Warning
This page is located in archive.

Základy umělé inteligence (A4B33ZUI)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy symbolické umělé inteligence. V předmětu budou vysvětleny algoritmy informovaného a neinformovaného prohledávání stavového prostoru, netradiční metody řešení problémů, reprezentace znalostí pomocí formální logiky, metody automatického uvažování a úvod do markovského rozhodování.

Vyučující

Podmínky úspěšného zakončení předmětu, konečné hodnocení

 • Udělení zápočtu.
 • Složení zkoušky.
 • Součet bodů za zkoušku a cvičení určí výslednou známku dle standardní škály
  (50-59b. = E, …, 90-100b. = A).

Podmínky udělení zápočtu

 • Účast na cvičení (povoleny jsou nejvýše 2 absence bez omluvy).
 • Minimální zisk 25 bodů ze cvičení (z maximálně možných 50 bodů).
 • Odevzdání všech domácích úloh řešených v průběhu semestru a dosažení minimální hranice 50% bodů za obsah u každé z úloh.
  • U jedné úlohy připouštíme výjimku, úloha musí být odevzdaná, ale student nemusí dosáhnout minimální bodové hranice.
  • Hodnocením obsahu je hodnocení před započtením případné penalizace za pozdní odevzdání.
  • Penalizace za pozdní odevzdání úlohy do [24, 48, a více] hodin po termínu je [50, 75, 100]% bodů dané úlohy.

Zkouška

Formát zkoušky:

 • zkouška je písemná na 150 minut,
 • po opravě testu následuje krátká ústní diskuse nad testem sloužící k vyjasnění případných otázek zkoušejících či studentů
  • diskuse není formálně bodovaná, ale může vést k úpravě bodování testu,
 • zkoušková témata odpovídají tématům pokrytým přednáškovými slidy,
 • písemný test obsahuje deset ANO/NE otázek po 1 bodu (správná odpověď +1 bod, žádná odpověď 0b., nesprávná odpověď -1b.) a 4 volné otázky (typicky příklady k řešení) po 10 bodech
 • na zkoušku je možné si přinést 1 A4 stránku vlastnoručně psaných poznámek a kalkulátor (ne mobil!)
 • žádné jiné pomůcky nejsou povoleny (slidy, knihy, notebooky, ani přístup na internet)

Podmínky složení zkoušky:

 • minimální zisk 25 bodů ze zkouškové písemky a případného slovního dozkoušení
  (z maximálně možných 50 bodů).

Zkouškové termíny (vloženy v KOSu, i pro studenty FJFI):

 • TBD

Odkazy

Literatura k předmětu

(relevantní kapitoly zmíněné u každé přednášky)

 • [AIMA] Russel, S. a Norvig, P.: Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd edition), Prentice Hall, 2003
  • příslušné kapitoly k dispozici na vyžádání
courses/a4b33zui/start.txt · Last modified: 2017/06/19 13:53 by klema