name
 • bachelor/master study, study program and specialization, student’s semester in which he/she is enrolled in MOOC course
 • link to proposed course
 • brief motivation for course selection

Conditions for Assessment (zapocet)

 • Demonstration that the student complete the course:
  • all course requirements are complete (do not postpone course tasks and progress tests as it can cause that you do not complete all requirements till end of the examination period);
  • if your course contain a final test, the test has to be made under supervision of the guarantee or authorized person;
  • if your course doesn’t have a final test, it is necessary to schedule meeting with the guarantee where it is presented completion of the course and course tasks.
 • Creation and delivery of short written report (ideally in pdf) via email containing:
  • evaluation of pros and cons of the course,
  • comparison of the course with similar courses available at the faculty,
  • how long it takes you to complete the whole course – teaching, tasks, tests.
courses/b0b36mooc/start.txt · Last modified: 2021/02/09 18:11 by sislakd