Warning
This page is located in archive.

A4B99RPH - Řešení problémů a hry

od šk. roku 2016/2017 vyučován v aktualizované podobě: b4b33rph.

Budeme určitě rádi, pokud čtenář přispěje komentářem, nápadem k obsahu webových stránek či upozorní na chybu. Významné příspěvky ke kvalitě stránek budou honorovány body do celkového hodnocení.

(přednášky, cvičení, tutoriály, literatura)

Anotace

Hlavní motivací je naučit studenty přemýšlet o problému inženýrským způsobem. Rozmýšlení úlohy, dekompozice, definování rozhraní, způsob testování jednotlivých mezikroků, ověření a testování úspěšnosti celé úlohy. Práce na zajímavých projektech by měla přirozeným způsobem přivést studenty k otázkám, které by si studenti měli pokládat v teoretických předmětech. Studenti by se měli na těžké předměty těšit, protože se pořádně dozví, proč jim to nefungovalo. Ukázat, že informatika na FEL je zajímavá, že je to více než jen samotné kódování. Primárním cílem není, aby studenti pracovali bezchybně, ale aby se naučili klást podstatné otázky.

Základní fakta

Rozsah 1+3+7, neboli 1 hodina přednášek, 3 hodiny počítačových cvičení a 7 hodin domácí přípravy týdně. 6 kreditů, zakončení klasifikovaným zápočtem. Přednášky budou organizovány ve dvouhodinovkách, nebudou tedy každý týden.

Kontakty, učitelé

Literatura, další čtení

Úlohy, hodnocení předmětu

Každý student bude pracovat na třech úlohách (celkem max. 89 bodů). Ve cvičeních budou pravidelně malé testíky za 0-2 body (celkem max 11 bodů). Není nastaven maximální počet absencí na cvičení. Na druhou stranu očekáváme, že diskuse a konzultace budou probíhat především v rámci standardních cvičení. Velmi pokročilí programátoři si mohou domluvit individuální program se svým cvičícím.

Díky případným bodům za aktivitu na cvičení či za vyřešení týmové, případně i bonusové úlohy lze získat více než 100 bodů. Extra body lze získat za aktivní diskuse, hlášení chyb na webové stránce, extra výkon na úlohách a pod. Počty bodů pro jednotlivé známky:

A B C D E F
100-90 89-75 74-60 59-45 44-30 29-0

U každé úlohy je navíc potřeba získat minimální předepsaný počet bodů. Splnění všech tří úloh na minimální akceptovatelné úrovni odpovídá stupni E. Minimální počet bodů z krátkých programovacích testíků pro lepší známku než E je 2. Jinak řečeno, student, který získá v součtu z programovacích testů méně než dva body, získá přinejlepším známku E bez ohledu na celkový součet bodů ze cvičení.

courses/a4b99rph/start.txt · Last modified: 2016/09/29 13:13 by novotj94