Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Cvičení z autonomní robotiky

Náplň cvičení

Cvičení se skládá z 7 laboratorních hodin, 6 hodin určených ke konzultaci semestrální úlohy a jednoho závěrečného odevzdávacího cvičení. Ke každém laboratornímu cvičení je doporučená literatura, pokud danou tématikou student nezná, očekává se, že si potřebné znalosti doplní před zahájením cvičení, tak aby nezdržoval své kolegy.

Na každém laboratorním cvičení bude zadána domácí úloha. Odevzdání správného vlastního řešení domácí úlohy na následujícím cvičení bude odměněno třemi body. Odezvdání všech domácích úloh do začátku cvičení v třináctém týdnu je nedílnou součásti zápočtu.

Semestrální úloha bude zadána na osmém cvičení. Krátká zpráva musí být nahrána do odevzdávacího systému do začátku cvičení ve třínáctém týdnu, aby cvičící stihli zprávu ohodnotit. Do začátku cvičení ve čtrnáctém týdnu musí být nahrány i funkční kódy. Na posledním (čtrnáctém) cvičení, které je povinné, studenti předvedou řešení na předem neznámém testovacím scénaři zadaným cvičícími. Odevzdáním po stanovených termínech zaniká nárok na zápočet až na vyjímečné případ jako je např. omluvená nemoc. Semestrální úlohu řeší skupiny o maximální velikosti třech studentů. Zpráva není delší než 4 strany A4 a obsahuje maximálně 3600 znaků textu (tj. dvě normostrany) a libovolný počet obrázků (popisek obrázků se počítá jako text). Zpráva musí obsahovat explicitní odpovědi na tyto otázky: “(i) Jak určujete a aktualizujete 3D pozici značek? (ii) Jak určujete a aktualizujete pozici robotu vzhledem k značkám? (iii) Jak plánujete trajektorii robotu? (iv) Jak naplánovanou trajektorii projíždíte? (v) Jak jste testovali pou6itelnost Va3eho algoritmu a jakých výsledků dosáhl váš algoritmus?”. Účast na laboratorních cvičeních a odevzdávacím cvičení je povinná. Celkem je možno získat 40 bodů – 21 bodů za domácí úlohy (tj. 7×3 body) a 19 bodů za semestrální úlohu (10 za demonstraci a 9 za zprávu).

V tomto cvičení se máte naučit samostatné práci. Předem upozorňujeme, že plagiátorství (v jakémkoliv kódu, zprávě či domácím úkolu) bude nemilosrdně trestáno. Tímto důrazně nabádáme každého studenta, aby si přečetl co je a není plagiát - věříme, že mnozí budou překvapeni. V žádném případě není dovoleno používat práce Vašich kolegů či předchůdců. Každý tvůrce je odpovědný za to, že se jeho dílo nedostane do rukou dalším kolegům. V případě odevzdání shodných prací se penalizují všichni dotčení studenti, tedy i ti, kteří dali dílo k dispozici.

Podmínky udělení zápočtu:

  1. Odezvdání vlastní semestrální úlohy a všech samostatně vypracovaných domácích úloh do začátku cvičení v třináctém týdnu.
  2. Získání alespoň 20 bodů (z 40 možných).
  3. Absolvování všech průběžných testů psaných na přednášce v určených termínech a získání požadovaných bodů (viz podmínky ke zkoušce).

Program cvičení

datum č.t. náplň domácí úloha literatura data na cvičení
23.02.2017 1. Intro do Pythonu, normy, přeurčené soustavy lineárních rovnic a aplikace na ML odhad parametrů pohybového modelu robota DU1, ml_u_v.zip NumPy for MATLAB users Overdetermined system
02.03.2017 2. Lokalizace ze směru, rekonstrukce a mapování řešením přeurčených soustav lineárních rovnic DU2, aro.py,lsq_directional_slam_k.npy.zip řešení přeurčených soustav lineárních rovnic data_labs2.zip
09.03.2017 3. Lokalizace ze vzdáleností řešením nelineárních nejmenších čtverců DU3 , hw03_d.npy.zip lsq-nlsq.pdf
16.03.2017 4. Kamera a její kalibrace řešením přeurčených soustav homogenních lineárních rovnic DU4, hw4_data.zip camera model U.mat, X.mat
23.03.2017 5. Segmentace teplotních dat věrohodnostním poměrem a vykreslení ROC DU5:Dokončit vykreslení ROC. bayes.pdf data_labs_05.zip
30.03.2017 6. Vytváření mapy z hloubkových měření (ICP) DU6 06_icp_labs.zip
06.04.2017 7. Plánování bezkolizní trajektorie v mapě (RRT) DU7: najděte cestu do bodu (21,0,7) 07_labs_rrt.zip
13.04.2017 8. Zadání semestrální úlohy
20.04.2017 9. konzultace
27.04.2017 10. konzultace
04.05.2017 11. konzultace
18.05.2017 13. konzultace
25.05.2017 14. demonstrace řešení a zápočet
courses/b3m33aro/labs.txt · Last modified: 2017/05/17 11:21 by zimmerk