Warning
This page is located in archive.

Speciální úlohy

Za speciální úlohu je považována úloha vznikající jako součást (obvykle iniciální) bakalářské práce zabývající se virtuální realitou. K jejímu zařazení do kategorie “speciální úloha” je tedy nutné mít již vybrané zadání bakalářské práce (BP) a určeného vedoucího BP.

Můžete se inspirovat seznamem témat BP katedry DCGI.

Pravidla

Řešitelé speciálních úloh nemusejí docházet na regulérní cvičení, mají však následující povinnosti:

 1. 1x za 14 dní osobně (výjimečně e-mailem) konzultovat s vedoucím BP.
 2. 1x za 14 dní odevzdat cvičícímu jednostránkovou zprávu o postupu prací na projektu. Zpráva obsahuje jak přehled vykonané práce, tak plán práce na následujících 14 dní.
 3. Každé nedodržení se tresce pokutou minus 5 bodů.
 4. Pokud si to cvičící přeje, zúčastnit se cvičení, na nichž se hodnotí dílčí úlohy ostatních studentů, a pomáhat cvičícímu při hodnocení.
 5. Prezentovat výsledky speciální úlohy na cvičení ke konci semestru.
 6. Maximální počet bodů za semestr: 80 (50 program, 10 dokumentace, 20 veřejná prezentace).

Povinnosti vedoucího BP

 • 1x za 14 dní informovat cvičícího o proběhlé konzultaci.
 • Na konci semestru navrhnout cvičícímu bodové ohodnocení za:
  • Program (výsledek speciální úlohy)
  • Dokumentaci
 • Cvičící má právo navržená hodnocení korigovat.

courses/a7b39mvr/tutorials/specialky.txt · Last modified: 2015/01/16 21:04 (external edit)