Table of Contents

Podmínky získání klasifikovaného zápočtu

Konečné hodnocení (A-E) je odvozeno ze součtu bodů získaných v průběžných testech, zápočtovém testu a projektu. Existuje možnost získat extra body z “Bonusových příkladů”.

Celkové hodnocení v předmětu MATLAB

Způsob bodování

Bonusový příklad 1 Průběžný test 1 Bonusový příklad 2 Průběžný test 2 Bonusový příklad 3 Zápočtový test Semestrální projekt Celkem
Max. bodů 2 10 2 10 2 20 60 100
Min. bodů 10 10 30 50

Způsob hodnocení

Výsledná známka Stupeň Body Číselně
Výborně A 90-100 1
Velmi dobře B 80-89 1,5
Dobře C 70-79 2
Uspokojivě D 60-69 2,5
Dostatečně E 50-59 3
Nedostatečně F 0-49 4

Průběžný test 1 (max. 10 bodů)

První test v rámci předmětu je v 5. týdnu semestru. Je koncipován jako oprava mírně poškozeného kódu. Prozkoumává schopnost studenta orientovat se v cizím kódu, chápat smysl chybových hlášení a dohledat v nápovědě jeho znalostní nedostatky. Test je ohodnocen maximálně 10 body, které se započítávají do celkového hodnocení.

 • Test je na 15 min.
 • Kód obsahuje 10 chyb. Jedna chyba neznamená změnu jednoho znaku, ale 1 chyba je např. sin{x} - špatné závorky.
 • Podle závažnosti chyby je i chyba jinak ohodnocena.
 • V systému je nastavený deadline, který je závazný.
 1. Po stažení skriptu se zadáním na disk ho přejmenujte na FEL_username.m (FEL_username@fel.cvut.cz).
 2. Po uplynutí stanoveného času je třeba nahrát opravený kód do odevzdávacího systému.

Zadání

Pondělí Středa
Proběhlo Proběhne

Průběžný test 2 (max. 10 bodů)

Druhý test je v 9. týdnu semestru. Je koncipován jako slovní zadání k vyřešení akademicko-technického problému. Každá skupina si může vybrat ze dvou zadání zaměřených buď více na fyziku, nebo na algoritmy a diskrétní matematiku. Prozkoumává schopnost studenta pochopit zadání, udělat logickou rozvahu a samostatně pracovat. Hodnotí se správnost provedení, efektivita a čitelnost kódu. Hodnocení testu je zahrnuto do celkového hodnocení studenta.

 • Na přemýšlení nad zadáním budete mít téměř neomezený čas, na napsání pak 15 min.
 • Z tohoto důvodu se test píše až ke konci cvičení.
 • V odevzdávacím systému je nastavený deadline, který je závazný.
 1. Soubor s řešením uložte jako FEL_username.m (FEL_username@fel.cvut.cz).
 2. Po uplynutí stanoveného času je třeba nahrát kód do odevzdávacího systému.

Zadání

Pondělí Středa
proběhne proběhne

Zápočtový test (max. 20 bodů)

Zápočtový test je formou testových otázek s možností více odpovědí. Je písemný bez možností použití programovacího prostředí MATLAB. Prozkoumává schopnost studenta přemýšlet logikou MATLABu, odhad výsledků jednotlivých příkazů a studentovu znalost elementární syntaxe - např. vyplnění hlavičky funkce.

 • Test je na 15 min.
 • Testové otázky mohou mít i více správných odpovědí.

Semestrální projekt (max. 60 bodů)

Semestrální projekt prokazuje studentovu schopnost aplikovat nově získané vědomosti/zkušenosti do celistvého projektu. Není nutné složité numeriky, nýbrž prokázat znalosti syntaxe, zásad a pravidel programování v prostředí MATLAB.

 1. Projekt je třeba nahrát ve stanoveném termínu do odevzdávacího systému.
 2. V následující hodině ve 3 minutách představit projekt (je možná i prezentace na cca 3 slajdy) a ukázat zajímavost řešení.
 3. Vyučující pak hodnotí projekt dle stanovených kritérií.

Co dělat když...

Nemohu si průběžný test napsat na své hodině

Nemohu si napsat zápočtový test v zápočtovém týdnu

Nestihnu předělat/doplnit projekt do konce zápočtového týdne