Warning
This page is located in archive.

Teoretická část zkoušky

Otázky k teoretické části zkoušky naleznete v následujícím seznamu. Otázky jsou rozděleny podle jednotlivých tematických okruhů, přibližně tedy přednášek.

Přednášky v tomto seznamu se nemusejí přesně krýt s přednáškami v kalendáři (specielně část prvé přednášky byla přednesena v úvodu druhého cvičení, každé skupině zvlášť) a zasáhla i do druhé přednášky.

průběh zkoušky

Přednáška 1 - Elektrostatika

 1. Klasifikace prostředí
 2. Definice intenzity elektrického pole
 3. Coulombův zákon
 4. Gaussova věta pro elektrostatiku
 5. Podmínky na rozhraní dvou dielektrik
 6. Vztah potenciálu elektrostatického pole a intenzity elektrického pole
 7. Vztah mezi elektrickou indukcí a intenzitou elektrického pole
 8. Podmínky platnosti principu superpozice
 9. Elektrostatické pole nabitého bodu (náboje s kulovou symetrií)
 10. Elektrostatické pole nabité přímky (náboje s válcovou symetrií)
 11. Elektrostatické pole nabité roviny
 12. Elektrostatické pole na povrchu vodiče
 13. Laplaceova a Poissonova rovnice pro elektrický potenciál
 14. Statická definice kapacity
 15. Energie nabitého kapacitoru
 16. Hustota energie elektrostatického pole
 17. Intenzita a potenciál elektrického pole buzeného známým rozložením náboje

Přednáška 2 - Proudové pole

 1. Definice elektrického proudu
 2. Hraniční podmínky na rozhraní dvou vodivých prostředí
 3. Ohmův zákon v diferenciálním tvaru

Přednáška 3 - Magnetické pole

 1. Ampérův zákon
 2. Podmínky pro B a H na rozhraní dvou magnetik.
 3. Hopkinsonův zákon a magnetická reluktance
 4. Statická definice vlastní a vzájemné indukčnosti
 5. Energetická definice indukčnosti
 6. Hustota energie magnetického pole
 7. Biotův-Savartův zákon

Přednáška 4 - Jednoduché obvody

 1. Rovnice kontinuity pro proudovou hustotu ve stacionárním poli
 2. Ohmův zákon v integrálním tvaru
 3. Výsledný odpor rezistorů paralelně a seriově řazených
 4. Kirchhoffovy zákony
 5. Výkon přeměňovaný v teplo na odporech paralelně a seriově řazených
 6. Orientace proudu a napětí na zdroji a spotřebiči
 7. Elektromotorické a svorkové napětí
 8. Theveninův a Nortonův teorém
 9. Řešení odporových obvodů metodou úměrných veličin
 10. Zápis vztahu mezi napětím a proudy pomocí admitanční matice - uveďte rovnici a obrázek se zakreslením napětí a proudů
 11. Sestavení admitanční matice obvodu (jak se stanoví diagonální prvky matice, jak prvky mimo diagonálu)

Přednáška 5 - RLC obvody a jejich řešení

 1. Kapacitor: závislost napětí a proudu v časové oblasti
 2. Induktor: závislost napětí a proudu v časové oblasti
 3. Harmonický průběh obvodových veličin a jeho zápis fázory
 4. Reaktance kapacitoru a induktoru v závislosti na frekvenci
 5. Susceptance kapacitoru a induktoru v závislosti na frekvenci
 6. Podmínka rezonance seriového a paralelního rezonančního obvodu
 7. Thomsonův vztah pro rezonanční frekvenci bezeztrátového obvodu

Přednáška 6 a 7 - Indukované napětí, silové působení elmg. pole, numerické řešení polí

 1. Síla působící na náboj pohybující se v elektromagnetickém poli
 2. Princip virtuální práce
 3. Řešení Laplaceovy rovnice metodou sítí (konečných diferencí)
 4. Poyntingův vektor - definice a fyzikální význam

Téma je slušně zpracováno na české verzi Wikipedie.

