Warning
This page is located in archive.

Odevzdávací systém Diskusní fórum Popis předmětu na FEL Rozvrh na FEL


A7B36PJC, B6B36PJC: Programování v jazyce C++

Výuka obou předmětů je společná. Předmět B6B36PJC je zakončený klasifikovaným zápočtem, informace týkající se zkoušky jsou tedy pro jeho studenty bezpředmětné. Ostatní rozdíly jsou popsány na relevantním místě.

Předmět se zabývá výukou programovacího jazyka C++. Látka je určena pro mírně pokročilé programátory, znalost C ani C++ není nutná. Cílem je seznámit studenty se základy jazyka a naučit je používat C++ v praxi.

Domácí úkoly

Během semestru bude zadáno 10 domácích úkolů a buďto semestrální práce (A7B36PJC), nebo větší úkol (B6B36PJC). Společné úkoly budou vyvěšeny na stránkách předmětu a budou se odevzdávat do odevzdávacího systému (Upload Systém), kde budou automaticky hodnoceny. Semestrální práce, resp. poslední úkol budou hodnoceny cvičícími.

Pro získání zápočtu je nutné úspěšně odevzdat všechny domácí úkoly (získat alespoň polovinu bodů před penalizací za pozdní odevzdání). Úlohu je třeba odevzdat do druhého pondělí od jejího zadání, (to znamená že na ni vždy budete mít alespoň 10 dní), za každý započatý týden zpoždění bude odevzdání penalizováno polovinou možného bodového zisku.

Upozornění: práce na domácích úkolech je samostatná. Studenti, kterým odhalíme duplicitní řešení, automaticky ztrácí nárok na zápočet a hrozí jim disciplinární řízení. Samozřejmě je normální (a žádoucí) o domácích úlohách diskutovat s kolegy, nicméně kód si musí každý napsat sám.

Testy

Na poslední přednášce se bude psát test, jehož obsahem budou teoretické i praktické otázky testující znalosti jazyka C++. Z testu můžete dostat maximálně 20 bodů, z toho 10 je přiděleno teoretické části a 10 praktické části.

Zápočet

Zápočet uděluje cvičící. Odevzdání všech úkolů na alespoň polovinu bodů je obecná podmínka v rámci předmětu, jednotliví cvičící mohou podmínky pro své cvičení upravit, např. stanovit maximální povolený počet absencí.

Zkouška

Zkouška se skládá ze dvou částí, písemné a ústní. K úspěšnému složení písemné části zkoušky je potřeba z ní získat alespoň polovinu možných bodů. Ústní část zkoušky je dobrovolná a je možné si během ní zlepšit známku o jeden stupeň, pokud vám vychází známka lepší než F.

Hodnocení předmětu

Hodnocení předmětu se skládá z částí uvedených v následující tabulce. Číslo udává maximální množství bodů, které lze získat z dané části.

Část 6 kreditů 4 kredity
úkoly 60 60
semestrální práce 30
velký úkol 20
test 20 20
zkouška 40
celkem 150 100

Během semestru je možné získat ještě bonusové body, a to za aktivitu nad rámec očekávání. Minulý semestr jsme například rozdávali body za najití chyb v přednáškách a úkolech.

Výsledná známka se řídí touto tabulkou:

Známka Bodové rozmezí Slovní
hodnocení
6 kreditů 4 kredity
A 135 a více 90 a více výborně
B 120 - 134 80 - 89 velmi dobře
C 105 - 119 70 - 79 dobře
D 90 - 104 60 - 69 uspokojivě
E 75 - 89 50 - 59 dostatečně
F méně než 75 méně než 50 nedostatečně
courses/a7b36pjc/start.txt · Last modified: 2016/10/06 11:31 by horenmar