Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

A6M33SSL: Komentáře vyučujících k anketě LS 2015/16

 • Hodnotilo 9 studentů z 25 (36 %).
 • Předmět ukončilo 19 studentů z 25 (76 %).
 • Níže reagují Petr Pošík (PP), Tomáš Sieger (TS) a Vojtěch Vonásek (VV).
 • Některé komentáře studentů jsou roztrženy do více bodů a seskupeny podle témat. (Cílem není změnit vyznění komentáře, ale vytvořit skupiny, na něž lze reagovat podobně.)

Souhrnné dotazy

 • Předmět byl přínosem: 6 x Rozhodně ano, 3 x Spíše ano.
 • Studijní materiály byly kvalitní: 9 x Rozhodně ano
 • Obtížnost předmětu: 3 x Trochu vysoká, 6 x Přiměřená

Komentáře k předmětu jako celku

Koncepce předmětu/rozsah:

 • Předmět je koncipován velmi dobře, přednášející p. Pošík vykládá statistiku mnohem pochopitelněji než p. Navara. Cvičící p. Sieger, je asi nejlepší koho byste si mohli přát (ochotný a vykládá látku tak, abyste ji chápali). Spolehlivostní část p. Vonáska je také dobře vedená (ač by si zřejmě přál 2x cviko, místo přednášky a cvika). Pro lidi, kteří statistiku mají rádi, že předmět jednodušší, pro ostatní přiměřeně těžší. V případě, že budete věnovat čas domácím úlohám (kterých není málo) je předmět zvládnutelný.
 • Pro mě osobně to byl jeden z nejlepších předmětů na oboru BMII. Z anket z minulých let jsem měl trochu obavy z tohoto předmětu (ani ne tak z obtížnosti, jako spíš z velkého množství látky, které se nestihne pořádně probrat), ale tyto obavy byly zbytečné. Předmětu nejspíše pomohla povinná prerekvizita (PSI).
 • Už dlouho před začátkem semestru jsem očekával tento předmět, který byl vyhlášený ne zrovna vysokou průchodností. Za celý semestr bylo probráno docela velké množství látky, v porovnání s některými jinými předměty by i samotná statistická část mohla svým rozsahem podle mě být samostatný předmět. Celkově jsem se určitě naučil hodně nových znalostí ve statistice a spolehlivosti, takže přínos tento předmět určitě měl. Přestože se jedná o předmět, který patří mezi ty náročnější, nakonec se určitě dal zvládnout.
 • Všudypřítomný formalismus obecně ve statistice byl pro mě poměrně těžko stravitelný, ale pánové Pošík a Sieger to umějí vysvětlit lidsky a člověk to od nich pochopí. Cvičení s dr. Siegerem byla bez problému, vše velmi dobře vysvětleno. Spolehlivost byla bez problémů.
  • PP, TS: Děkujeme za převážně pozitivní reakce, velmi si jich vážíme.

Vstupní znalosti/prerekvizity:

 • Dále bych rád poděkoval dr. Pošíkovi za to, že nám dostatečně dopředu na seznamovacím kurzu avizoval, že tento předmět je opravdu náročný a máme si doplnit znalosti, načež jsem si zapsal předmět PSI a to byl jeden z důvodů, proč jsem předmět zdárně ukončil.
 • V prvním týdnu jsme prakticky jen zopákli Bayese a mohli jsme se věnovat látce, která se má probírat v tomto předmětu (i když se statistická část do značné míry prolínala s PSI).
 • V předchozím semestru jsem absolvovala PSI, protože nám to bylo doporučeno s tím, že SSL bude na tento předmět navazovat, nakonec se ale ve statistické části předmětu konalo spíš opakování. Přednášky i cvičení byly přínosné, jen jsem očekávala větší přesah do praktického využití statistiky v našem oboru, místo zopakování látky PSI.
  • PP: Návaznost na bakalářský předmět PSI řešíme neustále a stále není dořešena ke všeobecné spokojenosti. Není to tak dávno, kdy předmět SSL skutečně navazoval na PSI, tj. probíraly se v něm pokročilejší metody statistické analýzy. Protože předmět PSI ale nebyl a není povinnou prerekvizitou pro SSL, valná část studentů SSL postrádala základní znalosti nutné pro pokročilejší metody. Proto se před několika lety garanti předmětu a programu dohodli na tom, že prerekvizitou SSL nebudou znalosti základů teorie pravděpodobnosti a statistiky, ale pouze základy teorie pravděpodobnosti, a že v SSL se začne základními metodami statistiky. I poté jsme však naráželi na základní neznalosti studentů z teorie pravděpodobnosti. Proto jsme od minulého roku přistoupili k přísnějšímu vynucování znalostí prerekvizit formou předepisování předmětu PSI studentům, kteří v přijímacích zkouškách neuspěli v matematické části. Jak je vidět z vašich reakcí, tato změna pomohla “stravitelnosti” předmětu, bohužel s sebou přinesla i to, že mnoho studentů vnímá podstatný překryv ve statistické části předmětů PSI a SSL. V tuto chvíli neumím říct, jak se situace vyvine v dalších letech, ale vězte, že o problému víme a snažíme se s ním něco dělat.
 • Vůbec se mi nelíbilo, že jste studentům v podstatě vyhrožovali, že je vyloučíte z předmětu, pokud nesplní první test na alespoň 3 body ze 4. Tato podmínka měla platit určitě pro studenty, kteří nesplnili předmět PSI v bakalářském stupni studia. Z komunikace s učiteli to však vypadalo, že i studenti, kteří splnili PSI, budou muset test splnit na 3/4 bodů. Po napsání testu jste nakonec z tohoto prohlášení vycouvali a nebylo tedy nutné získat určité množství bodů pro absolvování předmětu. Tato organizace a komunikace se studenty byla velmi špatná. Přestože by studenti měli mít znalosti z pravděpodobnosti a statistiky, myslím si, že splnění vstupního testu na 75% možných bodů je velmi přísná hranice.
  • PP: Zde bych se chtěl ohradit proti slovu “vyhrožovali”. Prostě jsme chtěli nějakým způsobem nastavit podmínky, které měly zajistit, že do předmětu vstoupí studenti, kteří skutečně ovládají jeho prerekvizity. V minulých letech si totiž mnozí z vás předmět PSI nezapsali, přestože jim to bylo po přijímacích zkouškách silně doporučeno. Vstupní test vás má přimět, abyste toto doporučení neignorovali. Uznávám ale, že naše komunikace byla v tomto bodě špatná. Výsledky z prvního testu totiž byly lepší, než jsme původně očekávali (patrně díky vyšší míře absolvování předmětu PSI). Na základě toho jsme usoudili, že od původního limitu pro vstupní test můžeme upustit. Za to se omlouváme a vynasnažíme se tomu v příštích letech zabránit.

