Warning
This page is located in archive.

Rozvrh na FEL Studenti A4M33DZO Odevzdávací systém Diskusní fórum

A4M33DZO - Digitální obraz

Přednáška je v rámci racionalizace slouží jak předmětu A4M33DZO Digitální obraz, tak i předmětu A6M33ZMO Zpracování medicínských obrazů. Na přednášku také budou chodit studenti doktorandského předmětu XP33ZVD Základy počítačového vidění.

S ohledem na předmět AE4M33DZO, se předmět přednáší anglicky. Stránky přednášek v angličtině včetně odkazů na anglické prezentace přednášek jsou na http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/ae4m33dzo/start. Když na přednášce nebudou studenti, kteří česky nerozumějí, bude přednáška v češtině.

Cíl předmětu

Předmět naučí v počítači reprezentovat, zpracovávat a interpretovat 2D obraz. V první části předmětu se naučíme obraz zpracovávat jako signál bez interpretace. Bude vysvětleno pořízení obrazu, lineární i nelineární metody předzpracování a komprese obrazu. Ve druhé části se naučíme metodám segmentace a registrace 2D obrazů. Látka je v laboratorních cvičeních procvičována na aplikačních příkladech, a tak student získá i praktické dovednosti.

Očekávané předběžné znalosti

Předpokládá se, že studentka (student) zná matematickou analýzu, lineární algebru, pravděpodobnost a statistiku v rozsahu vyučovaném na FEL. Očekává se také základní programovací dovednost, a to především v MATLABu.

Přednášky: Středa 9:15-10:45, KN:E-301

Přednášející: Václav Hlaváč, Pavel Krsek.

Rozsah: 2 h přednáška + 2 h cvičení + 5 h domácí práce týdně.

Průsvitky pro přednášky jsou k dispozici v češtině na http://cmp.felk.cvut.cz/~hlavac/TeachPresCz/ a v angličtině na http://cmp.felk.cvut.cz/~hlavac/TeachPresEn/. Když se připravuji na konkrétní přednášku, typicky průsvitky vylepšuji.

Týden Datum Obsah Poznámky
1. 7.10.2015 Digitální zpracování obrazu vs. počítačové vidění. Role interpretace. Digitální obraz, pojmy. Cv. 1, transf. jasu
2. 14.10.2015 Transformace jasu. Zpracování v prostorové oblasti. Konvoluce. Filtrace šumu.
3. 21.10.2015 Geometrické transformace, interpolace. Dynamické programování. Cv. 2, dyn. programování
4. 28.10.2015 Bez přednášky, státní svátek
5. 04.11.2015 Detekce hran. Prostor měřítek. Cannyho detektor. Cv. 3, HDR
6. 11.11.2015 Fourierova transformace. Vzorkovací věta. Frekvenční filtrace obrazů. Obnovení obrazu.
7. 18.11.2015 Segmentace obrazů - prahováním, k-průměrů, EM algoritmus.
8. 25.11.2015 Segmentace obrazů - posunem těžiště, hledáním maximálního řezu v grafu, grab-cut. Cv. 4, zaostření
9. 02.12.2015 Registrace obrazů a objektů v obrazech. Cv. 5, segmentace
10. 09.12.2015 Barevné obrazy a zpracování barevných obrazů.
11. 16.12.2015 Metoda hlavních směrů. Vlnková transformace.
12. 06.01.2016 Fyzikální podstata obrazu. Pořízení obrazu z geometrického i radiometrického hlediska. Cv. 6, registrace
13. 11.01.2016 Matematická morfologie.
14. 13.01.2016 Komprese obrazů. Komprese videa.

Cvičení

Cvičící: Jan Stria , Júlia Kučerová, Radoslav Škoviera.

Detaily ke cvičením jsou uvedeny v samostatné sekci cvičení.

Upozornění: Podle Studijního a zkušebního řádu ČVUT je navštěvování přednášek nepovinné. Pro návštěvu cvičení ovšem požadujeme teoretickou znalost procvičované problematiky (podle programu cvičení), která bude vyučována na předcházejících přednáškách. Když student chce, může si látku před cvičením doplnit z doporučené literatury.

Zkouška a hodnocení

(Studenti doktorandského předmětu XP33ZVD se o zkoušce dohodnou individuálně.)

  • Zkoušeni mohou být jen ti studenti, kteří mají nárok na zápočet ze cvičení.
  • Zkouška má dvě části, písemnou a ústní. Písemka ověřuje rámcovou orientaci studenta v předmětu. V písemné části student odpovídá na typicky šest otázek, které budou vybrány ze seznamu otázek. Otázky pro konkrétní zkoušku jsou vybírány náhodně. Student má na napsání písemky 30 minut. Celkem lze z písemky získat maximálně 30 bodů.
  • U ústní zkoušky se diskutuje nad vědeckým článkem vztahujícím se k digitálnímu zpracování obrazu, který si student sám najde a prostuduje. V ústní části učitel ověřuje studentovy hlubší znalosti v oblasti, kterou si sám vybral a prostudoval. Ověřuje se také schopnost zařadit tuto znalost do kontextu předmětu a studentova předchozího studia. Článek má být v angličtině, z nedávné doby (ne starší než pět let), ze špičkového vědeckého časopisu (např. IEEE Transactions on Pattern analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on Image Processing, International Journal on Computer Vision, Image Vision and Computing, atd.). Pozor, ne všechny IEEE publikace jsou časopisy. Studenti se mohou o výběru článku poradit se cvičícími. K časopisům studenti mají elektronický přístup přes příslušný portál placený ČVUT, viz Ústřední knihovna ČVUT nebo přímo na portál. Student musí znát a na kopii článku napsat bibliografické údaje o článku, tj. nemůže jít o jen tak o nějaký z webu stažený text. Další tipy pro výběr článku můžete najít zde.
  • Ústní část zkoušky následuje po opravě písemek.
  • Výsledná známka se určí součtem bodů ze cvičení (max. 40 bodů), písemné části (max. 30 bodů) a ústní části (max. 30 bodů). Celkový počet dosažitelných bodů je tedy 100.
  • A 100-90 bodů, B 89-80 bodů, C 79-70 bodů, D 69-60 bodů, E 59-50, F < 50 bodů.

Literatura

  • Hlaváč V., Sedláček M.: Zpracování signálů a obrazů, skriptum, Vydavatelství ČVUT 2009. Obrazová část je ve druhé části skripta a zahrnuje jen část zpracování obrazu bez interpretace.
  • Šonka M., Hlaváč V., Boyle R.: Image Processing, Analysis and Machine vision, 3rd edition, Thomson Learning, Toronto, Canada, 2007. Asi deset kopií je k dispozici v knihovně Centra strojového vnímání, katedry kybernetiky FEL, zájemci nechť kontaktují sekretářku Radku Kopeckou.
  • Svoboda T., Kybic J., Hlaváč V.: Image Processing, Analysis and Machine Vision – A MATLAB Companion. Thomson, Toronto, Canada, 1 edition, 2007. Asi deset kopií je k dispozici v knihovně Centra strojového vnímání, katedry kybernetiky FEL, zájemci nechť kontaktují sekretářku Radku Kopeckou.
  • Karu Z.Z.: Signals and Systems Made Rediculously Simple, ZiZi Press, Cambridge, MA, USA, 2001, (možno stáhnout naskenovanou). Velmi útlou knihu doporučuji těm, kdo neprošli kursem zpracování signálů, ale i těm, kdo si chtějí upevnit základ nepříliš formálním čtením.

interní prostor pro vyučující

courses/a4m33dzo/start.txt · Last modified: 2016/11/22 22:17 by krsek