Warning
This page is located in archive.

X31LET Lékařská technika

Domácí úlohy

Domácí úloha 1

 1. V zapojení podle přiloženého souboru proveďte připojeným voltmetrem měření napětí (transientní analýzu) na prostředním odporu v děliči (odpor R2). Zvolený voltmetr je ideální, tedy s nekonečně velkou vstupní impedancí.
 2. Upravte zapojení tak, aby vstupní impedance voltmetru byla R = 175 + n * 129 [kOhm], kde n je Vaše pořadové číslo v kroužku, viz seznam studentů v rozvrhu hodin. Změna impedance voltmetru lze provést buď úpravou definice součástky, nebo připojením paralelního rezistoru.
 3. Proveďte znovu transientní analýzu, v grafu průběhu napětí na voltmetru označte pomocí kursorů maximální hodnotu napětí (maximální dosažené napětí, stejnosměrná úroveň maxima kteréhokoli QRS komplexu EKG křivky) a vzdálenost dvou po sobě jdoucích QRS komplexů (vzdálenost R špiček, R-R interval) tak, aby na obrazovce byly vidět vyznačené hodnoty.
 4. Kopii obrazovky uložte do libovolného vhodného formátu (pdf, png, bmp, …) a odevzdejte jako výsledek řešení. Odevzdávací systém je schopen přijmou přímo pdf formát, ostatní formáty budete musel zabalit do zip archivu.

Domácí úloha 1

Domácí úloha 2

 1. V simulátoru MicroCap proveďte simulaci měřicího obvodu pro měření impedance elektrody pro snímání biologických potenciálů. Vhodné zapojení měřicího obvodu je na obrázku Schema_DU02.png.
  Hodnoty prvků v náhradním zapojení elektrody volte následovně:
  Rs = 30 + n * 3 [Ohm]
  Rp = 35 - n * 0.5 [kOhm]
  Cp = n * 5 [nF]
 2. Proveďte AC analýzu přenosu obvodu P = U(1) / U(3) tak, aby na modulové (amplitudové) charakteristice byla dobře patrná obě kolena frekvenční charakteristiky (napětí ve vztahu pro přenos jsou uvedena ve smyslu označení uzlů na obrázku Schema_DU02.png). Pomoci si můžete např. zapojením 02_DU.cir, kde jsou nastaveny vhodné parametry AC analýzy.
  Hodnotu odporu R1 v zapojení podle bodu 1 volte tak, aby stejnosměrný přenos obvodu byl P = 1/2.
 3. Jako výsledek řešení odevzdejte schéma zapojení a nasimulované frekvenční charakteristiky přenosu obvodu (amplitudovou a fázovou) ve formě obrázků, příp. pdf.

Domácí úloha 2

Domácí úloha 3

 1. Pro operační zesilovače LF155 (vstupy JFET) a LM741 (bipolární vstupy) ověřte chování obvodu při změně velikosti vnitřního odporu zdroje signálu (R10 v přiloženém schématu) mezi hodnotami 10 k, 100 k, a 1 M. Využijte funkce Stepping v tranzientní analýze.
 2. Jako výsledek řešení odevzdejte stručné zhodnocení chování obvodu pro zesilovače LF155 a LM741, výsledky vysvětlete.

Domácí úloha 3

courses/x31let/domaci_ulohy.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)