Warning
This page is located in archive.

01TVS: Testování a verifikace software

Anotace

Předmět představí matematické a teoretické základy nutné pro zvládnutí problematiky testování software, včetně definic základních pojmů (spolehlivost, korektnost SW systému atd.) Důraz bude kladen na nástroje a techniky použitelné pro vyhodnocení korektnosti a kvality SW systémů. První část předmětu se zabývá existujícími metodami pro testování (metody černé a bílé skříňky, formální metody, funkční a strukturální analýza), včetně metod pro redukci počtu testů a jejich automatizaci.Druhá část předmětu se soustředí na metody pro formální verifikaci SW systémů. Budou probrány formalismy pro popis dynamických vlastností SW systémů (Z-notace, temporální logiky) a mechanismy pro jejich automatickou verifikaci (model checking, theorem proving).

Výsledek studentské ankety varianty předmětu na FEL je zde: A4M33TVS

Cíle kurzu

Předmět představuje matematické, teoretické, a praktické základy nutné pro zvládnutí problematiky testování rozsáhlých softwarových systémů, jejich specifikace a verifikace modelů.

Organizace kurzu

 • Povinně volitelný předmět.
 • Kurz je zakončen zápočtem a zkouškou.
 • Absolvování kurzu je ohodnoceno 6 kredity.
 • Kredity odpovídají 2 hodinám přednášky, 2 hodinám laboratoří and přibližně 5 hodinám domácí přípravy každý týden.

Přednášky

Informace o přednáškách a cvičeních předmětu z minulých let lze nalézt na stránce: A4M33TVS

Týden Datum Přednášející Obsah přednášky Výukové materiály
1 04.10.2017 RM Úvod do testování a verifikace SW. Přehled
P01.Úvod p00.tvsotazky.pdf
2 11.10.2017 RM Optimalizace testovacích sad. P02.Optimalizace.pdf
3 18.10.2017 RM Strukturované testování. P03.StrukturovaneTestovani.pdf
4 25.10.2017 RM Testování stavových automatů. P04.KonecneAutomaty.pdf
5 01.11.2017 RM Specifikační jazyky - Alloy P05.Alloy.pdf
6 08.11.2017 RM Verifikace metodou model checking I
Úvod do systému UPPAAL
P06.ModelChecking1.pdf
7 15.11.2017 nekoná se
8 22.11.2017 RM Verifikace metodou model checking II
Temporální logiky
Verifikace metodou model checking III
P08.TemporalniLogika.pdf
P09.ModelChecking3.pdf
9 29.11.2017 nekoná se
10 06.12.2017 RM Formální metody - Z notace.
Formální metody - PVS.
P10.FormalniMetodyZ.pdf
P10.FormalniMetodyPVS.pdf
11 13.12.2017 RM Softwarové chyby, kategorizace chyb.
Tradiční metody testování.
P11.SoftwaroveChyby.pdf
12 20.12.2017 RM Testování objektově-orientovaného softwaru. P12.OOTestovani.pdf
13 03.01.2018 RM Hodnocení spolehlivosti softwaru.
Statistické testování
P13.StatistickeTestovani.pdf
P13.Spolehlivost.pdf

Cvičení

Odevzdávaným výstupem každé úlohy je zpráva (PDF, HTML, plain text), kde je vedle samozřejmých částí, jako je zadání úlohy, závěr nebo jména autorů, uvedeno jak jste úlohu řešili, k jakým výsledkům jste došli, na jaké potíže jste narazili a jak jste se s nimi vypořádali. Zpráva by měla být co nejkratší, ale nesmí v ní nic podstatného chybět. Součástí bodového hodnocení úlohy je kvalita zpracování zprávy.

Na cvičení budete potřebovat Uppaal, Alloy a váš oblíbený skriptovací jazyk pro generování zpráv. Také by se vám mohl hodit Graphviz.

Deadline pro odevzdání úlohy je obvykle následující cvičení. Výjimkami jsou Alloy a semestrální úloha.

