Warning
This page is located in archive.

O předmětu

Cílem předmětu je naučit studenty sestavovat základní programy v jazyku Java a řešit jednoduché úlohy. Výuka se skládá z přednášek a cvičení, na kterých si studenti mají prakticky vyzkoušet přednášená témata a naučit se individuálně řešit zadané úlohy. Pro demonstraci obecných principů programování byl zvolen moderní programovací jazyk Java a výkonné vývojové prostředí NetBeans, fy. Sun Microsystem. Součástí výkladu je i úvod do jazyka C.

Předmět je zakončen udělením zápočtu a zkouškou - podmínky pro zápočet a způsob hodnocení

Cíle předmětu

Jádrem výkladu jazyka Java jsou principy procedurálního (strukturovaného) programování, seznámení s objektovým přístupem a součástí předmětu je i úvod do jazyka C.

Výuka předmětu

Těžiště předmětu je nejen ve výkladu na přednáškách, ale především v individuální práci ve cvičeních, ať už přímo pod vedením učitele, ale především v řešení domácích úloh, vypracování semestrální práce s konzultační podporou učitele. Výuka předmětu je podpořena těmito webovými stránkami, podklady z přednášek, pokyny ze cvičení, ale i speciálními pokyny pro vedoucí cvičení. Dalším zdrojem informací je standardní citovaná literatura

Témata přednášek

 1. Algoritmy, programy, programovací jazyky, jazyk Java
 2. Proměnné, operátory, výrazy, representace čísel v počítači
 3. Řízení běhu programu - řídicí struktury, info o souborech
 4. Funkce a procedury, role proměnných
 5. Předávání parametrů, soubory I (jednoduché typy)
 6. Rozklad problému na podproblémy – procedurální programování, rekurze
 7. Strukturované datové typy – pole, referenční proměnná
 8. Vícerozměrná pole, string, pole jako parametr
 9. Algoritmy vyhledávání a řazení, složitost algoritmů I
 10. Složitost algoritmů II
 11. Principy objektově orientované programování – třídy a objekty, ref. proměnná
 12. Spojové struktury
 13. Soubory II, náhodný přístup, proudy objektů
 14. Úvod do jazyka C, Rezerva

Témata cvičení

 1. Seznámení s počítačovou učebnou a službami fakultní počítačové sítě
 2. Seznámení s vývojovým prostředím (IDE) NetBeans, první program v Javě
 3. Proměnné, operátory, výrazy, přiřazení, vstup a výstup
 4. Větvení, podmíněný příkaz, zobrazeení dat ( * I. blok (DÚ - základní řídící struktury))
 5. Cykly
 6. Procedury a funkce I+ zadání semestrální práce ( * II. blok (DÚ - funkce))
 7. Procedury a funkce II, předávání parametrů funkcím, rozklad problému na podproblémy, procedurální programování
 8. Strukturované datové typy I – pole, string ( * III.blok (DÚ - pole))
 9. Strukturované datové typy II – vícerozměrná pole, matice pole jako parametr
 10. Algoritmy řazení a třídění I ( * IV. blok (DÚ algoritmy))
 11. Algoritmy řazení a třídění II
 12. Objektový přístup k programování
 13. Obhajoba semestrální práce, zápočet
 14. Rezerva

Struktura cvičení

courses/a0b36pri/annotation/start.txt · Last modified: 2015/01/16 21:04 (external edit)