Warning
This page is located in archive.

Hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Výsledné hodnocení uvádí tabulka:

Známka Bodové rozmezí Slovní hodnocení
A <90, 100> výborně
B <80, 90) velmi dobře
C <70, 80) dobře
D <60, 70) uspokojivě
E <50, 60) dostatečně
F <0, 50) nedostatečně

Body hodnocení jsou získány v následujících kategoriích:

Kategorie Maximum bodů Požadované minimum
hw - povinné 1,1,5,5,3,5,5 25 -
hw - volitelné 0,0,10,10,10,0,0 30 -
Test v semestru 5 0
Minimální počet bodů pro zápočet lze získat až 60+ bodů 30
Písemný zkouškový test 20 10
Implementační zkouška 20 5
Ústní zkouška - -
Součet 100+ 1) 45 2)

Minimální počet bodů pro získání zápočtu je 30 zárovenň je nutné odevzdat všechny domácí úkoly (povinné části), které musejí projít testy odevzdávacího systému. Pozdní odevzdání domácích úkolů je penalizováno 0.5 body za každých započatých 72 hodin po deadlinu. Bodové hodnocení nemá žádnou spodní mez a může jít do záporných hodnot!!! Zápočet je nutno získat do 14.1.2018. Po tomto termínu nebudou zápočty udělovány s výjimkou řádně omluvených nemocí.

Aktivní účast na cvičeních je povinná. V případě, že student nebude na cvičení aktivně pracovat nebo prokáže zásadní neznalosti z přednášek, může cvičící studentovi účast na cvičení klasifikovat jako absenci.
1)
Plus je možné získat body za bonusové úlohy. Celkový počet bodů získaných v semestru je na závěr upraven do rozsahu 0-100.
2)
45 bodů odpovídá hodnocení F - nedostatečně. Na známku E je potřeba získat alespoň 50 bodů.
courses/b0b99prp/classification/start.txt · Last modified: 2018/01/05 10:20 by viteks