Týden Datum Cvičící Body za úlohu Obsah Výukové materiály
1 04.10.2017 RM Organizace cvičení. Kontrola přístupu do laboratoře a k počítačům. Instalace prostředí. Instalace UPPAAL. Kontrola přístupu k Upload systému.
2 11.10.2017 RM 6 Optimalizace pomocí ortogonálních polí a latinských čtverců. Optimalizace.pdf
3 28.10.2017 RM 4 Vytváření testů pro řídicí tok. ControlFlow.pdf
4 25.10.2017 RM 4 Vytváření testů pro datový tok. DataFlow.pdf
5 01.11.2017 RM 8 Testování stavového automatu – I. TestovaniFSM.pdf
Automaty
6 08.11.2017 RM 8 Alloy AlloyZadani.pdf
Alloy Cheat Sheet1)
A01.pdf A02.pdf
A03.pdf A04.pdf
A05.pdf A06.pdf
A07.pdf A08.pdf
A09.pdf A10.pdf
7 15.11.2017 domácí práce bez konzultace
8 22.11.2017 RM 2 Model checking (Uppaal) – modelová úloha
(příprava: nainstalujte si Uppaal)
VariantyNIM.pdf
uppaal_cviceni.ppsx
uppaal_cviceni.pdf
hra_nim.q
hra_nim.xml
Biphase_Mark_Protocol.xml
Biphase_Mark_Protocol.q
u01.dimacs95.pdf
u02.v3i9-0466.pdf
u03.10.1007_s00165-006-0008-1.pdf
u04.lpw-tacas98.pdf
u05.bo-case.pdf
u06.cs1.pdf
u07.fokkink.pdf
u08.w115.pdf
u10.fates03.pdf
u11.10.1007_978-3-642-16558-0_47.pdf
u12.msu-cse-13-7.ps
uppaalzadani.pdf
9 29.11.2017 domácí práce bez konzultace
10 06.12.2017 RM 8 Model checking – semestrální úloha
Alloy – předávání úloh
11 13.12.2017 RM Model checking – semestrální úloha
12 20.12.2017 RM Model checking – semestrální úloha, předávání úloh
13 03.01.2018 RM Model checking – předávání úloh
14 10.01.2018 RM Předávání úloh opozdilců

Podmínky zápočtu

 • Odevzdání úloh ze všech cvičení.
 • Docházka na cvičení je povinná. Absence je povolena pouze v dobře zdůvodněných případech. Více než 3 omluvené absence je nutné řešit žádostí a zadáním speciální úlohy.
 • Za každou odevzdanou úlohu lze získat maximální počet bodů dle tabulky výše. 25% bodů z úlohy je věnováno hodnocení typografické úpravy zprávy (klíčová je čitelnost a přehlednost, nikoliv zdobení).
  • Pozdní odevzdávání úloh: řešení odevzdaná pozdě mohou být penalizována 2 až 4 body za každý započatý týden zpoždění (podrobnosti viz Upload system).
 • Získané body z řešení úloh ze semestru tvoří 40% celkového hodnocení – celkem 100 bodů i se zkouškou.

Výsledná známka u zkoušky

 • Zkouška se skládá ze dvou částí písemných a jedné ústní. Každá písemka trvá 1 hodinu.
  • První písemka obsahuje 2 příklady, které jsou zjednodušené náhodné modifikace variant úloh řešených na seminářích. Pro řešení příkladů je možné použít přinesené přípravy a notebooků. Je možné přistupovat na internet. Není však povoleno s kýmkoliv komunikovat. Za řešení každé úlohy je možné získat maximálně 12 bodů. Celkové body, tj. maximálně 24 bodů, se započítává do hodnocení zkoušky.
   • V současné době neposkytujeme ukázkové zkušební příklady.
  • Druhá písemka obsahuje 4 otázky dle vypsaných tématických okruhů. Tuto písemku je možné vypracovat pomocí pouze papíru, pera, tužky a své hlavy. Další pomůcky nejsou povoleny. Za každou odpověď je možné získat maximálně 6 bodů. Celkové body, tj. maximálně 24 bodů, se započítává do hodnocení zkoušky.
 • Body z řešení úloh (s vyjímkou bonusů) ze semestru tvoří maximálně 40% získaných bodů z předmětu, tj. získané body ze semestru se přenáší 1:1 do výsledného bodování při zkoušce.
 • Dalších maximálně 12 bodů lze udělit za obhájení písemných prací či odpovědi při dodatečných otázkách v rámci ústního zkoušení. Jinak řečeno, ústní zkouška se provádí za účelem prokázat, že student problematice rozumí a ne jenom mechanicky aplikuje postupy.
 • Výsledná známka ze zkoušky je udělena dle platné stupnice ČVUT vzhledem k maximálnímu počtu 100 bodů.
 • Ze semestru za řešení úloh je potřeba ziskat minimálně 20 bodů (50%), rovněž součet bodů za písemky musí být minimálně 24 bodů (50%). K absolvování zkoušky je potřeba celkově získat minimálně 50 bodů (50% dle předpisu ČVUT).

ČVUT hodnotící tabulka:

Body >=90 <80, 90) <70, 80) <60, 70) <50, 60) (0, 50)
Známka A B C D E F
1)
Patche vítány. Pokud vám v cheat sheetu něco chybí, není jasné nebo je špatně, napište mi, nebo rovnou pošlete merge request v odkazovaném repositáři.
courses/01tvs/start.txt · Last modified: 2018/01/03 14:38 by marikr