Warning
This page is located in archive.

Funkcionální a nefunkcionální požadavky

 • vznikají v průběhu: komunikace se zákazníkem (koncovými uživateli)
  • včetně důsledků realizace projektu
 • vlastnosti jednotlivých požadavků:
  • konkétnost (Specific)
  • měřitelnost (Measurable)
  • providitelnost (Archierable)
  • vztah k danému byznys plánu (Rewarding)
  • realizovatelný v daném čase (Time bound)
  • testovatelnost
 • postup:
  1. sběr požadavků:
   • identifikace zainteresovaných stran
    • vrcholový management
    • organizace s horizontálním začleněním vůči zákazníkovi
   • prostředky
    • možnost návrhu prázdných prototypů (vizualizace aplikace)
    • use-case (zjednodušená verze, případně rozšířené o scénáře)
  2. analýza požadavků
   • řešení nejasných, nekompletních, protichůdných požadavků
  3. zaznamenání požadavků
   • text, use-case, specifikace procesů
 • doporučení:
  • dokumentejte přesně, úplně a srozumitelně
  • dokumentujte požadavky, nikoliv jejich řešení
  • dokumentujte strukturovaně, nepřeskakujte mezi “souvisejícími” požadavky
   • vyhnete se: nekonzistenci dokumentace

Typy požadavků

 • funkcionální požadavek
  • definuje funkcionalitu systému, případně jeho komponent
  • popis vstup/chování/výstup
 • nefunkcionální požadavek
  • “architektura”
   • definuje:
    • code architecture
     • alternativy: objektový návrh, MVC, integrace/SOA
    • data architecture
     • alternativy:
      • OLTP (Online Transaction Processing)
      • OLAP (Online Analysis Processing)
      • Master Data Management
       • zajišťuje: konzistenci data napříč decentralizovanými zdroji
    • Busines Inteligence
     • součásti: reporting, online analýza, data mining, prediktivní analýza
    • datové modely
   • možnosti volby:
    • desktop, client-server, distribuované, centralizované/decentralizované, služby, cloud
  • výkonnostní požadavek
   • bezpečnost
   • dostupnost (průměrný čas mezi výpadky)
   • stabilita
   • kapacita (zdroje aktuální, budoucí)
  • robustnost
  • interoperatibilita, znovupoužitelnost
  • design
   • užitelnost (user friendly)
  • záloha a obnova systému
  • certifikace komponent
  • dokumentace
  • efektivita
  • license
  • sítě
  • soukromí, anonymizace
  • testovatelnost
   • (test výsledků na konzistence, úplnost, jednoznačnost, měřitelnost,ověřitelnost v praxi)
  • cena
 • odvozené požadavky
  • (vyvozují z výkonnostních a funkcionálních)

Poznámky pod čarou

Metodiky vývoje softwaru

 • v praxi zejména používaný
  • Vodopád
   • fáze:
    1. zjišťování požadavků
    2. návrh systému
    3. implementace
    4. testování
    5. údržba
   • přechody: pouze mezi sousedy (dopředně i zpětně)
  • Inkrementální vodopád
   • projekt rozdělen do série “malých” vodopádů
  • Spirální přístup
   • fáze:
    1. analýza
     • součásti: stanovení cílů, stanovení alternativ
    2. hodnocení
     • součásti: vyhodnocení alternativ, identifikace, řešení rizik
    3. vývoj a testování
    4. plánování další iterace
   • výstup: vytváření neúplných prototypů
  • Extrémní programování
   • agilní technika
   • celek jako propojení dílčích, nutných, jednoduchých a jednoúčelových částí
   • fáze
    1. zadání
     • obsahuje: požadavky + akceptační kritéria
    2. plánování
    3. návrh
     • častá: refaktorizace
    4. implementace
     • prvotní utváření testů
     • programování ve dvojicích
      • zabraňuje: autorská slepota
     • integrace dílčích částí do celku
      • probíhá v krátkých vývojových cyklech
      • prováděna jedinou dvojicí programátorů
     • zdrojové kódy vlastní všichni programátoři
      • každý přispívá k celku
      • každý odpovídá za celek
     • optimalizace se provádí až nakonec
    5. testování
    6. dodávka a akceptace
     • Zákazník však může akceptační kritéria doplnit a iniciovat tak další cyklus vývoje.
 • podpůrné prostředky:
  • Ganttův diagram
   • zobrazuje: průběh a souslednost jednotlivých úloh na časové ose
   • využití k: určení kritické cesty
    • nejdelší cesta v projektu od počátku do konce.
    • úlohy na kritické cestě
     • jejich zdržení nutně vede na zdržení celého projektu
  • PERT
   • graf zobrazující souslednost a časovou náročnost jednotlivých úloh
   • využití:
    • určení času, který potřebujeme pro dokončení každé úlohy
    • učení minimálního času pro dokončení celého projektu.
courses/a4m33nms/cviceni/pozadavky.txt · Last modified: 2014/09/29 13:06 by rimnacm