Warning
This page is located in archive.

Hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Výsledné hodnocení uvádí následující tabulka.

Známka Bodové rozmezí Slovní hodnocení
A 90 a více výborně
B 80 - 89 velmi dobře
C 70 - 79 dobře
D 60 - 69 uspokojivě
E 50 - 59 dostatečně
F méně než 50 nedostatečně

Body lze získat v těchto kategoriích:

Kategorie body Minimum bodů
4 domácí úlohy (5+10+5+10) 30 b 20 b
semestrální práce 20 b 15 b
test u počítače na cvičení 15 b 5 b
body za iniciativu 5 b
písemný zkouškový test 20 b 10 b
ústní zkouška 20 b

K úspěšnému absolvování předmětu je nutné získat

Pro získání zápočtu

Po získání zápočtu je možné

  • vykonat zkoušku,
  • pro vynikající studenty, kteří do konce zápočtového týdne získají 60 či více bodů, je možné vykonat zkoušku formou prémiového testu.

Ani u zkoušky ani u prémiového testu není povoleno nahlížet do studijních materiálů.

courses/a0b36pri/classification/start.txt · Last modified: 2015/12/25 11:16 by jelinek