Warning
This page is located in archive.

Průběh zkoušky z Elektřiny a magnetismu

Zkouška sestává z písemné a ústní části.

Písemná část

Písemná část sestává z testu z 10 základních otázek (každá ze 1 bod) a tří příkladů po 10 bodech. Na vypracování 10 základních otázek je přiděleno 15 minut, na tři příklady dohromady 90 minut.

Test ze základních otázek

Seznam základních otázek je postupně zveřejňován podle průběhu přednášek. Otázky jsou zveřejňovány předem tak, abyste si je mohli během přednášky jednoznačně zapsat.

Otázky jsou jednoduché a vyžadují odpověď jedním nebo dvěma matematickými vztahy nebo obrázky.

Každá otázka je zhodnocena jedním ze tří možných způsobů: 1 - 1/2 - 0 bodů.

V případě dvou hrubých chyb (tj. takových, které prokazují totální neznalost) v základních otázkách označených v seznamu tučně je zkouška hodnocena “F”.

Otázky k teoretické části zkoušky.

Tři příklady

Každá písemná část zkoušky obsahuje tři příklady, které jsou voleny z celé probírané tematiky. Každý příklad je hodnocen maximálně deseti body. Za numerickou chybu je strháván 1 bod.

Ústní část

Ústní část zkoušky začíná opravou testu ze základních otázek, která se děje v rozhovoru se studentem. Poté má student možnost reklamovat zisk bodů z příkladů, které mezitím opravil cvičící. K bodům z písemné části zkoušky je v případě prvého zkouškového termínu daného studenta připočten bodový zisk ze cvičení (0-3 body).

Pokud student získá alespoň 22 bodů, má nárok na hodnocení E bez dalších otázek zkoušejícího.

Podle počtu bodů se vypočte příslušné hodnocení zkoušky. V případě, že je hodnocení v rozsahu +- jeden bod od hranice mezi známkami a student si přeje známku lepší, nebo v případě, že si student přeje známku ještě lepší, obdrží doplňující zadání. Zadání vždy obdrží z té části látky, ve které se mu v písemné části nejhůře dařilo. Po vypracování doplňujícího zadání je výsledek znovu obodován a pro známku je určující poměr mezi body možnými a získanými. Postup podle tohotpo odstavce pokračuje tak dlouho, dokud není známka stanovena (student si již nepřeje další zlepšení), nebo pokud neuplynou dvě hodiny, což je zcela maximální čas ústní zkoušky.

Pozor, tento postup znamená, že student, který v písemné části zkoušky obdržel 22 bodů a požádá o další zadání s cílem zlepšit si hodnocení na “D”, obdrží další příklad a nedokáže jej vypočíst, má nyní hodnocení (22+0)(získané body)/(40+10)(možné body), tedy ztrácí hodnocení “E” a přesunul se do kategorie “F”.


Zpět na start

courses/a4b17eam/zkouska.txt · Last modified: 2016/09/29 09:29 by skvor