Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

A6M33SSL: Komentáře vyučujících k anketě LS 2014/15

 • Hodnotilo 6 studentů ze 36.
 • Za statistickou část reaguje Petr Pošík (PP) a Tomáš Sieger (TS), za spolehlivost Libor Přeučil (LP).
 • Některé komentáře studentů jsou roztrženy do více bodů a seskupeny podle témat.

Souhrnné dotazy

 • Předmět byl přínosem: 4 x Rozhodně ano, 2 x Spíše ano.
 • Studijní materiály byly kvalitní: 4 x Rozhodně ano, 2 x Spíše ano
 • Obtížnost předmětu: 1 x Příliš vysoká, 3 x Trochu vysoká, 2 x Přiměřená

Komentáře k předmětu jako celku

Vstupní znalosti:

 • Asi by nebylo od věci lépe zopakovat látku PSI na začátku tohoto předmětu, protože podle mě nejsou studenti z PSI dostatečně připraveni nebo dostatečně nepochopili látku.
  • PP: Základy teorie pravděpodobnosti mají studenti znát, tvoří prerekvizity předmětu a jsou předpokladem pro přijetí do mag. studia. Když se na seznam prerekvizit podíváte, opravdu si myslíte, že lze udělat nějaké krátké opakování na začátku předmětu? Minulý rok jsme se o to pokusili a na začátku předmětu byla zařazena přednáška věnovaná opakování základů teorie pravděpodobnosti. Protože látky, kterou obsahovala, bylo příliš, byla tato přednáška velmi obsáhlá, rychlá a svým způsobem povrchní a zabrala čas, který jsme nemohli věnovat výuce statistiky. Letos jsme ji proto nezařadili a raději se hned věnovali statistice. Nemám pocit, že by tato změna měla na studenty jakýkoli vliv (kladný nebo záporný).
  • TS: Základů teorie pravděpodobnosti jsme se trochu dotkli v úvodních statistických cvičeních, protože by jinak nebylo na čem stavět. (Stěžejní je např. nezávislost pravděpodobnostních jevů či charakterizace náhodných veličin, které mnoho studentů opravdu neovládalo). Zdůrazňuji, že předmět PSI je prerekvizitou předmětu SSL, a tak z neznalosti PSI prosím neviňte vyučující. V dalších letech bude znalost PSI více vyžadována a ověřována, neboť jinak lze jen těžko stíhat samotnou náplň předmětu SSL.

Vstupní znalosti a cvičení:

 • Líbila se mi cvičení ze statistiky.
  • TS: Díky.
 • Předmět byl celkem zajímavý, jen u statistické části se většinou na cvičeních nestíhalo, takže se toho musel student hodně naučit i mimo cvičení.
 • Nelíbila se mi příliš velká náročnost úkolů a také to, že se během cvičení nikdy nestihlo udělat to, co bylo plánované. Museli jsme tak v dalším cvičení dodělávat věci z minula a nestihlo se toho probrat více. Nenaučili jsme se tedy počítat některé příklady k dané látce a následně jsme museli dělat náročný úkol, ve kterém tyto úkoly byly.
  • PP: Zpoždění ve cvičeních nastávalo proto, že jsme zjistili, že mnozí studenti neovládají základy teorie pravděpodobnosti, ačkoli je znát mají. Proto se cvičící rozhodl raději znovu zopakovat tyto základy, aby studenti rozuměli dalšímu výkladu. Více práce pak zůstalo na samostatnou domácí přípravu. Budeme se tím dále zabývat, pravděpodobně nebudeme opakovat to, co už studenti znát mají, a budeme se více držet programu cvičení.

Domácí úkoly:

 • Také domácí úkoly mi přišly velmi obtížné, ale aspoň mě to donutilo se zaměřit na danou látku.
 • … musím ocenit, že i když bylo domácích úkolů hodně, tak dokázaly připravit na zkoušku a na většinu variant příkladů, které se u zkoušky mohou vyskytnout.
 • … rád bych poděkoval hlavně za materiály ke cvičení ze statistiky, to muselo dát práce!
 • Nelíbila se mi příliš velká náročnost úkolů.
  • PP: Děkujeme za pochvalu (?) domácích úkolů. Schválně jich bylo poměrně hodně (alespoň ve stat. části) a nebyly zcela triviální. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Pokusíme se jejich formát trochu pozměnit, aby vám, studentům, dávaly lepší zpětnou vazbu o tom, co děláte špatně, proč to tak nemá být a jak to udělat správně.

Studijní materiály:

 • Materiály k přednáškám na spolehlivost jsou opravdu tragédie. Zbytek je velmi dobře zpracovaný.
  • LP: Vágní formulace o kvalitě materiálů k přednáškám je obtížné využít ke zlepšení. Nicméně pro uvedení věci na pravou míru: Intencí těchto materiálů není poskutnout úplné podklady k samostudiu, tedy něco jako skripta. Předložené materiály jsou vesměs kopiemi prezentací na přednáškách za účelem, aby je studenti měli k dispozici předem. Bez průvodního komentáře, tedy pokud student nenavštěvuje přednášky, mohou být přirozeně tyto materiály příliš stručnými pro účely dodatečného samostudia (průměrná návštěvnost této části kursu v r. 2015 byla cca 8 studentů z cca 36 zapsaných). Doporučenými podrobnými podklady k samostudiu (viz. web předmětu), pokud se pro něj student rozhodne, jsou referované studijní materiály (skripta). Prosím tedy, využívejte tato.

Komentáře ke zkouškám a zkoušejícím

 • Zkouška byla sice trochu obsáhlejší, ale zas o to je to lepší, že se dá lépe hodnotit, jak je student připraven. Líbila se mi většinou úsměvná zadání ve statistické části.
 • Zkouška byla celkem těžká, ale férová.
  • PP: Děkujeme.
 • Zkoušející byl férový, nicméně na zkoušku bylo opravdu málo času, často se to nedalo stihnout, pokud se člověk pozastavil na chvíli nad jedním příkladem, což mi přišlo nefér. Člověk si nemůže vše pamatovat a pokud jen na chvíli zaváhal a potřeboval si vzpomenout, již ztratil důležitý čas a nestihl tak jiné cvičení. Určitě by bylo vhodné ubrat počet příkladů nebo přidat čas..
  • PP: Ano, zkouška je časově poměrně náročná. Každý rok o tom s kolegy debatujeme, nemáme shodné názory. Můj názor je, že by na ni mělo být o něco více času. Když se ale zeptám po zkoušce studentů, většinou říkají, že čas není problém. Kdo látku umí, zkoušku stihne. Kdo ji neumí, ani nevyužije všechen čas. Kdo ji umí z velké části, ale někde se zasekne - ano, prostě se to stává a také to o studentovi hodně vypovídá.
 • Ve spolehlivostní části se vyskytuje mnoho věcí, které nejsou na cvičení ani zmíněny.
  • LP: Vzhledem k rozsahu cvičení není možné se věnovat všem odpřednášeným tématům (teoretickým) i na cvičení. Cvičení jsou zde věnována převážně jen klíčovým problémům a určena především k tomu, aby student získal potřebné dovednosti k řešení modelových početních úloh, které jsou předmětem zkoušky. Proto jsou některá témata pouze odpřednášena, cemuž odppovídá i způsob jejich zkoušení pouze formou teoretických otázek, nikoliv početních příkladů. Pokud něco z předchozího není splněno, bylo by dobré vědět výčet těchto inkrimiovaných témat aby bylo možné zjednat nápravu.
courses/a6m33ssl/anketa/reakce201415.txt · Last modified: 2015/09/21 10:09 by xposik