Domácí úkoly:

 • Průběžná příprava k předmětu byla vynucena domácími úlohami a testy na cvičeních, což vnímám velmi kladně.
 • Pozitivně hodnotím automatickou kontrolu domácích úkolů. Několikrát se mi stalo, že jsem například použil hodnotu z jiného rozdělení, ale díky možnému opětovnému odevzdání jsem si svou chybu mohl uvědomit.
 • Během semestru jsem se hodně věnoval vypracování domácích úkolů a to mi určitě pomohlo pro zdárné splnění zkoušky.
  • PP: Díky za kladné reakce na domácí úkoly. Přesně to měl být jejich účel a jsem rád, že jej - alespoň pro některé z vás - skutečně plní.

Studijní materiály:

 • Materiály ke statistické části jsou naprosto určitě nejlepší materiály, s jakými jsem se za celé studium na FELu setkal. Děkuji!
 • Musím také pochválit materiály, které byly na vysoké úrovni - vhodné pro tisk i pro učení na zkoušku, což je na FELu vzácnou výjimkou.
 • Co se týče přednášek ze statistiky, tak bych rád ocenil velice kvalitní slidy, ze kterých se dobře učí.
  • PP: Děkuji za pochvalné komentáře, které ale z velké části patří prof. Navarovi. Materiály k přednáškám totiž vycházejí z jeho výborných skript “Pravděpodobnost a matematická statistika”, a částečně z jeho slidů k předmětu PSI.

Komentáře ke zkouškám a zkoušejícím

 • Zkouška byla férová, prošla všechny probírané kapitoly, čas na test adekvátní.
 • Zkouška byla poměrně rozsáhlá, obsahovala hodně otázek a uvítal jsem mírné navýšení časového limitu pro vypracování (během 120 minut jsem celý test nestihl a i po navýšení o 15 minut jsem nestihl odpovědět na 2 podotázky). Zkouška byla férová a obsahovala témata, kterým jsme se věnovali na přednáškách, cvičeních a domácích úkolech.
 • Zkouška byla v pořádku. Polovinu zkoušky tvořila statistická část a polovina spolehlivostní a obě se snažili pokrýt to nejdůležitější z probírané látky. Myslím, že ten, kdo si POCTIVĚ vypracoval domácí úkoly, nespal na cvičeních a den před zkouškou si přečetl přednášky, tak nemohl mít se zkouškou problém.
 • Zkouškové příklady odpovídaly probírané látce a hodnocení bylo férové.
 • Pokusit se o stejnou úroveň obtížnosti všech zkoušek.
  • PP: Díky za převážně pochvalné komentáře ke zkoušce. O stejnou úroveň obtížnosti na všech termínech se samozřejmě snažíme vždy, ale zajistit ji vlastně není možné. Byli bychom rádi za konkrétní námitku typu “Druhý termín se mi zdál méně obtížný než první, protože na prvním byl ten a ten děsně těžký příklad, zatímco na druhém byli dva mnohem lehčí…”, abychom mohli příčinu toho, proč se vám některý z termínů zdál lehčí/těžší, lépe prozkoumat.

Děkujeme všem studentům, kteří nám poskytli cenné připomínky. Velice si jich vážíme. Tým předmětu A6M33SSL

courses/a6m33ssl/anketa/reakce201516.txt · Last modified: 2016/09/29 15:14 by siegetom