Přednáška 8 - Elektrodynamika I

 1. Maxwellovy rovnice
 2. Vlnová rovnice mimo oblast zdrojů, obecný časový průběh veličin
 3. Vlnová rovnice mimo oblast zdrojů, harmonický průběh veličin
 4. Rovinná elektromagnetická vlna - závislost E na poloze a času
 5. Konstanta šíření, určení z vlastností prostředí, fyzikální význam její reálné a imaginární části

Přednáška 9 - Elektrodynamika II

 1. Hloubka vniku vlny do částečně vodivého prostředí - fyzikální význam a výpočet
 2. Výpočet vlnové délky vlny v obecném prostředí
 3. Fázová a skupinová rychlost elektromagnetické vlny
 4. Vlnová impedance prostředí - definice
 5. Vlnová impedance vakua
 6. Vlnová impedance obecného prostředí
 7. Bilance výkonu elmg. vlny mimo oblast zdrojů (Poyntingův teorém)

Přednáška 10 - Vedená vlna

 1. Charakteristická impedance vedení, definice
 2. Charakteristická impedance koaxiálního vedení
 3. Nakreslete rozložení E a H v koaxiálním vedení
 4. Koeficient odrazu na konci zatíženého vedení - definice a určení z impedancí
 5. Poměr stojatých vln - definice
 6. RLCG model vedení
 7. Telegrafní rovnice
 8. Transformace impedance po vedení
 9. Podmínka impedančního přizpůsobení

Přednáška 11 - Impedanční přizpůsobení

 1. Definice koeficientu odrazu a jeho určení z impedancí
 2. Smithův diagram: kružnice konstantní reálné části impedance (nakreslete alespoň tři)
 3. Smithův diagram: kružnice konstantní reálné části admitance (nakreslete alespoň tři)
 4. Smithův diagram: kružnice konstantní imaginární části impedance (nakreslete alespoň tři)
 5. Smithův diagram: kružnice konstantní imaginární části admitance (nakreslete alespoň tři)
 6. Smithův diagram: kružnice konstantní velikosti koeficientu odrazu (nakreslete alespoň tři)
 7. Poměr stojatých vln - výpočet z impedance vedení a zátěže
 8. Nakreslete dva LC obvody, kterým lze přizpůsobit zátěž o impedanci (100 + j50) ohm ke zdroji s reálnou impedancí 50 ohm.
 9. Nakreslete dva LC obvody, kterým lze přizpůsobit zátěž o impedanci (300 + j25) ohm ke zdroji s reálnou impedancí 50 ohm.
 10. Nakreslete dva LC obvody, kterým lze přizpůsobit zátěž o impedanci (60 + j60) ohm ke zdroji s reálnou impedancí 50 ohm.
 11. Které impedance lze přizpůsobit ke zdroji s impedancí 50 ohm seriovým připojením jediné součástky?

Přednáška 12 - Přechodné děje

 1. Co je to impulsní charakteristika obvodu
 2. Co je to přechodová charakteristika obvodu
 3. Časová konstanta obvodu 1. řádu (uveďte pro RC i RL obvod)
 4. Časový průběh nabíjení/vybíjení kondenzátoru přes odpor - uveďte vždy matematický vztah i graf.
 5. Vybitý kondenzátor se v t=0 začal nabíjet na napětí 10 V přes odpor R. Jaké je jeho napětí v t = RC ?
 6. Vybitý kondenzátor se v t=0 začal nabíjet na napětí U přes odpor R. Jaké proud teče odporem R v t = RC ?
 7. Vybitý kondenzátor se v t=0 začal nabíjet na napětí U přes odpor R. Jaké napětí je na odporu R v t = RC ?

Podmínky získání zápočtu

 • nejvýše tři omluvené neučasti na cvičeních
 • včasné odevzdání alespoň šesti úloh v systému AMOS
 • zápočet se uděluje v zápočtovém týdnu a prvém týdnu zkouškového období. Pozdější udělení možné pouze s předchozím písemným souhlasem vedoucího katedry.

Zbynek Skvor 2010/11/16 08:18

courses/a4b17eam/otazky.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)