Warning
This page is located in archive.

Úkol 7

V tomto bonusovém úkolu máte možnost navázat na minulý, a svůj evaluátor matematických výrazů rozšířit o podporu funkcí a o detekci chyb.

Formát vstupu

Vstup již může obsahovat víceméně arbitrární znaky a vaším úkolem je ho nejenom vyhodnotit, ale i detekovat chyby. Stále platí, že čísla používají dekadický zápis, operátory jsou stejné jako minule a funkce jsou definovány jako sekvence alfanumerických znaků, začínající písmenem a následována levou závorkou (“(”). Funkce jsou podporovány pouze tři, sin, cos, log.

Předpokládejte, že argumenty pro sin a cos jsou v radiánech.

Detekce chyb

Hlášení chyb probíhá pomocí výjimek. V expr.hpp je předdefinovaná rodina výjimek, domain_exception, unknown_function_exception, invalid_expression_exception a jejich společný předek, math_exception.

Jak název napovídá, unknown_function_exception slouží k hlášení výrazů ve kterých se vyskytuje neznámá funkce a domain_exception slouží k hlášení špatného vstupu do funkcí, které mají omezený definiční obor (v našem případě log). invalid_expression_exception pak slouží k hlášení všech ostatních chyb.

Potřebné hlavičkové soubory a testy jsou ke stažení zde.

Příklady

Vstup Výsledek/Výjimka Poznámka
“1 + 2” 3
“(1)” 1
“)(” invalid_expression_exception
“2 % 3” invalid_expression_exception modulo není podporováno
“sin 2” invalid_expression_exception sin není následován (
“log log(1)” invalid_expression_exception první log není následován (
“sin(1)” 0.841…
“f1(2)” unknown_function_exception f1 je následováno (, ale není to známá funkce
“3 33” invalid_expression_exception chybí operátor mezi čísly
“3 33 +” invalid_expression_exception operátor je až za čísly
“2sin(2)” invalid_expression_exception implicitní násobení nepodporujeme
“log(-1)” invalid_expression_exception unární mínus nepodporujeme
“log(0-1)” domain_exception log je definován pouze pro x > 0
“sin(1, 2)” invalid_expression_exception sin je unární funkce, není možné ji předat 2 argumenty

Co odevzdat?

Všechny soubory, které implementují vaší část úlohy, specificky pokud jste přidali další .hpp soubory, pak je nezapomeňte též odevzdat. Naopak ale neodevzdávejte expr.hpp, ani žádné testovací soubory.

Rady

Stále platí, že operátor pro výpis do proudu (<<) netestujeme.

Kontrola chyb

Pokud nevíte kde s kontrolou začít, poradíme vám pár pravidel

  • Levá závorka musí být buďto předcházena operátorem, nebo být první token výrazu.
  • Pravá závorka musí být předcházena číslem a musí patřit k levé závorce.
  • Operátor musí následovat číslo nebo pravou závorku.
  • Číslo nesmí následovat číslo.
  • Název funkce musí být následován levou závorkou.

Užitečné hlavičky

Doporučujeme stejné hlavičky ze standardní knihovny jako v minulém úkolu.

courses/b6b36pjc/ukoly/parser-2.txt · Last modified: 2017/11/28 09:51 by horenmar