Warning
This page is located in archive.

English version Rozvrh na FEL Posluchači MPV Odevzdávací systém Diskusní fórum

V LS2014/2015 je přednášen anglicky. Aktuální plán přednášek a cvičení je na stránkách předmětu AE4M33MPV - Computer vision methods

MPV - metody počítačového vidění

Cíl předmětu

Předmět se zabývá vybranými problémy počítačového vidění: hledáním korespondencí mezi obrazy pomocí nalezení významných bodů a oblastí, jejich invariantního a robustního popisu a matchingu, dále slepováním obrazů, detekcí, rozpoznáváním a segmentací objektů v obrazech a ve videu, vyhledáváním obrázků ve velkých databázích a sledováním objektů ve video-sekvencích.

Nutné prerekvizity

Kurs předpokládá schopnost programování a samostatné práce v jazyku MATLAB. Součástí cvičení jsou programovací úlohy na řešení problematiky metod počítačového videní. Adept musí ovládat základy zpracování digitálního obrazu jako konvoluce, filtrace, transformace jasu, interpolace a základní geometrické transformace obrazu. Rovněž se predpokládají dobré základy z lineární algebry, teorie pravděpodobnosti a statistiky.

Prednášky: pondělí 11:00-12:30, KN:E-127 (K4)

Přednášející (Př.):JM Jiří Matas, TS Tomáš Svoboda, TW Tomáš Werner, OC Ondra Chum)

Datum Př. Zdroj Téma
14.2.OCcorrespondence
(s. 1-55)
Detekce bodů a oblasti zájmu: Harrisův operátor (detektor rohů), Laplacův operátor a jeho aproximace rozdílem Gaussiánů, afinně kovariantní verze, maximálně stabilní extremální oblasti (MSER).
21.2.JM correspondence
(s.56-90)
Deskriptory oblasti zájmu: SIFT (scale invariant feature transform), LBP (local binary patterns), shape context. Metoda lokálních afinních rámců pro zajištění geometrické invariance popisu.
28.2.JM correspondence
(s. 90-124)
Hledání korespondenci a rozpoznávání objektů pomoci lokálního invariantního popisu.
7.3.JM RANSAC RANSAC, registrace obrazů
14.3.JM retrieval Image Retrieval I: Vyhledávání ve velkých obrazových databázích: popisy obrazů
21.3.JM minHash Image Retrieval II: Vyhledávání ve velkých obrazových databázích: indexace, geometrická konzistence
28.3.TS slidesprintoutlecture notes Sledování objektů (tracking) I. KLT tracker, sledování Harrisových bodů pomocí korelace
4.4. TSms_slides
ms_printout
Sledování objektů (tracking) II. Metoda Mean-shift
11.4.TS particles_slides
particles_print
motionsegm_slides
motionsegm_print
Sledování objektů (tracking) III. Kondenzace (particle filtering), segmentace pohybu - oddělení pozadí od pohybujících se objektů
18.4.JMscanning w. detection Detekce objektů pomocí scanning window (Viola-Jones metody)
25.4. Velikonoční ponděli, přenáška odpadá
2.5.JM Hough Transform Detekce geometrických primitiv (přímek, kružnic, elips, atd.). Houghova transformace a její porovnání s RANSACem (Random Sample Consensus).
9.5.JM AAM, ASM, Active Appearance Model, Active Shape Model
16.5.

Hodnocení

Práce v semestru 50%, písemná část zkoušky 40%, ústní 10%.

Zkouška

Zkouška bude 27.5.2011, písemka začíná v 9:00 v KN:E-128

Zkouškové otázky (aktualizováno 2010-06-03, ale jen opraveny překlepy a narazení některých zkratek slovy). Z nich bude vybráno cca 4-5 otázek. Po písemce bude následovat ústní část, vedena především debatou nad odpověďmi.

Informace

Další potřebné informace jsou uvedeny v jednotlivých oddílech této stránky, každou připomínku k její náplni a organizaci uvítáme na diskusním fóru předmětu.Posluchačům MPV přejeme mnoho zdaru a odhodlání.

Prednášející
jm_ct2008.11-3.jpg svoboda2.jpg
Jiří Matas Tomáš Svoboda
courses/a4m33mpv/start.txt · Last modified: 2015/02/06 10:13 by svobodat